Розробка дипломного проекту, правильність оформлення

Дипломна робота базується на науковому дослідженні проблеми, пов’язаної з професійною сферою діяльності випускника.

Тему дипломного проекту визначає керівник і обговорює її разом зі студентом. Після цього її затверджують на засіданні кафедри, а також наказом по факультету.

Початкова підготовка

Розробка дипломного проекту повинна враховувати:

 • актуальність теми;
 • ступінь наукового опрацювання питання;
 • сучасні вітчизняні та світові тенденції вирішення питання;
 • зацікавленість роботодавця.

На початку дипломного проектування керівник видає студенту завдання, яке являє собою комплексну задачу. Підсумкову державну атестацію студентів проводить державна екзаменаційна комісія. До захисту допускаються ті роботи, тематика яких затверджена відповідним чином, а зміст та оформлення відповідає нормативним документам.

Науковий керівник

Керівником дипломного проекту призначається особа з числа професорів і викладачів кафедри. Він повинен:

 • Визначити тему, погоджувати її із завідувачем кафедри і затвердити на засіданні кафедри.
 • Дати завдання на проходження переддипломної практики студента.
 • Керувати написанням його наукових публікацій.
 • Консультувати з приводу підбору літературних джерел, які необхідні для написання диплома.
 • Призначити консультантів з інших кафедр для підготовки окремих розділів (за необхідності).
 • Допомагати студентові у вирішенні складних питань.
 • Прийняти рішення про готовність дипломної роботи до захисту.
 • Відповідати за повноту і якість викладеного матеріалу.
 • Дати відгук про дипломну роботу.
 • Готувати студента до захисту роботи.

Науковий керівник може показати приклад дипломного проекту, написаний попередніми випускниками.

Права і обов’язки студента

Студент, допущений до виконання дипломної роботи, має наступні права:

 • Він може запропонувати керівнику тематику випускного проекту з урахуванням наявності необхідного матеріалу та вихідних даних.
 • Може звернутися з проханням до завідуючого кафедрою про заміну керівника або заміну теми дипломного проекту.
 • Отримувати консультації керівника, дотримуючись затвердженого графіка.
 • Основними обов’язками студента, який виконує дипломну роботу, є:

  • Узгодження теми з керівником та отримання від нього завдання на її виконання.
  • Збір матеріалу, який відповідає тематиці і змістом дипломної роботи при проходженні переддипломної практики.
  • Написання роботи, після її затвердження, з постійним інформуванням керівника про стан її підготовки.
  • Регулярний прихід на контроль по виконанню дипломного проекту, в термін, затверджений графіком.
  • Підготовка у встановлений термін у повному обсязі всіх розділів дипломної роботи.

  Вимоги оформлення

  Пояснювальна записка (разом з додатком та графічної частини формату А4) повинна бути переплетена у тверду обкладинку. Крім того, потрібно пам’ятати про наступне:

 • Не допускається застосування скріплення швидкознімними фіксаторами.
 • Дипломну роботу виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одній стороні аркуша білого паперу.
 • Шрифт — Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал.
 • Текст слід друкувати з такими розмірами полів: верхнє, ліве і нижнє -20 мм, праве – 10 мм
 • Кожен розділ та підрозділ, пункти і підпункти повинні починатися заголовком.
 • Заголовки розділів знаходяться в середині рядка і друкуються великими літерами, без підкреслення. Точка в кінці не ставиться.
 • Підзаголовки починаються з абзацного відступу і пишуться маленькими літерами, перша літера велика. Не можна підкреслювати слова і ставити крапку в кінці речення.
 • Абзацний відступ повинен дорівнювати п’яти знакам.
 • У заголовку не можна переносити слова, відстань до тексту – не менше, ніж два рядки. Не допускається розміщувати назву розділів і підрозділів в нижній частині сторінки, якщо після неї надрукований тільки один рядок тексту.
 • Сторінки слід нумерувати арабськими цифрами. На титульному аркуші номер не проставляють, хоча він повинен бути включений в загальну нумерацію.
 • Ілюстрації (креслення, графіки, малюнки, схеми, діаграми) розміщують відразу після тексту, в якому вони згадуються вперше. Допускається їх розміщення на наступній сторінці.
 • Ілюстрація нумерується арабськими цифрами.
 • Графічна частина доповнює основні розділи дипломної роботи і складається з креслень.
 • Комплекти слайди мультимедійної презентації повинні бути представлені у друкованому варіанті формату А4, підписані та надані членам екзаменаційної комісії в день захисту дипломної роботи. Мультимедійна презентація подається в електронному вигляді для її подальшого показу під час доповіді виконавця.
 • Проект дипломного проекту дуже важливий: від правильності оформлення і якості початкової роботи залежить успішна захист диплома.

  Оцінка роботи

  Рівень виконання дипломного проекту здійснюється за такими критеріями:

  • Оцінюється глибина проведеного аналізу.
  • Ступінь наукової роботи над проблемними питаннями.
  • Наявність наукової новизни.
  • Обґрунтованість методів дослідження.
  • Загальний теоретичний рівень і науково-практична значимість.
  • Ступінь достовірності отриманих результатів.

  У графічної частини оцінюється повнота ілюстрації текстів дипломної роботи, естетичність. У доповіді особливу увагу приділено послідовності етапів виконання, їх логічності.

  Дипломна робота проект поєднує в собі як теоретичні дослідження, так і рішення конкретної задачі.