Адміністративні органи – це… Поняття, класифікація та функції адміністративних органів

Адміністративні органи відіграють дуже важливу роль у сфері державного управління. Вони контролюють дотримання всіма особами і суб’єктами адміністративно-правових норм. Ці органи також є представниками однієї з гілок влади і виконують специфічні функції.

Поняття адміністративних органів

Адміністративні органи – це державні або муніципальні організації, які формуються в порядку, визначеному законодавством. Крім того, це можуть бути індивідуальні суб’єкти, наділені повноваженнями здійснювати адміністративно-публічну діяльність в рамках наданої компетенції. Адміністративні органи – це органи, які діють від імені РФ, її суб’єктів або муніципальних утворень, виконуючи функції охоронно-захисної, регулятивного чи нормотворчого характеру.

До таких органів також належать муніципальні і державні установи, публічні посадові особи та інші індивідуальні суб’єкти, які діють у правовідносинах адміністративного плану від державного або муніципального імені і є наділеними повноваженнями адміністративного характеру.

Спеціальні ознаки адміністративних органів

Це відмінності подібних органів від неадміністративних або не володіють владою органів, що здійснюють адміністративні правовідносини на місцевому рівні або рівні держави.

До спеціальним ознаками цих суб’єктів відносяться наступні:

 • Вони є організаціями або індивідуальними суб’єктами, які утворюються на державному або муніципальному рівні і діють від імені призначив їх суб’єкта, представляючи їх інтереси в адміністративній сфері правовідносин.
 • Вони наділені вищою порівняно з іншими адміністративно–правовими суб’єктами владою, що виключає відносини з рівними їм органами.
 • Мета їх створення – здійснення внутрішньої і зовнішньої діяльності в адміністративно-публічної сфери в одному або декількох напрямках.
 • Вони мають власної адміністративної компетенцією у сфері адміністративно-публічних правовідносин, вирішують певний обсяг питань, які віднесені законом до їх відання. Цей обсяг питань розкривається в їх правовому статусі, цілях, завданнях і функціях, а також зазначений у відповідному законодавчому акті (положенні).
 • Для реалізації своїх цілей органи наділяються необхідними повноваженнями у сфері адміністративного управління (нормотворчими, регулятивними або охоронно-захисними). Вони можуть видавати підзаконні акти та здійснювати щодо підпорядкованих їм органів владні дії юридично значущого характеру.
 • Вони є частиною ієрархічно побудованої системи з підпорядкуванням нижчерозташованими органів вищестоящим. Наприклад, регіональні державні установи підпорядковуються територіальним управлінням відповідних федеральних служб.
 • Вони мають свою структуру, яка включає підрозділи внутрішнього типу (департаменти, відділення, управління, відділи тощо). Ці підрозділи виконують окремі функції і вирішують окремі завдання, що входять до компетенції головного органу.
 • Фінансування органів здійснюється з відповідного бюджету (федерального, суб’єктного або муніципального). Наприклад, діяльність районної адміністрації міста фінансується з муніципального бюджету. Винятки становлять випадки, коли конкретний суб’єкт здійснює певні адміністративно-владні повноваження, не перебуваючи при цьому в статусі державного або муніципального службовця і не входить в штат відповідного органу влади. Наприклад, деякі працівники транспорту на залізниці уповноважуються складати протоколи про правопорушення адміністративного характеру щодо осіб, які не дотримуються відповідні норми поведінки.
 • Вони реалізують у своїй області повноваження щодо контролю за дотриманням іншими особами і суб’єктами адміністративно–правових норм цієї сфери за допомогою особливих форм і методів адміністративно–правового характеру, які відрізняються від форм і методів представників інших гілок влади. До форм відносяться видання актів індивідуального та адміністративно–правового характеру і виконання визначених дій. До методів регулювання відносяться, спостереження (нагляд або контроль, обмеження, примус або арбітрування.
 • Мети створення і діяльності

  Адміністративні суб’єкти влади та інші органи створюються з певними цілями. До них відносяться:

  • Сприяння реалізації інтересів суб’єктів на державному, суб’єктному або муніципальному рівні, а також на рівні організацій і індивідуальних осіб.
  • Забезпечення і підтримання правопорядку публічного характеру, який встановлюється нормами різних галузей права в сфері влади держави або місцевого керівництва, а також взаємодії між організаціями та індивідуальними особами.

  • Забезпечення безпеки суспільства і держави в цілому, а також організацій і індивідуальних осіб.

  Завдання діяльності

  До завдань адміністративних органів відносяться:

 • Організація функціонування всієї сукупності органів та їх підсистем з високим ступенем ефективності.
 • Організація раціонального і ефективного розпорядження майном та коштами бюджетних та позабюджетних джерел.
 • Організація виконання положення законодавства на всіх рівнях у своїй сфері діяльності.
 • Організація виконання актів судового характеру в їх сфері діяльності.
 • Адміністративні функції

  Функції адміністративних органів – це основні напрями діяльності органів. Вони визначені відповідними правовими адміністративними нормами і обумовлені достигаемыми ними цілями і виконуваними завданнями.

  Функції федеральних органів державної влади та інших адміністративних органів поділяються на наступні групи:

  • нормативно-політичну;
  • правозастосовчу.

  Функції нормативно-політичного характеру

  Вони включають в себе вироблення політики держави у сфері адміністративно-публічного управління загалом або в частині. Також вони визначають порядок здійснення регулювання нормативно–правового характеру.

  Ці функції діляться на два виду:

 • Здійснення регулювання нормативно–правового характеру шляхом прийняття або видання правових нормативних актів, які регулюють відносини у всій сфері або її частини.
 • Вироблення політики держави у сфері адміністративно-публічного управління.
 • Зазначені функції здійснюють виключно органи, що займають керівну позицію в адміністративній системі. До них відносяться федеральні органи державної влади, такі як уряд, міністерства федерального рівня, президент.

  Функції правозастосовчої сфери

  Включають застосування чинних законодавчих норм у сфері публічно–адміністративних відносин. Таке застосування норм владного характеру розділяється на дві окремі функції:

  • Індивідуальне адміністративно-правове регулювання правовідносин конкретного типу, які виникають у сфері адміністративно-публічних відносин (реєстраційних, правопредоставительных, екзаменаційних, ліцензійно-дозвільних і т. д.).
  • Індивідуальна адміністративно-правова охорона та захист правовідносин конкретного типу, які виникають у сфері адміністративно-публічних відносин (контроль і нагляд за поведінкою і діями відносин і застосування до порушників державних примусових заходів). Такі функції здійснюються майже всіма органами. При цьому деякі здійснюють виключно адміністративно-правове регулювання правовідносин конкретного типу (наприклад, агентства федерального рівня та їх територіальні відділення), а інші – тільки правозахисну функцію (митні і податкові органи, органи ФСБ і т. д.).

  Повноваження адміністративного характеру

  Повноваження адміністративного характеру – надані законодавством певним органам права для здійснення функцій і виконання завдань, які перед ними поставлені.

  За змістом повноваження діляться на три групи:

 • Видання і прийняття правових нормативних актів, які регулюють відповідні відносини (наприклад, окремі акти голів сільських поселень або інших осіб).
 • Видання та прийняття індивідуальних правових актів, з допомогою яких проводиться індивідуальне правове адміністративне регулювання, а також захист і охорона (наприклад, постанова про призначення адміністративного покарання характеру).
 • Вчинення інших, що мають юридичне значення владних дій, що сприяють реалізації функцій правового регулювання, а також захисної та охоронної функцій (наприклад, ліцензування).
 • Видання і прийняття правових нормативних актів належить до повноважень визначених органів – уряду, президента і міністерств федерального рівня. Видання та прийняття індивідуальних правових актів, а також вчинення інших, що мають юридичне значення владних дій, що сприяють реалізації функцій правового регулювання, що належить до повноважень майже всіх органів адміністративного типу. Різниться тільки обсяг повноважень, в залежності від функцій і завдань кожного.

  Якщо органом є організація, її повноваження реалізуються відповідною посадовою особою.

  Щодо здійснення повноважень є деякі обмеження чи заборони. Наприклад, контролюючі органи мають право здійснювати контроль за обмеженням часу та тривалості перевірок. Обмеження вводяться для дотримання балансу між обов’язками контролюючих суб’єктів, а також правами та законними інтересами об’єктів перевірок, в цілях запобігання зайвого втручання в діяльність організацій і завдання їх діяльності шкоди.

  Обов’язки адміністративного характеру

  Всі органи адміністративного типу – від президента до адміністрацій країв – виконують певні обов’язки, що покладаються на них нормами законодавства. Вони сприяють забезпеченню вирішення їх функцій і завдань.

  Загальними обов’язками для всіх органів адміністративного типу, включаючи міські влади, є наступні:

  • Дотримання і захист прав і свобод громадян, а також дотримання прав організацій.
  • Здійснення адміністративно-публічної діяльності в суворій відповідності з компетенцією, наданої органу правовими нормативними актами відповідного характеру.
  • Дотримання встановлених нормативними правовими актами відповідного характеру процедур і порядків при реалізації завдань і виконання функцій.
  • Дотримання обмежень і заборон, установлених правовими нормативними актами відповідного характеру.

  Класифікація адміністративних органів

  Всі органи адміністративного типу можна класифікувати по наступних підставах:

 • За видами органів.
 • За видами діяльності.
 • За змістом та обсягом компетенції.
 • За порядком вирішення питань підвідомчого характеру.
 • За межам меж території дії.
 • По терміну дії.
 • За видами органи поділяються на:

  • органи виконавчої влади;
  • управління державного типу;
  • інші органи, які не входять в систему;
  • посадові державні особи, які діють від імені державного;
  • установи державного типу;
  • органи на місцевому рівні самоврядування, що здійснюють виконавчо-розпорядчу та юрисдикційну діяльність;
  • посадові особи, які діють від імені муніципального;
  • посадові особи та працівники організацій, наділені повноваженнями адміністративного характеру.

  За видами діяльності органи поділяються на:

 • Адміністративно-регулятивні.
 • Адміністративно-наглядові, наглядові чи контрольні.
 • Адміністративно-охоронні.
 • Адміністративно-арбітражні.
 • Такий поділ є умовним у зв’язку з тим, що більшість органів здійснюють усі зазначені функції в тій або іншій мірі, одні з яких відносяться до основних, а інші – другорядними.

  За змістом та обсягом компетенції виділяють наступні органи:

  • З загальною компетенцією.
  • З галузевої компетенції.
  • З міжгалузевою компетенцією.
  • Зі спеціальною компетенцією.

  За порядком вирішення питань підвідомчого характеру органи поділяються на:

 • Єдиноначальні.
 • Одноосібні.
 • Колегіальні.
 • За межам меж території дії виділяють такі органи:

  • Федерального рівня, що діють на всій території РФ (уряд, міністерства, прокуратура тощо).
  • Рівня суб’єктів, що діють на території конкретного суб’єкта (уряд, адміністрація краю, департаменти, міністерства тощо).
  • Муніципального рівня. Діють на території міста, сільського поселення та ін. (голови сільських поселень, управління та відділи адміністрації тощо).