Типи і види уроків. Класифікація та завдання

Педагог вибирає види уроків виходячи із змісту навчальної дисципліни, використовуваних методичних прийомів та освітніх технологій, відмінних характеристик класного колективу. Існує кілька варіантів класифікації навчальних занять, що відрізняються за видами діяльності.

Класифікація

Види уроків в школі визначаються за деякими відмітних ознаках. Автори вибирають для підрозділу:

 • спосіб проведення та змісту;
 • варіант організації навчальної діяльності;
 • методи навчання;
 • дидактичну мету.

Підрозділ по цілі заняття

Постановка цілі – це обов’язкова умова для кожного окремого заняття. По мети виділяють наступні види уроків у школі:

 • вивчення нового матеріалу;
 • поглиблення знань;
 • відпрацювання навичок і вмінь;
 • узагальнення матеріалу;
 • контролю ЗУН;
 • аналізу рівня засвоєння учнями вивченого матеріалу.

В залежності від характеру змісту розглянутого матеріалу, рівня навченості школярів, також є певна градація занять.

Виділяють такі види уроків:

 • вивчення нового матеріалу (1 тип);
 • вдосконалення умінь, навичок, знань (2 тип);
 • систематизації (3 тип);
 • комбіновані (4 тип);
 • контролю знань і навичок (5 тип);
 • корекції умінь.

Поділ за способами реалізації методів навчання

М. В. Махмутов виділяє різні види уроків за характером діяльності учнів і педагога:

 • вивчення нових знань;
 • формування умінь;
 • систематизація і узагальнення вивченого матеріалу;
 • контроль і корекція умінь, знань;
 • практичні роботи;
 • комбіновані (змішані) заняття.

Серед них найбільш широко використовується останній тип. Практики і теоретики, які займаються питаннями організації педагогічного процесу, відзначають, що саме на частку комбінованих уроків припадає більше половини всіх навчальних занять.

Такі види уроків поєднують у своїй структурі основні елементи навчання:

 • організацію навчального процесу;
 • перевірку і повторення знань школярів;
 • вивчення нового навчального матеріалу;
 • формування навичок та умінь;
 • закріплення отриманих знань;
 • роз’яснення домашнього завдання;
 • підведення підсумків;
 • оцінка успішності школярів;
 • корекція умінь і навичок.

Такі види уроків по ФГОС спрямовані на досягнення кількох основних цілей. При плавному переході з одного етапу в інший, забезпечується рухливість і гнучкість структури заняття, рішення численних виховних і навчальних завдань.

Серед недоліків комбінованого уроку виділимо незначна кількість часу (15-20 хвилин) на вивчення нового матеріалу, а також вимушене скорочення практичної діяльності, спрямованої на розвиток пізнавального інтересу до досліджуваного навчального предмета.

Досвідчений педагог знає, як використовувати такі види уроків по ФГОС, зводить всі недоліки до мінімуму.

Урок отримання нових знань

Основний час на подібних заняттях відводиться на передачу і засвоєння певних вмінь, навичок, знань підростаючим поколінням. В даному випадку основні види робіт на уроці пов’язані з формуванням уявлення про конкретному матеріалі, явищі, процесі.

Застосовують подібні заняття для передачі школярам великого обсягу навчального матеріалу, або для демонстрації їм певних технологічних процесів.

Для такого типу підходять такі види діяльності на уроці: пояснення педагога, лекція, евристична бесіда, постановка і проведення експериментів і дослідів, самостійна діяльність.

На такому уроці доречні різні прийоми активізації діяльності:

 • розгляд викладеного матеріалу з використанням проблемних питань;
 • включення у зміст лекції яскравих фактів, прикладів, доказів;
 • залучення школярів до обговорення даного матеріалу з застосуванням теорії, фактів;
 • використання наочності і ТЗН.

Такі види форм уроків передбачають активізацію уваги та розумової діяльності, систематизацію отриманих учнями навичок.

Структура заняття

Подібні види уроків російської мови володіють певною послідовністю:

 • організаційний момент, підготовка школярів до засвоєння нового матеріалу, актуалізація тих знань, що були отримані раніше;
 • виділення мети і завдань уроку;
 • пояснення нового матеріалу, активне залучення школярів у самостійну діяльність: з книгою, комп’ютерною технікою, довідковими матеріалами, приладами;
 • проведення практичних робіт для закріплення нових знань;
 • розбір домашнього завдання;
 • підсумки уроку, оцінка працездатності класу.

Закріплення ЗУН

Такі види уроків російської мови необхідні для узагальнення і систематизації знань, їх детального осмислення і засвоєння. Основним їх завданням є розвиток і формування навичок і вмінь у ході практичної і навчальної діяльності, а також їх корекція.

Види планів уроку припускають певну структуру:

 • організований початок;
 • постановку завдань і цілей;
 • вправи різного виду і рівня складності по пройденому матеріалу, лабораторні і практичні роботи, залучення школярів у самостійну діяльність під наглядом педагога;
 • підведення підсумків, демонстрація досягнутих результатів, їх колективне обговорення, уточнення деяких моментів, виставлення учням відміток;
 • узагальнення основних положень, висновків, гіпотез, ідей, виявлення тенденцій розвитку розглянутої теми в науці, встановлення її зв’язку з іншими розділами предметного курсу;
 • пояснення домашнього завдання;
 • корекція діяльності і знань школярів.

Такі види уроків в корекційній школі не передбачають пояснення нового матеріалу педагогом. Всю інформацію, що стосується розглянутої теми, хлопці шукають самі при виконанні самостійних робіт, експериментальних дослідів.

Не передбачається виділення в окремий етап повторення вивченого матеріалу, його педагог логічно вписує в основний зміст, пропонуючи вихованцям різні вправи.

Наприклад, такі види уроків математики можна проводити у вигляді змагання між колонками. Кожній групі педагог пропонує виконання певних завдань, потім підводяться підсумки проведеної роботи, аналізуються результати діяльності.

При підготовці до уроку, педагог підбирає матеріал, види, форми, продумує тривалість самостійної роботи.

Для досягнення дидактичних цілей заняття, використовується зв’язок з організацією оцінно-контрольної функції.

Різноманіття видів і завдань передбачає максимальне поєднання фронтального та індивідуального опитування на основі проблемних ситуацій і «незручних» питань з усними та письмовими вправами.

Різні види відкритих уроків передбачають:

 • застосування роботи з написання невеликих творів, диктантів, складання діаграм, графіків, схем;
 • знайомство з принципом дії окремих пристроїв, механізмів, приладів.

Уроки систематизація і узагальнення вивченого матеріалу

Серед основних дидактичних завдань, які педагог ставить на такі заняття, виділимо:

 • формування у школярів системи теоретичних знань з центральним розділами і темами викладається навчальної дисципліни;
 • виділення вузлових пропозицій, які розібрані на попередніх заняттях, розгляд взаємозв’язку розглянутих подій, фактів, формування понять, систематизація знань;
 • проведення перевірки і обліку навичок, знань, умінь з розглянутих розділів, тем, всьому пройденому матеріалу за чверть, півріччя, рік.

Наприклад, такі види уроків технології можуть мати наступну структуру:

 • організований початок, постановку мети і завдань;
 • повторення засвоєного матеріалу за допомогою усного, фронтального опитування, співбесіди, дискусії;
 • підведення підсумків з повним аналізом повноти знань, вибір способів самостійної діяльності, виявлення орієнтирів роботи над новим навчальним змістом.

Такі уроки формують у школярів потребу в систематичному повторенні навчального матеріалу. На них не тільки виділяють головні теоретичні положення, що узагальнюють знання з різних тем, встановлюють міжпредметні зв’язки.

Школярі вчаться використовувати набуті навички в нових ситуаціях і умовах. У разі необхідності педагог читає загальні лекції, проводить додаткові консультації, створює необхідні посібники та наочні матеріали.

Результативні заняття у вигляді проблемних дискусій, семінарських занять, ділових ігор, дозволяють учням розв’язувати завдання практичного і теоретичного характеру.

Для ефективного впливу подібних уроків на розвиток здібностей, інтелекту, мислення у підростаючого покоління необхідно використовувати психологічно вмотивоване просторове розміщення наочних матеріалів в кабінеті.

Уроки корекції та контролю вмінь, навичок, знань

Такі заняття потрібні для виявлення рівня навченості, оцінки якості отриманих школярами знань. Як можна скласти такий урок? Види читання: індивідуальний, фронтальний допомагають вчителю літератури контролювати кожної дитини, аналізувати їх залучення до навчального заняття.

Подібні уроки – відмінна можливість для виявлення моральних, духовних, світоглядних цінностей, способу життя, поглядів на світ, видів творчої діяльності. Вони допомагають вчителю виявляти підготовленість школярів до самостійної творчої діяльності, оцінювати ставлення до навчальної діяльності.

Як правильно скласти конспект уроку? Види читання, варіанти вправ, завдань для самостійної роботи — все це педагог вибирає з урахуванням індивідуальних особливостей школярів.

Особливе значення має підбір форм і методів, коли вчитель бере 1 клас. Види уроків у початковій школі визначаються новими федеральними освітніми стандартами. Вони не передбачають виставлення оцінок, тому при проведенні уроків корекції і контролю знань, вчитель повинен користуватися системою заохочення.

Саме в ході таких занять відбувається виявлення системи відносин до навчання, різних аспектів навчальної діяльності, що сприяє використання особистісно-орієнтованого підходу, внесення коректив у зміст матеріалу.

Структура даного уроку:

 • початок заняття, психологічне налаштування на роботу, підготовка до діяльності;
 • постановка мети і завдань, розкриття задуму уроку, визначення кола дій школярів, актуалізація ролі контролю;
 • основна частина передбачає інструкцію щодо виконання самостійної роботи, короткий коментування, підтримка інтелектуально-емоційного фону діяльності;
 • на заключному етапі підводяться підсумки роботи, розглядаються типові помилки, їхні причини, вибираються раціональні способи рішень, попереджається неуспішність.

Наприклад, після твору можна проаналізувати основні види речень. Урок педагог може побудувати на розгляді кращих робіт, пояснюючи їх основні плюси.

Приклад заняття

Пропонуємо варіант гри між учнями і педагогами, пов’язаної з природними науками.

Основні цілі даної гри:

 • формування пізнавального інтересу у школярів до предметів природничого циклу,
 • допомога учням у саморозвитку через спілкування з педагогами,
 • формування співробітництва та поваги між дітьми та вчителями.

Гра проводиться за сценарієм телевізійної гри «Сто до одного» між командою учнів класу та командою педагогів. За два тижні до початку гри пропонується опитування школярів і вчителів, які не будуть задіяні у грі.

Респондентам пропонується десять різних питань:

 • Якою буває природа?
 • Навіщо потрібні людині білки?
 • Які бувають гори?
 • Від кого людина походить?
 • Що вивчає хімія?
 • Чим характеризуються екологи?
 • Як виявити місце розташування нашого міста?
 • Що на уроках хімії роблять учні?
 • Що з собою приносить на урок вчитель географії?
 • Яку науку про природу ви знаєте?
 • Після аналізу отриманих анкет вибирається п’ять найбільш повторюваних відповідей, вказують кількість відповідали. Оброблені дані фіксують на спеціальному табло (аркуші ватману, дошці) і зберігають їх в секреті до початку проведеної гри. Команди учнів та вчителів вибирають капітана, придумують команді назву, девіз, підбирають емблему. Кожна команда робить гравцям подання про кожного члена своєї команди). У журі залучають старшокласників паралельного одинадцятого класу та вчителів іншого профілю, наприклад, філологів. Учням паралельних класів дають завдання: одні повинні придумати збірний образ учня одинадцятого класу, іншим — збірний образ педагога школи. З допомогою учнів для проведення гри збираються дві електричні ланцюги, які складаються з послідовно сполучених елементів: ключа, дзвінка, джерела струму (або застосовують два дзвоника).

  Ведучий гри починає гру, надає командам слово для взаємного привітання. Хлопці представляють присутнім свою емблему, назву, девіз. Капітан представляє всіх членів своєї команди, потім хлопці розповідають про нього.

  «Розминка»

  Ведучий задає певний питання, потім гра триває з тією командою, капітан якої найшвидше замкне електричну ланцюг (або дзвонить дзвіночком). Далі капітани повертаються до своїх команд. Гравці по черзі відповідають на поставлене питання. Якщо відповідь присутній на імпровізованому табло, то помічники відкривають його, а команда заробляє бали. Якщо гравці допускають три неправильні відповіді, то право відповіді переходить до іншої команди. У разі правильної відповіді суперників, вони виграють в розминці, заробляють очки. Поки журі підбиває перші підсумки, фіксує бали, ведучий розповідає про заходи захисту природи.

  Гра «навпаки»

  Починає відповідати на запитання та команда, яка перемогла в розминці. Ведучий задає питання, потім команди дають по черзі відповіді. Помічники відкривають табло, а перемагає у грі та команда, відповідь якої розташований на табло нижче. Журі підводить підсумок раунду «навпаки», а учні одинадцятого класу рекламують образ «учня» свого освітнього закладу.

  «Велика гра»

  В ній беруть участь два гравця команди-переможниці. Один з них віддаляється на кілька хвилин, а другий при цьому залишається в класі. Першому гравцеві ставлять п’ять запитань за 25 секунд. Потім ведучий заходу коментує відповіді, дані учасником, і відповіді, отримані під час анкетування педагогів та учнів. Помічники відкривають на табло все співпалі відповіді, а журі підраховує бали. Далі запрошується другий гравець, йому задають ті самі питання, відповісти на них гравець повинен за тридцять секунд. Якщо відповідь другого гравця збігається з відповіддю першого, прозвучить сигнал, треба відразу давати іншу відповідь. Потім помічники відкривають на табло всі збіги з відповідями анкетованих. Журі підводить загальні підсумки, а старшокласники в цей час рекламують збірний образ педагога школи.

  Ведучий гри надає слово журі. Після завершення церемонії нагородження команди дякують за гру один одного.

  Гра «Розумники й розумниці»

  Дана гра розроблена для учнів восьмих класів. Її головне завдання –удосконалення пізнавального інтересу у школярів до предметів природничого, гуманітарного, математичного циклів.

  В ході гри школярі виявляють взаємозв’язок предметів, що необхідно для формування наукового світогляду. Гра складається з трьох етапів. Спочатку проводиться відбірковий тур. В ході його учні можуть продемонструвати свої знання у різних предметних областях.

  Наприклад, знання хімії, біології, фізики, історії, літератури. Питання підібрані так, що вони безпосередньо не перегукуються зі шкільними курсами за даними предметів. Питання не поділяються за предметним областям, даються в змішаному варіанті. Гра дає можливість показати учням своє всебічний розвиток, творчий потенціал. За кожну правильну відповідь учневі належить орден розумника. Після завершення відбіркових турів в кожному класі обирають по п’ять чоловік, які набрали максимальну кількість очок. У півфінал виходять 25 осіб.

  У півфіналі аудиторії пропонують питання по різним темам. За кожну правильну відповідь видають орден розумника. Далі підбиваються підсумки другого відбіркового туру, за результатами якого у фінал гри виходять три учня.

  Для вибору кольору доріжки, школярам пропонується завдання. Той учень, який першим правильно відповідати на запитання, отримує право вибору однієї з декількох ігрових доріжок. Інші хлопці вибирають ті доріжки, які залишилися.

  На червоній доріжці всього два питання, але необхідно на кожен з них дати правильну відповідь. На жовтій доріжці дитину чекає три питання, допускається дача одного неправильної відповіді. На зеленій (синій) доріжці хлопцям пропонується чотири питання, допускається одержання двох штрафних очок. Учням пропонують різні теми фіналу, вони зупиняються на одній з них.

  Перемагає той гравець, який пройде швидше за ігровий доріжці. Він визнається переможцем гри «Розумники і розумниці», отримує приз і грамоту. В аудиторії теж є право давати відповіді на питання, заробляючи «ордена розумників». Глядач, який набрав максимальну кількість орденів за підсумками всіх 3 турів, оголошується кращим теоретиком, отримує приз і грамоту.

  Гру проводять учні з одинадцятих класів, а в якості експертів виступають ті хлопці, які стали переможцями попередніх ігор.

  За підсумками півфіналу журі обирає 3 фіналістів. На червоній доріжці учневі пропонують два питання. Для перемоги у фіналі гри, він повинен на кожен з них дати правильну відповідь. В іншому випадку «розумник» знову перетворюється в теоретика.

  На жовтій доріжці гравця чекає три питання, у нього є право лише на одну помилку. На зеленій доріжці школяреві ставлять 4 запитання, допускається два «промаху». Перемагає той учень, який проходить першим свою доріжку.

  Питання в фіналі пропонуються за наступними напрямками: історія, література, математика.

  Висновок

  В даний час у вітчизняних освітніх установах педагоги використовують різні форми, методи, типи уроків. При підборі варіанту навчального заняття враховуються індивідуальні особливості класного колективу, кожного окремого його члена, вікові та фізіологічні особливості.

  Наприклад, при роботі з дітьми, що мають серйозні відхилення в психічному розвитку, які навчаються в рамках корекційних методик, оптимальним буде застосування комбінованого типу заняття.

  Це дозволяє вчителю в максимальній мірі поєднувати різні форми роботи з такими школярами, давати їм шанс на успішну соціалізацію після завершення освітнього і виховного процесу.

  Для обдарованих і талановитих учнів важлива підтримка з боку педагога-наставника, тому в роботі з такими школярами, вчитель звертає максимальну увагу на підбір для них індивідуальних освітніх траєкторій.