Федеральний закон Про суспільствах із обмеженою відповідальністю від 08.02.1998 № 14-ФЗ. Стаття 46. Великі угоди

Поняття великої угоди закріплено у ст. 46 ФЗ № 14. Згідно нормі нею визнаються пов’язані один з одним угоди, в рамках яких здійснюється придбання, відчуження або передбачається можливість господарюючого суб’єкта здійснити непряму або пряму возмездную передачу майна, ціна якого дорівнює або перевищує 25 % вартості цінностей, які належать товариству. Вартість визначається за відомостями, вказаними в бухгалтерській звітності за розрахунковий період, що передував даті прийняття рішення про погодження, якщо в статуті не закріплений інший розмір великої угоди.

Винятки

По статті 46 великими угодами не вважаються договори:

 • Здійснюються в рамках звичайної господарської діяльності суб’єкта.
 • Укладення яких обов’язково для ТОВ відповідно до положень федерального законодавства та інших нормативних актів і розрахунки за якими здійснюються за цінами, що встановлюються урядом, або тарифами, що визначаються органом, уповноваженим урядом.
 • За законом “Про товариства з обмеженою відповідальністю” вартість відчужених матеріальних цінностей визначають за даними бухобліку, а ціну придбаного майна – відповідно до суми пропозиції.

  Узгодження

  На загальних зборах учасники товариства приймають рішення про схвалення великої угоди. У ньому вказуються суб’єкти, які виступають сторонами, вигодонабувачами у договорі, предмет, ціна та інші істотні умови. Ця вимога, однак, може не виконуватися, якщо:

  • угода повинна бути здійснена на торгах;
  • вигодонабувачі і сторони не можуть бути визначені до моменту узгодження угоди.

  Якщо в структурі господарюючого суспільства формується рада директорів (наглядова рада), прийняття рішення про схвалення великих угод, пов’язаних з відчуженням, придбанням або можливістю прямої або непрямої передачі майна, ціна якого – 25-50 % від вартості матеріальних цінностей, що належать ТОВ, може бути віднесено до його компетенції. Відповідну вказівку повинно міститися в статуті компанії.

  Згідно із законом велика угода, укладена з порушенням умов погодження, може визнаватися недійсним у судовому порядку. Позовну заяву може подати саме суспільство або його учасник. У разі пропуску строк звернення до суду не підлягає відновленню.

  Випадки відмови суду

  Судова інстанція вправі відмовити у задоволенні позову про визнання недійсності угоди, укладеної з порушеннями положень законодавства, при наявності будь-якої з наступних обставин:

  Не доведено, що при скоєнні великої угоди у суспільства або учасника, який звернувся до суду, що виникли або можуть виникнути збитки або інші несприятливі наслідки.

  Голос суб’єкта, яка подала заяву про визнання недійсності угоди, рішення про схвалення якої приймається на загальних зборах, не міг вплинути на результати голосування, незважаючи на те, що він брав участь у ньому.

  До моменту розгляду були представлені матеріали, які підтверджують наступне схвалення правочину в порядку, встановленому законом “Про суспільствах із обмеженою відповідальністю”.

  При розгляді справи було доведено, що інший учасник угоди не знав і не повинен був знати про те, що при її укладенні були порушені вимоги ст. 46.

  Нюанси

  У статуті господарюючого суб’єкта можуть закріплюватися положення про те, що ухвалення рішення про згоду на здійснення великих угод необов’язково. При цьому слід врахувати один нюанс.

  Якщо велика угода одночасно є договором, в якому присутня зацікавленість, порядок її схвалення встановлюється у відповідності з положеннями статті 45 ФЗ № 14. Виняток передбачено для випадків, коли така зацікавленість є у всіх учасників господарюючого суб’єкта. У цій ситуації узгодження великої угоди здійснюється за правилами ст. 46.

  Спеціальні умови

  Положення ст. 46 про правила узгодження угод застосовуються:

 • До відносин, що виникають у зв’язку з переходом прав на майновий комплекс в рамках реорганізації, в тому числі при укладенні договорів про приєднання та злиття.
 • Господарюючим суб’єктам, які складаються з одного учасника, що одночасно є одноосібним виконавчим органом.
 • Відносин, які виникають при переході до ТОВ частки (її частини) в статутному капіталі, у випадках, закріплених ФЗ № 14.
 • Спеціальні вимоги до укладення угод для юросіб закріплені законами:

  • Про некомерційних організаціях.
  • ТОВ.
  • АТ.
  • Унітарних підприємствах.
  • Банкрутство.
  • Автономних установах.

  Відмежування понять

  На практиці нерідко виникають складнощі при диференціації великих угод і угод із зацікавленістю. Якщо говорити простими словами, до числа перших відносять угоди, пов’язані з придбанням, відчуженням, передачею в заставу, використанням і т. д. матеріальних цінностей, вартість яких становить істотну частину активів підприємства.

  Операціями з пов’язаними особами за загальними правилами визнаються договори, учасниками яких, з одного боку виступають особи, що володіють певним впливом на діяльність господарського товариства. До них відносять, зокрема, суб’єктів, які перебувають в родинних стосунках, що мають права на частки (акції), що реалізують функції управління і ін.

  Конкретні критерії відмежування великих угод і угод із зацікавленістю закріплюються законом про відповідному господарському товаристві. Такого роду договори оформляються не за словами гендиректора, а за рішенням або за попереднім погодженням колегіального або іншого уповноваженого органу управління. У цьому зв’язку для реєстрації угод або прав юросіб в залежності від вартості майна та ціни самого договору можуть вимагатися додаткові документи.

  Умови укладення договорів для різних організаційно-правових форм

  Як говорилося вище, для кожного виду господарського товариства передбачено спеціальні правила оформлення угод. Наприклад, бюджетні установи повинні попередньо отримати згоду органу, що реалізує функції засновника. Відповідну вимогу закріплено в ст. 9.2 ФЗ “ПРО некомерційних організаціях” (п. 13).

  Автономні установи здійснюють великі угоди за попереднім погодженням їх з наглядовою радою. Це вимога встановлена у частинах перших статей 15 і 17 ФЗ № 174.

  Що є великою угодою для муніципального або держпідприємства? Нею визнається договір, пов’язаний з відчуженням, придбанням або можливістю непрямої/прямого продажу майна вартістю понад 10 % статутного фонду або перевищує МРОТ більше ніж у 50 разів.

  Наслідки недійсності

  При задоволенні позову про невідповідність правочину вимогам законодавства ніяких обов’язків і прав, передбачених її умовами, не настає. При цьому застосовуються наслідки недійсності договору.

  Як виняток судова інстанція може припинити дію угоди не з дати його оформлення (як це передбачено цивільним законодавством), а на майбутній період – з моменту винесення відповідної постанови. Це положення застосовується тільки до оспорюваних правочинів, якщо з їх суті випливає, що вони можуть бути припинені лише на майбутнє час. Мова переважно про триваючих угодах. Припинення їх дії з дати укладення або неможливо, або недоцільно.

  Двостороння реституція

  Вона виступає ще одним важливим наслідком недійсності правочину (великої в тому числі). При припиненні договору його учасники повертаються в юридичне становище, що існувало до його укладення. Це означає, що кожна сторона повертає іншій усе, що було отримано за умовами угоди недійсною.

  Двостороння реституція застосовується у разі, якщо учасники повністю або частково виконали положення договору. Якщо у когось немає можливості повернути одержане в натурі, він зобов’язаний відшкодувати вартість цінностей грошима, якщо законодавство не закріплює інші наслідки.

  Спірні ситуації

  Варто сказати, що правила про двосторонньої реституції реалізуються на практиці далеко не у всіх випадках. Наприклад, сторона правочину не може повернути товар, який було перепродано третій особі. Грошова компенсація у таких ситуаціях часто не має сенсу, так як набувач вже заплатив за річ, а повторне перерахування коштів продавцю буде визнано неосновательным збагаченням.

  КС за таких ситуацій пояснив, що при визнанні недійсності угод, умови яких виконані повністю або частково, слід виходити з рівного розміру зобов’язань. Саме тому часто в спірних ситуаціях правила про двосторонньої реституції на практиці реалізувати неможливо.

  Особливості судової практики

  Відповідно до пункту другого статті 46 ФЗ № 14 при укладанні великої угоди ціна відчужуваного товариством майна визначається за даними бухобліку. Як випливає з пояснень ВАС, суди, визначаючи категорію правовідносин, повинні зіставляти ціну предмета договору з балансовою вартістю активів підприємства. Вона, в свою чергу, встановлюється за останньою звітності. З вартості активів при цьому сума боргів (зобов’язань) не віднімається. В якості облікового періоду, відповідно до ФЗ № 129, виступає рік (календарний).

  Якщо в суспільстві бухгалтерський баланс відсутній, тягар доказування відсутності ознак великої угоди покладається на господарюючого суб’єкта. Якщо у осіб, залучених до справи, є заперечення з приводу достовірності інформації, наданої підприємством, вартість майна може бути визначена в рамках бухгалтерської експертизи. Ця процедура призначається судовою інстанцією, про що виноситься відповідна ухвала.

  Велика угода для ТОВ: як порахувати відсоток?

  Розглянемо наступний приклад. Припустимо, що правочин вчиняється стосовно нерухомого об’єкта. Його вартість – 45 млн р. Вартість майнового комплексу підприємства – 5 млн р. 1 % від цієї суми дорівнює 50 тис. н. Тепер знайдемо вартість угоди: 45 млн / 50 тис. = 900 %.

  Розрахунок можна зробити і іншим способом. Слід розділити вартість об’єкта на ціну майна, а потім помножити на 100:

  45 млн / 5 млн × 100 = 900 %.

  Операції з зацікавленістю

  Для кращого розуміння відмінностей між договорами, які може укладати господарське товариство, слід розглянути ще одну категорію угод. Це важливо ще й тому, що порівняно нещодавно в ФЗ “Про ТОВ” були внесені зміни.

  З числа критеріїв, за якими визначається угода з зацікавленістю, була виключена афілійованість. Разом неї в закон був введений термін “контролює особа”. Це нововведення значно звузив перелік суб’єктів, яких можна визнати зацікавленими.

  Поняття “афілійованість” є більш широким, ніж “контроль”. У першому випадку передбачається вплив, у другому – здатність визначати рішення, пов’язані з вчиненням правочинів.

  Контролюючими особами можуть бути члени колегіального органу управління, ради директорів, одноособовий виконавчий орган, а також особа, наділена правом давати вказівки, обов’язкові для виконання.

  Особливості змін в законодавстві

  Поняття “контролює особа”, введене в ФЗ № 14, розкривається в нормативному акті так само, як це зроблено в законі “Про ринок цінних паперів”. В даному випадку нормотворці пішли по шляху формалізації критеріїв і не розглядали нагляд як підстава для підконтрольності. Деякі експерти вважають, що це може призвести до виникнення різноманітних проблем на практиці.

  Необхідно відзначити, що з 2017 р. РФ, регіон або муніципалітет не вважаються контролюючими особами.

  Підстави визнання

  До числа угод із зацікавленістю можна віднести договори, укладені суб’єктами, перелік яких встановлений у нормах, їх близькими родичами (дітьми, подружжям, братами/сестрами, в тому числі неповнорідними, батьками, усиновленими/усиновителями), які беруть участь в інших правовідносинах. Ці особи можуть виступати в якості вигодонабувачів, посередників, представників. Для визнання договору угодою з зацікавленістю суб’єкти повинні заміщати посади в органах управління організації.

  Специфіка оцінки майна

  Порядок визначення вартості цінностей був змінений з січня 2017 р. В даний час правила оцінки майна не залежать від числа учасників угоди. В якості ключового критерію визначення ціни виступає публічність або непублічність господарського товариства.

  В останньому випадку вартість цінностей, у відношенні яких відбувається угода для АТ, встановлюється більшістю голосів на засіданні ради директорів. Тут слід сказати про істотне вимозі, закріпленому законодавством. Суб’єкти, які голосують на засіданні, не повинні мати зацікавленість в укладенні угоди.

  Якщо говорити про публічних підприємствах, то до наведеного вище вимогу додаються умови, передбачені у п. 3 статті 83 ФЗ № 208.

  Порядок погодження

  Правила схвалення угод для непублічних і публічних товариств розрізняються. Схвалювати угоду може рада директорів. У такому разі організується засідання, на якому ведеться протокол. Дати згоду може і рада директорів.

  У будь-якому випадку, однак, від обговорення усуваються особи, які беруть участь в укладенні правочину. Їхні голоси до уваги не приймаються. Винятки, передбачені в пункті 4.1 ст. 83 ФЗ № 208.

  Для ТОВ встановлені аналогічні правила. Як і у випадку з великими угодами, повноваження за погодженням договорів з зацікавленістю можуть передаватися раді директорів. У статуті товариства повинно закріплюватися відповідне положення. При цьому слід враховувати деякі винятки, встановлені в законі. Зокрема, загальні правила узгодження не поширюються на операції, вартість яких перевищує 10 % балансової ціни активів компанії на останній розрахунковий період.

  Як правило, рішення про схвалення договору приймає більшість незацікавлених членів ради директорів. Однак у законодавстві може передбачатися необхідність отримання і більшого числа голосів для погодження укладення угоди.