Джерелами адміністративного права є… Поняття та види джерел адміністративного права

Джерелами адміністративного права є нормативні акти, видані різними органами влади. Головна їх особливість – наявність підпорядкованості між видавцем акта та особою, яка зобов’язана його виконати. Які інші їх особливості?

Адміністративне право

Це галузь, що регулює відносини громадян, юридичних осіб та органів виконавчої влади. Зазвичай на розум приходять випадки адміністративної відповідальності, але це лише частина всієї картини. Всі акти, що регулюють порядок дій у тому чи іншому випадку, — теж частина адміністративного права.

Як писалося вище, громадяни і організації знаходяться в підлеглому положенні перед чиновниками або органами влади.

Ще одна особливість галузі – великий об’єм актів різного рівня, які приймаються на всіх рівнях влади: від центрального уряду до місцевих властей.

Адміністративні норми права регулюють діяльність органів держави і його представників у разі реалізації ними владних повноважень.

Поняття джерел

Джерелами адміністративного права є форми вираження волі держави, способи фіксації прийнятих норм. Говорячи простою мовою, в якості джерел виступають нормативні акти, затверджені у встановленому порядку. Вони можуть частково або повністю містити норми адміністративного права, т. к. законодавчі акти рідко містять правила, що відносяться лише до однієї галузі.

Адміністративне право — велика галузь. Вона регулює діяльність органів виконавчої влади. Фактично, Постанови Уряду, інструкції, розпорядження, адміністративні регламенти – все це елементи цієї галузі права.

Джерелами адміністративного права є акти, прийняті органами влади регіонів, а також муніципалітетів.

Як з’ясувати, чи належить документ до джерел

Правовий акт – це документ, до якого пред’являється ряд вимог. Їх невиконання робить його частково чи в повній мірі незаконним. Якими ж властивостями він володіє?

 • Видається уповноваженою особою або органом (згідно з Конституцією або законом).
 • Зміст та оформлення повинні відповідати вимогам законів (на них стоять печатки і підписи уповноважених осіб).
 • Акт вважається законним, якщо дотримується порядок його прийняття (затвердження деяких актів являє собою проходження ряду етапів).
 • Правовий акт – це документ, який підлягає опублікуванню у встановлених ЗМІ і протягом певного терміну.
 • Передбачається, що акти органів виконавчої влади, якщо вони зачіпають права та інтереси громадян, проходять реєстрацію в Мін’юсті, без чого вони не набувають чинності.

Ієрархія нормативних актів

Нижче вказано, які акти є джерелами адміністративного права:

 • Базовий документ, який лежить в основі всього законодавства, що діє безпосередньо – Конституція.
 • Федеральні закони (Кпап).
 • Регіональні закони, прийняті суб’єктами в межах їх повноважень.
 • Укази глави держави.
 • Акти Уряду РФ.
 • Акти органів виконавчої влади.
 • Акти регіональних урядів.
 • Акти муніципальних утворень.

Приклади джерел адміністративного права РФ – регламенти та накази МВС в області дорожнього руху, обігу зброї.

Основні акти

Конституція несе в собі положення, що розвиваються прийнятими законами або діють безпосередньо. Наприклад, вона встановлює розподіл повноважень між центральною та регіональною владою. Нею регулюється статус органів влади, зокрема Уряду, описує порядок його призначення, діяльності. Те ж можна сказати і про Президента, і в парламенті.

Зазвичай в якості джерел згадують Конституції і законів РФ. Однак в законодавчому полі ще діють регіональні конституції або статути.

Вони копіюють положення федеральної Конституції і, крім того, не можуть входити в протиріччя з федеральними законами.

На основі головного закону країни описується структура та розподіл влади між виконавчою владою суб’єктів і представницькими органами влади (законодавчими зборами, Думами і т. д.).

Таким чином, є кілька видів конституційних норм, в залежності від рівня прийняття акта. У чому їх особливості? Приймаються або референдумом, або представницьким органом влади, обраним громадянами.

Закони

Це, згідно з науковим працям, акти, які зачіпають найбільш важливі суспільні відносини. Конституція посилається на 3 види законів:

 • конституційні;
 • федеральні;
 • закони, що приймаються суб’єктами.

Перша категорія займає друге місце після Конституції. Наприклад, закон про Уряді РФ або про входження Криму та Севастополя до складу Росії.

Іноді прийняття такого закону тягне за собою прийняття додаткових законів. Наприклад, статус Верховного суду, його суддів регулюється ще іншими законами.

Федеральні закони присвячені менш значущих питань і, як правило, встановлюють досить докладні правила. Прикладом служить регулювання діяльності правоохоронних органів.

Значну частину норм містить Земельний кодекс, закони, що регулюють повітряне і водне сполучення.

Акти глави держави

Укази президента російської Федерації мають значну вагу. Він видає акти прямої дії або оформляє ними доручення, спрямовані Уряду в цілому або окремих органів. Наприклад, знамениті «травневі укази» потім конкретизувалися окремими Постановами уряду.

Акти глави мають як загальну, так і індивідуальну спрямованість. Наприклад, укази президента Російської Федерації, присвячені призначенням чиновників, їх просування по службі або звільнення, вирішення інших окремих питань. Це всі акти індивідуальної спрямованості.

Якщо ж приймається рішення по окремим органам влади, наприклад, затверджується положення про якому-небудь органі чи службі, приймається інше рішення, що зачіпає невизначене число громадян, документ носить загальну спрямованість — він має нормативний характер.

Акти Уряду

Уряд РФ — колегіальний орган і має право приймати акти спільно. Найчастіше вони носять рамковий характер і кілька розширюють положення законів. Вони більш докладні, якщо справа стосується доручення Президента. Те ж можна сказати і про виконання окремих законів. Наприклад, ухвала про забезпечення житлом військових або прирівняних до них службовців. Тим не менш відомствами приймаються інструкції на основі даної постанови уряду. Вони або доповнюють або конкретизують положення, викладені в законах.

Втім, не можна знижувати ступінь впливу даного органу на адміністративне право. Значення даних актів в можливості швидкого реагування на зміни в житті суспільства. Їм властива висока ступінь конкретизації.

Акти центральних органів влади

Їх акти (мова йде про центральні органи влади і суб’єктів) складають найбільш об’ємну категорію джерел адміністративного права. Це найбільш яскраві приклади джерел адміністративного права в РФ. Найчастіше на цьому рівні приймаються накази, якими затверджуються регламенти, порядки, розпорядження.

Наприклад, регламент, який регулює відносини співробітників ДАІ і водіїв.

Урядами суб’єктів приймаються в основному постанови, часто вирішальні приватні питання, передані до компетенції місцевої влади.

Акти муніципального рівня

Муніципалітети являють собою низовий рівень влади. Але він не вважається її продовженням. З точки зору Конституції, вони відокремлені від державної влади і реалізують окремі повноваження. На сьогодні, незважаючи на формальне відділення, цей рівень влади обмежений у повноваженнях і залежний від державної влади, що особливо відчувається в містах федерального значення.

Основна маса актів – розпорядження про використання коштів місцевого бюджету.

За рахунок них облаштовується територія муніципального освіти, приводяться в порядок інженерні системи (водо-, енерго — і теплопостачання).

Всякого роду регламенти, порядки, прийняті в даному випадку, не відрізняються різноманітністю та списані з методичних вказівок або аналогічних актів вищестоящих органів влади.

Відповідальність за порушення

Джерелами адміністративного права у цій частині є:

 • Кпап;
 • Закони чи Кодекси регіонів про адміністративну відповідальність.

Кпап — акт федерального значення, ним визначаються:

 • принципи побудови законодавства про адміністративну відповідальність, притягнення до неї, звільнення та призначення покарань;
 • перерахування складів порушень, санкцій, у межах яких суд або уповноважений орган вибирають покарання;
 • процедура адміністративного розслідування або притягнення до відповідальності;
 • процедура притягнення до відповідальності в рамках судового розгляду;
 • порядок оскарження, вимоги до судовій скарзі.

Регіональні закони повинні видаватися в рамках Кпап і являють собою додатковий перелік складів правопорушень.

Скасування і зміна

Закон передбачає судову процедуру для зміни або скасування адміністративного акта. Заінтересована особа вправі звернутися в суд.

Якщо позивач — суб’єкт економічної діяльності, справа розглядається в арбітражі. Якщо ж громадянин або інший орган влади (наприклад, прокуратура), спір розглядається за нормами КАС.

Акти органів регіонального рівня і муніципалітетів розглядаються в судах обласного рівня.

ЗС РФ займається актами, прийнятими центральними органами влади, а також на рівні Уряду і Президента, на щаблі першої інстанції.

Другою інстанцією він служить для розгляду спорів з приводу актів, прийнятих на рівні суб’єктів і муніципалітетів.

Висновок

Розглянувши дане питання, відзначимо, що російські законодавчі акти становлять розгалужену систему документів. Вони збудовані в сувору ієрархічну систему. Правда, це не позбавляє від плутанини і протиріч між ними.