Норма міжнародного права – особливості формування і класифікація

Міжнародне законодавство є основою для створення більшості нормативних правових актів у державах, які виступають на світовій арені. Складається воно з норм міжнародного права, які об’єднані в одну велику систему. Як створюються ці норми? Як вони класифікуються і які мають особливості? Про все це – далі.

Загальне поняття

Поняття норми міжнародного права широко застосовується на світовій політичній арені. Дане поняття має на увазі собою якесь правило діяльності та порядок взаємовідносин держав, яке є загальним і обов’язковим для всіх. Також воно передбачає взаємини, які можуть виникати між іншими суб’єктами, які присутні на політичній світовій арені і беруть участь у міжнародних відносинах.

Загальновизнані норми міжнародного права є особливими тому, що розраховані на неодноразове застосування і використання. Що стосується методів їх застосування, то вони можуть здійснюватися як у добровільному порядку, так і з примусу.

Основні особливості

Як і всі інші, норми міжнародного права мають деякі особливості, які характерні виключно для них. В першу чергу, до списку таких відноситься те, що вони значно відрізняються від тих норм, які є в законодавстві окремої держави.

Основна особливість, яка розрізняє між собою норми міжнародного і російського права, полягає в тому, що перші з них регулюють правові відносини, які виникають між державами на політичній арені, а другі – виключно ті, які трапляються лише в межах Російської Федерації. Що ще варто відзначити?

Ще одна особливість міжнародних правових норм полягає в тому, що всі вони створюються шляхом так званого методу узгодження волі, тобто виключно після того, як будуть узгоджені всі позиції, винесені представниками держав – учасників міжнародних відносин. Як показує практика, дуже часто прийняття таких рішень тісно пов’язано із здійсненням поступок, пошуком компромісів, а також інших точок зіткнення різних сторін.

Основна форма закріплення норм міжнародного права – це не закони, які в юриспруденції часто іменуються владними приписами. Вони представлені у формі своєрідних джерел, які мають погоджувальна характер і рекомендовані до застосування містяться в них норм.

Всі норми, які створюються в рамках міжнародної арени, виробляються самими державами, які виступають на ній. Що стосується їх адресності, то вони спрямовані також на ці держави. Створюватися норми міжнародного права можуть як окремими країнами індивідуально, так і колективно. Характер їх реалізації завжди добровільний.

Ще одна особливість таких норм полягає у своєрідності їх структури. Так, якщо для законодавчих приписів, які є, наприклад, в російських нормативних правових актах, характерна структура, яка складається з гіпотези, диспозиції і санкції, то у випадку з міжнародними все інакше.

Формування

Система норм міжнародного права формується виключно тими суб’єктами, які виступають на політичній арені, то є країнами – учасницями світового співтовариства. Суб’єкти формування норм завжди тільки такі, незалежно від того, якого типу припис створюється (звичай або договір між державами). Їх створення відбувається виключно за принципами узгодженості та добровільності.

Процес створення будь-якого типу міжнародної норми завжди проходить через два обов’язкових етапи. Перший з них – визначення деяких правил поведінки, які буде регулювати приймається норма. На даному етапі сторони повинні досягти згоди щодо даного питання, що нерідко супроводжується пошуком компромісів, а також досягненням домовленостей. Після визначення характеру поведінки сторони повинні висловити свою волю на те, наскільки обов’язковими є дані правила поведінки конкретно для них. Завершальна стадія цього етапу завжди являє собою процедуру підписання будь-якого нормативного акта (угоди, договору). Суб’єкти, які прийняли таку модель поведінки, можуть також діяти за звичаєм, тобто одноманітно.

Джерела норм міжнародного права

Повний перелік основних джерел пропонується у змісті статуту Міжнародного суду ООН. Під самими джерелами маються на увазі виключно зовнішні форми, в яких право виражається. На практиці всі джерела норм поділяються на два типи: основні і допоміжні, однак на законодавчому рівні ніякої ієрархії між ними не існує.

До числа основних відносяться договори, звичаї, а також загальні принципи права. Крім цього, в їх числі також розглядаються акти, які були прийняті міжнародними організаціями – яскравим прикладом такого є резолюції ООН.

Що стосується допоміжних джерел загальновизнаних норм міжнародного права, то серед них найбільш вагомими вважаються правові доктрини і судові рішення. Дані типи документів відносяться саме до групи допоміжних лише тому, що вони застосовуються тільки при вирішенні певних питань або при тлумаченні прогалин, що виникли в законодавстві певної країни.

Принципи

Норми міжнародного права і положення угод повинні відповідати визначеним міжнародним законодавством принципам, тобто деяким узгоджених раніше основ, на яких будуються відносини. Дані принципи заборонено порушувати, інакше за вчинення дій, що не відповідають їм, винна сторона може бути покарана шляхом введення проти неї розмірних санкцій у різних сферах (військової, економічної або політичної).

Так, серед принципів, які характерні для норм міжнародного гуманітарного права, є кілька основних. У їх числі – неприпустимість застосування якої-небудь сили по відношенню до іншої країні, а також загрози її використання. Всі спори, які можуть виникнути між учасниками на міжнародній арені, повинні бути дозволені мирним шляхом, без використання зброї. У відповідності із загальноприйнятими принципами міжнародних норм, забороняється будь-яке зовнішнє втручання у внутрішню політику держав, а всі зовнішні дії повинні здійснюватися у вигляді співробітництва, ведення переговорів і укладення певних угод. На підставі викладених принципів, всі держави є однаково суверенними, а народи, які проживають на їхніх територіях, мають повне право на самовизначення і рівноправність.

Всі перераховані вище принципи є основними і непорушними.

Зміст

Загальновизнані норми міжнародного права і міжнародні договори мають певний зміст, що представляють певні зобов’язання. Однак, незважаючи на таке визначення, далеко не всі вони є обов’язковими для всіх країн – учасниць угоди, в деяких з них сторони просто зацікавлені і виконують, виходячи з міркувань своєї вигоди, з міркувань сумлінності і лідерів держав.

Якщо говорити про поняття міжнародного правового зобов’язання, то воно являє собою певне відношення між учасниками світового співтовариства, яке врегульовано конкретної правової норми в міжнародному праві. В рамках даного відносини одна з сторін зобов’язана утриматися від вчинення певної дії або, навпаки, зробити його, а друга має право вимагати виконання такого обов’язку.

За своїми видами міжнародні зобов’язання можуть бути складними, так і простими. До групи перших належать ті, які являють собою цілу сукупність деяких обов’язків і прав. Якщо говорити про простих, то вони складаються з однієї обов’язки і одного права вимоги в іншої сторони.

Також зобов’язання поділяються за іншою ознакою – кількістю учасників у відносини. Згідно з таким критерієм, вони можуть бути як двосторонніми, тобто зв’язують тільки дві сторони правовідносин, так і багатосторонніми, коли у відносини вступають більше двох держав. Однак на практиці нерідко можна спостерігати, як багатосторонні правовідносини в ході їх здійснення поділяються на двосторонні.

Всі міжнародні правові зобов’язання можуть створюватись як для одноразового, так і багаторазового застосування – їх вид визначається в момент укладення угоди та створення норми міжнародного права і міжнародного договору. Як показує практика, угоди, які укладаються для одноразового застосування, в основному, мають на увазі факт передачі будь-якого майна від однієї держави до іншої, прикладом чого може послужити договір про обмін ув’язненими між країнами. Після того, як угода буде досягнута і виконано в належному вигляді, воно вважається припиненим.

Класифікація

Всі норми міжнародного права поділяються між собою за певними принципами. Так, юристи поділяють їх залежно від предмета, який вони регулюють, форми, а також сфери дії. Крім цього, міжнародні норми прийнято розрізняти за юридичною силою – це окрема класифікація, яка заслуговує особливої уваги.

Розглянемо кожну з груп більш докладно.

За формою

В залежності від форми закріплення, міжнародні норми поділяються на звичайні і договірні. Якщо відзначати в загальному, то перша група відрізняється від другого тим, що всі норми, які відносяться до неї, не закріплюються на договірному рівні, а їх виконання просто вигідно всім сторонам – учасницям угоди.

Всі договірні норми містяться в угодах, договорах, а також інших документах, які укладаються між державами шляхом пошуку точок дотику, а також спільної думки щодо певного питання.

Міжнародним договором визнається документ, який укладається між країнами – учасницями дій на політичній арені. У його змісті закріплюються певні права та обов’язки сторін-учасниць. Особливістю такої форми угоди є те, що воно викладається у письмовому вигляді. У процесі створення проекту такого документа, який буде закріплювати у своєму змісті деякі норми права, ведуться переговори, а також відбувається процедура пошуку компромісів.

Всі звичаї являють собою певну практику країн – учасниць дій на міжнародній політичній арені з приводу врегулювання певного питання, яка була напрацьована роками. Пізніше всі звичайні норми знаходять своє відображення в нормативних договорах міжнародного характеру.

По предмету регулювання

Основна особливість цієї групи полягає в тому, що застосування норм міжнародного права здійснюється в залежності від того, відносини в якій сфері вони регулюють. У залежності від сфери дії, норми даного типу поділяються на чотири групи: норми права, що регулюють процес укладення та виконання міжнародних договорів, норми космічного права, міжнародного повітряного, а також в залежності від певної підгалузі (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

За деякими суміжних питань норми однієї галузі права можуть бути застосовані і в інший. Дуже часто це можна спостерігати, коли положення, визначені нормами цивільного галузі, застосовуються при вирішенні сімейних спорів, і навпаки.

За сферою дії

В залежності від того, на якій території діє та чи інша норма права, вона може бути віднесена до однієї з груп: універсальної або локальною. Як вони різняться?

У відповідності з загальновизнаними принципами, норми міжнародного права та приписи можуть бути використані державами на добровільних засадах. На практиці нерідко трапляється так, що деякі з них є актуальними лише для певного регіону або для декількох учасників міжнародних відносин. Такі норми в юридичній практиці відносяться до категорії локальних. Якщо говорити про універсальні, їх застосування актуально для переважної кількості учасників дій на міжнародній політичній арені.

За юридичною силою

В залежності від того, яким чином відбувається виконання приписаних норм сторонами, що підписали угоду, вони можуть бути розділені на імперативні і диспозитивні. У чому їх відмінність?

До імперативних норм відносяться всі ті, виконання яких обов’язково. Кожне правило, має імперативний метод регулювання, передбачає певне покарання (санкцію) за умови його невиконання. Дане покарання, як правило, адресоване в бік перших осіб держави, а також тих, з чиєї вини було вироблено порушення загальноприйнятої норми.

Що стосується диспозитивних норм, то вони передбачають добровільне їхнє виконання, дотримання чи, навпаки, утримання від вчинення певних дій.

Норми приватного права

При розгляді цього питання окрему увагу також слід приділити такому поняттю, як норми міжнародного приватного права, яке також нерідко зустрічається на політичній арені.

Дане поняття має на увазі певний спектр норм, які широко застосовуються у певній державі як положення, визначені його законодавства, звичаїв і договорів у сукупності. Джерелами таких норм є всі договори, які укладаються на міждержавному рівні, принципи міжнародного права, а також судова практика та рішення, прийняті міжнародним арбітражем. Окрім всього цього, до джерел норм міжнародного приватного права на практиці відносяться кодексів та нормативних актів національного законодавства певної держави.

До нормативного складу міжнародного приватного права слід віднести норми двох різних характерів: матеріально-правові, які покликані врегулювати відносини з іноземними елементами, а також колізійні, які призначені не для того, щоб займатися врегулюванням конкретного правовідносини, а для відсилання до законодавства, за нормами якого вирішується конкретна ситуація.

Що стосується методів, за допомогою яких здійснюється регулювання питань, відведених під групу приватного міжнародного права, то серед них розрізняють колізійний і матеріальний. Перший з них звертає до конкретної колізійної норми в системі міжнародного права, а другий – до матеріальних норм, які застосовуються в рамках національного законодавства.