Чим відрізняється федеративну державу від унітарного? Унітарна і федеративна форма держави

На планеті Земля співжиття безліч країн. Всі вони мають багатовікову історію формування і власні переконання, традиції. Також держави розрізняються за своїм устроєм. У статті розглянемо, чим відрізняється федеративну державу від унітарного та конфедерації.

Поняття і форми устрою держави

Формою державного устрою прийнято називати порядок територіально-адміністративної організації одного або кількох держав (союзу держав). Вона дає уявлення про відносини між центром і іншими частинами держави, спосіб розмежування функцій між центральними органами і управліннями на місцях.

Зазвичай виділяють дві форми державного устрою залежно від рівня самостійності держав, що входять в союз. Перша форма – проста. Прикладом є унітарні держави. Друга – складна. До неї відносять федерації і конфедерації.

Варто звернути увагу на те, що міждержавні організації (ООН, ОБСЄ) і співдружності (СНД, Співдружність Націй) не є формами державного устрою, проте в історичній літературі і посібниках з теорії держави і права вони можуть відноситься до даного інституту.

Отже, що таке унітарна, федеративна та конфедеративна держава:

  • Федерацією називають такий пристрій, при якому влада є багаторівневою, а суб’єкти федерації наділені повноваженнями і можливістю прийняття рішень. Це союз відокремлених територіальних одиниць.
  • Конфедерацією називають таку форму устрою, при якій члени союзу об’єднуються з конкретною метою і делегують частину своїх повноважень органам загальної влади.
  • Унітарна держава відрізняється наявністю єдиного апарату управління, права і громадянством.

Загрузка...

Адміністративно-територіальний устрій

Федеративна та унітарна пристрій держави розрізняється за територіальною ознакою.

Адміністративні одиниці, на які ділиться унітарна система правління, не можуть володіти статусом державно-національного утворення. Такі країни включають в свій склад регіони, області, які можуть підрозділятися на більш дрібні суб’єкти. У кожній країні ці регіони мають різні назви.

Формування регіонів сприяють спільні інтереси, історія і територія. Важливу роль грає і рівень економічного розвитку. Центральні органи влади в даному випадку виконують координуючу функцію, шляхом налагодження зв’язків між окремими частинами країни.

Суб’єкти, що перебувають у складі федерації, можуть представляти собою державні утворення або країни, що володіють суверенітетом. Все федерації мають рівні права, об’єднані на добровільній основі.

Відмінності апаратів державної влади

Чим відрізняється федеративну державу від унітарного в способах управління територією?

В унітарній державі апарати державної влади єдині для всієї країни. Зазвичай він представлений главою держави, урядом і парламентом. Рішення, прийняті кожним органом влади, мають силу на території всієї держави. Місцеві органи влади, в свою чергу, зобов’язані підкорятися центральним органам управління. Крім того, їх повноваження значно обмежені.

При федеративної форми правління у кожного суб’єкта є місцеві органи виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. Вони можуть не керуватися федеральними законами у прийнятті рішень. Як правило, у федерації дворівнева влада: федеральний та республіканський державний апарат.

Повноваження центральної влади та органів влади окремих суб’єктів строго розмежовані федеральною конституцією. Таким чином, вдається уникнути концентрації влади в одних руках.

Чим відрізняється федеративну державу від унітарного по системі законодавства

Для унітарного устрою характерна єдина система законодавства. В такій державі існує єдина Конституція, яка включає опис всіх прав і обов’язків як жителів території, так і органів управління.

В основному правом приймати закони в унітарній державі володіють лише центральні органи влади. У свою чергу, нормативно-правові акти, прийняті представницькими органами окремих адміністративних одиниць, є лише підзаконними. Вони не можуть суперечити основним законам держави.

Федеративна держава має дворівневою системою законодавства, що включає в себе законодавство окремих суб’єктів та безпосередньо саме федеральне законодавство. Варто відзначити, що досі не визначено чіткі межі між повноваженнями федерації і її суб’єктів, тому можна говорити про те, що законодавство окремого суб’єкта і федеральна система законодавства перебувають у складному співвідношенні.

Загрузка...

Відмінності у системі права і суверенітет

При порівнянні, чим відрізняється федеративну державу від унітарного, не можна забувати про суверенітет і правовій системі.

Унітарна держава відрізняється єдиною системою права. Всі владні органи в адміністративних одиницях у своїй роботі зобов’язані, в першу чергу, керуватися положеннями, закріпленими в нормативно-правових актах, виданих центральними органами влади. Разом з цим країн з унітарним державним устроєм, притаманна єдина судова система. Її рішення поширюються на територію всієї держави. Єдність централізованої судової системи проявляється у підпорядкуванні судових органів окремих адміністративних одиниць одним і тим же нормам процесуального і матеріального права.

Суверенітетом в унітарній державі має лише один суб’єкт – центральні органи влади. Тут реалізується так званий принцип об’єднання населення по території під єдиним політичним керівництвом. В ролі політичного центру в даному випадку виступає сама держава.

Положення, закріплені у Конституції, підтверджують єдиний суверенітет. У ній також міститься положення, що закріплює єдину державність, поширюється на всю територію країни. Окремі адміністративні одиниці в складі унітарної держави не є самостійними, тобто вони позбавлені суверенітету.

При федеративному державному устрої всі члени спілки мають право видавати окремі правові акти – статути, конституції і регіональні закони.

Суб’єкти, що перебувають у складі федеративної держави, наділені частковим суверенітетом. Вони не володіють правом незалежності у внутрішньополітичних і зовнішньополітичних справах. Окремі державні утворення не можуть виступати в якості суб’єктів міжнародних відносин.

Відмінності податкової системи

Унітарна і федеративна форми держави також мають відмінності в податковій системі.

Територіальні одиниці в складі унітарних держав, у силу відсутності суверенітету у сфері внутрішньої політики повністю підпорядковані політичного центру – що стосується порядку оподаткування. Це називається одноканальної системою оподаткування: спочатку виплати надходять у центральний апарат, а потім розподіляються по потребам регіонів.

Структура податкової системи федеративних держав найчастіше обумовлена статусом територіальних одиниць (штатів, кантонів, земель, республік), що входять у їх склад, і сформованих традицій. Наприклад, у сучасній Німеччині органам, що здійснюють владу на території федеральних земель, дозволено самостійно вирішувати питання, що стосуються оподаткування.

Федеративна держава відрізняється двоканальною системою оподаткування. Це означає, що податки поділені на загальнофедеральні, що надходять в «центр», і податки суб’єктів союзу, які розподіляються місцевої скарбницею.

Можна зазначити, що існують значні відмінності унітарної держави від федеративної. Це абсолютно різні системи управління територіями, які мають свої позитивні і негативні сторони.

Загрузка...