Функції та принципи маркетингу

Принципи маркетингу — це основні положення, на яких базується діяльність по просуванню і збуту продукції. Знаючи їх, керівник підприємства може вибудовувати роботу ефективно і отримувати максимальну матеріальну віддачу.

Основні поняття

Перш ніж розглядати принципи маркетингу, слід дати визначення основним поняттям, які застосовуються в даній сфері. А саме:

 • обмін — це процес передачі суб’єктам господарської діяльності одних цінностей взамін на інші;
 • попит — це платоспроможна потреба покупця в певному товарі або послузі в заданий момент часу;
 • товар — це продукт або послуга, за допомогою якої можна задовольнити потреби покупців;
 • ринок — це середовище, в якому взаємодіють продавці і покупці;
 • сегмент ринку — це група покупців, яких характеризують схожі параметри, потреби і ступінь платоспроможності.

Види маркетингу

Залежно від того, в якій сфері працює підприємство або які цілі переслідує, може йтися про такі види маркетингу:

 • Внутрішній — заходи, спрямовані на виробництво і реалізацію товарів (надання послуг) у межах країни.
 • Експортний — роботи, спрямовані на пошук додаткових ринків збуту за межами держави.
 • Імпортний — заходи, спрямовані на пошук вигідних шляхів закупівель сировини, матеріалів чи готової продукції за межами держави.
 • Науково-технічний — пов’язаний з розробкою (або купівлею) та застосуванням прогресивних технологій виробництва і збуту товарів (послуг).
 • Інвестиційний — вивчення умов капіталовкладень і способів отримання прибутку від цієї діяльності.
 • Некомерційний — все, що стосується соціально корисної діяльності, не має на меті одержання прибутку.
 • Географічний — вивчення природно-кліматичних і демографічних факторів з метою вибору місця для організації виробництва або реалізації продукції.

Ключові цілі

Вивчення цілей та принципів маркетингу дозволяє отримати уявлення про сутність даної галузі знань. Ось які цілі можна виділити:

 • Максимізація споживання за рахунок збільшення обсягів виробництва і збуту продукції.
 • Розширення асортименту товарів і послуг з метою надання споживачу можливості вибору.
 • Максимізація задоволеності споживача за рахунок безперервного підвищення якості обслуговування.
 • Удосконалення продукції з метою поліпшення якості життя споживача.

Завдання маркетингу

Крім принципів служби маркетингу, суттєву роль відіграють цілі, а також завдання, за допомогою яких вони досягаються. А саме:

 • Дослідження актуальних потреб покупців в тих галузях, в яких працює організація.
 • Забезпечення умов для розробки і виробництва нових товарів і послуг.
 • Аналіз поточного і прогнозування майбутнього стану ринку з метою внесення змін у виробничий процес.
 • Вивчення діяльності ключових конкурентів.
 • Розробка асортиментної політики.
 • Прийняття рішення про цінову політику організації.
 • Формулювання стратегії і тактики поведінки підприємства на ринку.
 • Забезпечення збуту продукції або продажу послуг.
 • Налагодження комунікацій.
 • Забезпечення сервісного (гарантійного) обслуговування.

Основні функції

Основа маркетингу — функції і принципи, на яких будується теоретична дисципліна та практична діяльність на підприємстві. Ось які функції варто відзначити:

 • Аналітична. Безперервний збір і переробка даних про ситуації всередині організації або за її межами.
 • Продуктивна. Перш ніж приступати до розробки і виробництва нового продукту, потрібно ретельно вивчити ринкову ситуацію.
 • Збутова. Пошук оптимальних каналів збуту продукції, які будуть найбільш короткими і, як наслідок, економічними.
 • Управління і контроль. На всіх етапах реалізації маркетингового плану потрібно постійно порівнювати досягнуті показники з запланованими, щоб своєчасно вносити корективи.

Основні принципи маркетингу

У маркетингу прийнято виділяти такі основні принципи:

 • Виробнича та збутова діяльність підприємства повинна ґрунтуватися на даних про потреби покупців.
 • Треба доносити до споживача інформацію про товари і послуги, а про те, як з їх допомогою вирішити проблеми.
 • Відповідність сучасним технічним досягненням і естетичним уявленням.
 • Присутність на ринку в момент, коли реалізація продукції може принести найбільшу матеріальну вигоду.
 • Безперервне оновлення асортименту продукції.
 • Відповідність між стратегічними і тактичними планами по випуску і збуту продукції.

Управління маркетингом

Формулювання принципів управління маркетингом виглядає наступним чином:

 • Взаємовигідність. Товарно-обмінна операція повинна проводитися з урахуванням інтересів всіх її учасників у рівній мірі. Якщо це неможливо, необхідний компроміс.
 • Стратегічна орієнтація. Дослідження і плани мають бути спрямовані на довгострокову перспективу в узгодженні з глобальною стратегією організації. При цьому повинен бути складений детальний план.
 • Індивідуалізація попиту. Для різних груп покупців потрібно розробляти різні види товарів, які спрямовані на задоволення конкретних потреб. З цією метою проводиться сегментування ринку та диференціювання асортименту.
 • Інтеграція маркетингу. Необхідно використовувати максимальну кількість сучасних механізмів для проведення ринкових досліджень.
 • Бенчмаркетинг. Щоб підвищити ефективність роботи, необхідно постійно порівнювати ключові показники з аналогічними значеннями лідерів галузі. Також варто переймати у них управлінський досвід і маркетингові механізми.

Організація маркетингу

Організація роботи відділу маркетингу на кожному підприємстві здійснюється по-різному. Проте є загальні постулати, яких необхідно дотримуватися. Принципи організації маркетингу такі:

 • Відділ маркетингу повинен бути невід’ємною частиною організаційної структури, а не відокремленої службою.
 • Необхідно безперервно простежувати ситуацію у внутрішній і зовнішній середовищі з метою своєчасного внесення коректив у програму маркетингу.
 • Необхідно заздалегідь продумати кілька сценаріїв розвитку ситуації на ринку з метою розробки декількох альтернативних маркетингових планів.
 • При розробці маркетингової стратегії важливо застосовувати різноманітні підходи та методики.

Методи маркетингової діяльності

На основі принципів маркетингу були вироблені методи діяльності. Ось основні з них:

 • Орієнтація на продукт або послугу. Важливо не просто зробити якісний товар, але також донести інформацію про нього до споживача і переконати в доцільності здійснення покупки. Таким чином, повинен бути створений такий продукт і маркетингова програма, аналогів яким немає в галузі.
 • Орієнтація на споживача. Такий метод, як правило, використовують невеликі організації. Його сенс полягає в тому, щоб вибрати для себе купівельний сегмент, зрозуміти, у чому він потребує, і сконцентрувати на цьому виробничу діяльність.
 • Інтегрований маркетинг. У даному методі продукт розглядається в якості причини, а попит — це наслідок. Виробник повинен постійно висувати на ринок все більш нові та досконалі товари, щоб повністю задовольнити постійно мінливі і зростаючі потреби покупців.
 • Маркетинг відкритих систем. Відкрита система існує за рахунок безперервного обміну між підприємством та зовнішнім середовищем. У цьому процесі кожна з сторін повинна мати певну вигоду. При цьому цінність вигоди повинна бути вище, ніж те, що було закладено в реалізацію проекту.

Планування в маркетингу

Серед принципів маркетингу важливе місце відводиться плануванню. Воно спрямоване на вирішення таких основних завдань:

 • Визначення цілей маркетингової діяльності, а також принципів і критеріїв оцінки реалізації процесу.
 • Формування резервів, спрямованих на стабілізацію маркетингової діяльності в разі виникнення непередбачених ситуацій.
 • Визначення переліку і характеру даних, необхідних для здійснення планування.
 • Визначення способів організації процесу планування.

Структура маркетингового плану

Сутність і принципи маркетингу виражаються у формуванні плану. Варто зазначити, що він складається для кожної господарської одиниці окремо, а також може бути орієнтований на конкретний споживчий сегмент. Ось з яких розділів складається план:

 • Резюме. Узагальнений розділ, в якому тезисно представлені основні положення плану.
 • Поточна ситуація на ринку. У даному розділі описується стан справ на цільовому ринку. Мова йде про асортименті продукції, продавців і покупців, а також деяких специфічних момент.
 • Небезпеки і можливості. У даному розділі описуються потенційні труднощі, з якими можна зіткнутися при виході на ринок, а також можливості щодо їх подолання.
 • Маркетингові цілі. Це бажані результати, які планується отримати в результаті виходу на ринок.
 • Маркетингова стратегія. Це довгострокові напрямки діяльності, за допомогою яких підприємство досягне поставлених цілей.
 • Оперативно-календарний план дій. В даному розділі детально описується програма розробки продукту та виходу на ринок з зазначенням конкретних періодів реалізації кожного кроку.
 • Бюджет. В даному розділі вказується і обґрунтовується сума коштів, які планується витратити на реалізацію плану.
 • Контроль. У даному розділі описані процедури, за допомогою яких буде проводитися моніторинг реалізації плану із зазначенням дат та коригуючих заходів.