Особливості конституційного права. Поняття і предмет конституційного права

Конституційне право є основоположним в юридичній системі Російської Федерації. Воно регламентує відносини між державою і суспільством, закріплює організацію державної влади в країні та регулює інші відносини, пов’язані з основним законом держави — Конституцією. У нашій статті буде розказано про головні особливості конституційної правової сфери.

Що являє собою Конституція?

Конституцією називають нормативно-правовий акт, що володіє вищою юридичною силою. Це своєрідний фундамент суспільного і державного життя, базовий джерело національної правової системи. Конституція як основний закон держави на вищому рівні закріплює соціальні відносини, пов’язані з організацією державної влади, обов’язками та повноваженнями людини і громадянина, а також способом територіального устрою.

Основний закон країни охоплює всі існуючі сфери суспільства: політичну, економічну і навіть духовну. Жоден державний закон не повинен суперечити конституційним нормам. Зупинимося на цьому питанні докладніше.

Особливості норм конституційного права Росії

Якими ознаками й характерними рисами володіє конституційна юридична галузь? По-перше, це верховенство над усіма іншими системами права. Кримінальне, цивільне, виборче та інші види юридичних систем функціонують на базі норм, закріплених в основному законі країни.

Поняття і предмет конституційного права закріплені в головному його джерелі. Поняття формується із змісту Конституції. Так, в основному нормативному акті країни йдеться про права людини, форми правління, державної влади і територіальний устрій. Всі ці явища становлять поняття конституційної юридичної галузі.

Предметом даної сфери є сукупність суспільно-цивільних відносин за тим цілям, принципам і завданням, що позначені в російській Конституції.

Структура конституційного права

Як наукова дисципліна конституційне право Росії складається з трьох основних підгруп: методів регулювання, суб’єктів права і наукового змісту.

Методи, як і в будь-якій іншій науковій дисципліні, поділяються на імперативні (зобов’язують або забороняють) і диспозитивні (дозволительные). Імперативний інструментарій у випадку з конституційним правом переважає. Диспозитивні також застосовуються, але лише при регулюванні правового статусу особистості. Також тут слід виділити методи порівняння, аналізу, синтезу, прогнозування, статистики, моделювання, формально-юридичного аналізу і т. д.

До суб’єктів регульованих відносин відносяться фізичні особи, регіони, соціальні спільності, політичні об’єднання і сама держава.

Структура конституційного права Росії складається з політичної системи, державного устрою, виконавчої, законодавчої та судової влади, державного апарату, конституційного контролю та місцевого самоврядування. Всі ці елементи являють собою особливості і види конституційних норм.

Сутність Конституції

Розкриття сутності основного закону країни пов’язане з пізнанням її глибинної природи, з вирішенням питання про те, чию волю конституція виконує. Існує декілька теорій щодо сутності головного нормативного акту.

Перша ідея пов’язана з трактуванням конституції як певного суспільного договору. Передбачається, що члени товариства уклали договір і наділили частиною своїх прав окремих особистостей. Так утворилася конституція і з’явилася державна влада. Природно, під конституцією в даному разі розуміється будь-загальнодержавний акт — зразок Закону 12 таблиць, давньокитайських приписів і т. д. Перша форма того правового інституту конституційного права, який відома і донині, з’явилася в 1787 році в США.

Друга концепція має теологічний, тобто релігійний характер. Сутність основного закону країни в даному випадку бачиться у втіленні божественних приписів. Вищі сили послали людству певний звід правил, який реалізується за допомогою соціальних законів, в тому числі конституції.

Третя ідея з’явилася не так давно. Іменується вона марксистсько-ленінської. Сутність будь-яких законів тут вбачається в обмеженні суспільства державними силами. Це обумовлено існуванням неідеальною, некомуністичною формації. Надалі відбудуться революції, і суспільство стане на новий етап розвитку, де закони і держава вже не будуть потрібні.

Зміст російської Конституції

Російська Конституція має ряд особливих юридичних властивостей. Вони виражаються в наступному:

  • верховенство в юридичній системі;
  • особлива охорона конституційних норм;
  • основний закон країни як ядро всієї державно-правової системи;
  • особливий порядок формування і зміни конституційних норм.

Кожна частина Конституції є елементом її композиції як правового акта. Зміст закону є її ж система, обумовлена предметом конституційного регулювання. Елементами головного нормативного акту країни є статті, розділи, глави, преамбула.

Глави Конституції

Всього в чинній Конституції РФ 9 голів. Всі вони поміщені в першу частину закону. У другій частині даються перехідні та прикінцеві положення — відомості про способи та методи прийняття нормативного акта.

Преамбула являє собою якесь введення. В ній проголошуються устремління народу, його моральні й етичні ідеали. Проголошуються ідеї гуманізму, прагнення до щастя, добра, процвітання і благополуччя. Підкреслюється цінність патріотизму і любові до Батьківщини.

Особливості конституційного права Росії безпосередньо пов’язані з дев’ятьма головами основного закону країни. У перших двох частинах йдеться про конституційному ладі і права людини в країні. Третя глава оповідає про територіальний устрій держави, а наступні чотири частини — про побудову влади. Восьма глава містить в собі відомості про місцеве самоврядування, а дев’ята — про способи внесення поправок і зміни в закон.

Політична функція Конституції

Головним призначенням основного закону країни є, звичайно ж, регламентація суспільних відносин, що регулюються конституційним правом. Тут же слід виділити три функції Конституції: правову, політичну та гуманістичну.

Політична функція полягає в визнання і закріплення різноманіття влади, державної багатопартійності та ідеологічного плюралізму. Конституцією забороняються будь-які дії, спрямовані на насильницьку зміну основ державної влади, підрив безпеки, розпалювання ненависті і т. д. Тут слід виділити найважливішу особливість конституційного права: з його допомогою оберігається весь державний лад.

Юридична і гуманістична функції Конституції

Друга функція називається правовою. Конституція виступає ядром юридичної суспільної системи. Вона засновує основні положення, які є вихідними для різних галузей права. Вона як би стягує все чинне законодавство в єдину цілісну систему.

Остання функція, а точніше навіть особливість конституційного права — гуманістична. Нормами основного закону країни закріплюються свободи, права та інтереси російських та іноземних громадян, сама людина визнається найвищою цінністю. Держава, згідно з положеннями основного нормативного акта, зобов’язана забезпечувати гідне існування народу.

Конституційний контроль

Говорячи про конституційне право, не можна не виділити один з найважливіших елементів, складових розглядається юридичну систему. Мова йде про особливий вид правоохоронної діяльності, який іменується конституційним контролем. Він полягає в перевірці існуючих законів на відповідність нормам і принципам основного державного закону.

Види конституційного контролю різняться в залежності від країн. Наприклад, в США і Канаді діє спеціальна американська модель, при якій контроль реалізується загальною судовою системою. У більшості ж країн Європи і в Росії конституційний контроль здійснюється Конституційним судом — інстанцією, що не входить в систему загальної юрисдикції.

У Росії контроль реалізується Конституційним судом через розгляд питань про відповідність федеральних законів, а також урядових і парламентських актів основ Конституції Російської Федерації.

Конституціоналізм

У першій статті основного нормативного акта Російської Федерації говориться про те, що країна є федеративною, демократичної, республіканської, правової, соціально-спрямованої та парламентсько-президентської. Кожна з представлених характеристик становить засади Конституції Російської Федерації. Для всієї сукупності навіть є назва — конституціоналізм.

Росія поділяється на 85 суб’єктів, що володіють певною часткою самостійності. Регіонам дозволено вибудовувати свою бюджетну систему і самостійно стягувати податки. Це явище іменується федералізмом.

Народ Росії бере безпосередню участь у формуванні влади. Відбувається це шляхом виборів і референдуму. Таке явище характеризує країну, як республіку.

Громадянам Росії дозволено брати участь у справах влади і формувати її органи. Кожна людина і громадянин, який проживає або перебуває на території держави, наділений рядом прав і свобод. Це демократія і правовий характер.

Форма правління в Росії змішана. Президент і парламент мають у країні приблизно однакові за обсягом повноваження.

Держава і особистість

Всі особливості і види конституційних норм відштовхуються, в першу чергу, від понять конституціоналізму та пріоритету людини. За законом найважливішим обов’язком держави є визнання, дотримання і захисту людських прав і свобод.

Особистість одержує надійну конституційну захист від будь-якого роду посягань на власні права. Це підтверджується міжнародними актами. Так, найважливішою особливістю норм російського конституційного права є їх залежність від міжнародних правил і принципів. Вона підтверджується статтею 15 Конституції україни, в пункті 3 якої сказано, що жодна норма вітчизняного права не повинна суперечити правилам, що встановлюються міжнародним співтовариством. Це своєрідна гарантія того, що держава не почне злочинницькі дії стосовно власних громадян.

Державний суверенітет

Один з найважливіших ознак, який встановлюється нормами конституційного права, іменується суверенітетом Російської Федерації. Єдиним джерелом влади та носієм державного суверенітету є багатонаціональний народ країни. Закріплення такого принципу в основному нормативно-правовому акті Росії є гарантія демократії в країні.

Конституцією встановлено дві форми народовладдя: безпосередню та опосередковану. Перше здійснюється через участь громадян Російської Федерації у роботі влади. Друга форма являє собою проведення виборів, референдумів і т. д.

Економіка і поділ влади

Все в тій же першій главі російської Конституції встановлюється ряд важливих принципів, що стосуються економічного ладу Російської Федерації. Це підтримка конкуренції державними органами, заборона на монополізацію у багатьох галузях виробництва, забезпечення свободи економічної діяльності і багато іншого.

Конституцією гарантується юридична рівність форм власності, а також визнання і захист окремих форм господарювання. В країні допускається вільне переміщення послуг, товарів, грошових коштів та інших ресурсів.

Другий важливий принцип називається поділом влади. Йому присвячені відразу чотири глави російської Конституції. Державні органи в Росії поділені на три частини: судові, законодавчі і виконавчі. Кожна гілка має приблизно однаковим набором повноважень, а тому не знаходиться під чиїмось впливом. Як гарант дотримання діючого принципу, над усіма гілками влади знаходиться президент.