План науково-дослідної роботи: визначення, складання, планування виконання і підсумкова здача

Правильно складений план науково-дослідної роботи допомагає учневі (студентові) розраховувати на високу оцінку його діяльності. Розглянемо основні поняття, пов’язані з даною тематикою: проблему, предмет, об’єкт, гіпотезу, методи дослідження. Наведемо план-графік науково-дослідної роботи.

Основні етапи

Незалежно від того, хто виконує роботу, вона передбачає наукове дослідження. Тому в план науково-дослідної роботи включають практичну частину. Вона передбачає проведення попередніх дій, націлених на виділення загальних контурів, програми, орієнтовних строків здійснення кожного етапу.

Індивідуальний план науково-дослідної роботи магістранта включає в себе:

  • визначення мети, предмета, проблеми дослідження;
  • аналіз літератури по даній проблемі, уточнення найважливіших понять, опис предмета, вибір кінцевого назви роботи;
  • формулювання завдань, мети і гіпотези роботи;
  • підбір методів дослідження;
  • збір матеріалу;
  • обробку результатів та їх інтерпретацію.

Зупинимося докладніше на кожному з перерахованих вище етапів.

Вибір проблеми, об’єкта, предмета дослідження

Цей етап обов’язково входить у план науково-дослідної роботи, є вихідним пунктом. Проблемою є маловивчені або невивчені рівні, особливості, взаємозв’язки явищ, які цікаві і науці, і практиці. Це те питання, на яке необхідно знайти відповідь, передбачає певні теоретичні та практичні дії. В рамках роботи з’явиться бажання залучити до дослідження велику кількість явищ, щоб відповісти на всі поставлені питання. Подібна помилка призводить до зниження якості матеріалу, «розпорошення» зусиль дослідника, в результаті проект буде поверхневим і розпливчастим.

Індивідуальний план науково-дослідної роботи магістранта – відмінна можливість продумати вибір мети і завдань дослідження.

Предметом дослідження є той факт, який дозволяє вирішувати проблему, поставлену в роботі.

Об’єкт – це те, що вивчається в рамках дослідження: люди, феномени, організації.

План науково-дослідної роботи магістранта включає ці терміни.

При чіткому і правильному підборі проблеми, предмета, об’єкта дослідження автор на першому етапі може визначити обсяг і спрямування діяльності, тематику методичної літератури, яку він буде вивчати.

План складання науково-дослідної роботи дозволяє істотно заощадити час, що витрачається на дослідження.

Вивчення літератури по проблемі

Метою цього етапу є з’ясування наукових дані з розглянутої проблеми, виявлення слабких моментів, які можуть стати основою для майбутнього проекту. Автор часто виявляє невизначеність і деякі суперечності, що існують у літературі. Щоб впоратися з подібними труднощами, дослідник повинен продумати індивідуальний план науково-дослідної роботи, бути в курсі нових відкриттів, що стосуються тематики дослідження. Якщо не вдається знайти однозначних відповідей у визначеннях, студент вибирає одну точку зору, обумовлює свій вибір у дослідженні.

План науково-дослідної роботи дозволяє автору вибирати з переліку джерел тільки ті, що безпосередньо пов’язані з темою.

Функції наукового керівника на даному етапі полягають у рекомендаціях з відбору літературних джерел.

Спочатку виконується аналіз спеціального матеріалу і тільки після цього розглядаються періодичні видання. Якщо вдалося підібрати кілька видань з проблеми, спочатку аналізуються більш пізні книги та збірники, щоб врахувати всі зміни, що відбулися в науковому світі з даного питання.

Продуманий план науково-дослідної роботи студентів дозволяє виділяти головне, не витрачаючи час на непотрібні дрібниці.

Для зручності роботи вихідні дані взятих літературних джерел можна вписувати в картотеку. Це суттєво спростить складання бібліографічного списку по проведеній роботі.

Максимально інформаційні джерела можна законспектувати, створивши на їх базі основну частину проекту. Літературний огляд важливо закінчити висновками, на основі яких будуть зроблені загальні висновки в матеріалі.

Формулювання гіпотези, мети дослідження

Цей етап обов’язково включають в план проведення науково-дослідних робіт. Мета передбачає вивчення конкретного (проблемного) питання, який буде уточнено під час аналізу науково-методичної літератури.

Гіпотезою називають логічно обгрунтоване припущення про зв’язок факторів і явищ, що розглядаються в матеріалі.

Гіпотеза визначає напрям дослідження і пошуку, вона виступає головним методологічним інструментом, який організовує процес дослідження. Складною задачею, що вимагає копіткої та наполегливої роботи, є формулювання гіпотези дослідження. При її відсутності важко розраховувати на позитивні результати.

Формулювання гіпотези передбачає дотримання наступних умов:

  • вона повинна бути чіткою і зрозумілою;
  • перевірятися існуючими методиками.

Що передбачає науково-дослідна робота? План виконання необхідно продумати так, щоб висунута гіпотеза була підтверджена в ході проекту або спростована. Завдань автор повинен висунути стільки, щоб їх виявилося достатньо для підтвердження або спростування висунутої гіпотези.

Підбір методів дослідження

Що ще повинна містити науково-дослідна робота? План написання передбачає етап підбору методів роботи. Вони повинні відповідати завданням дослідження, так як виступають в якості інструменту дослідника. З їх допомогою автор чітко фіксує розглянуті явища, економить час і сили. Успіх проекту зростає при поєднанні різних методів. Це дає можливість розглядати явище з різних сторін, гарантувати об’єктивність одержуваних результатів.

Збір матеріалу

До того як приступати до цього етапу, необхідно оволодіти методиками. Наприклад, можна перевірити їх ефективність на об’єкті, не пов’язаного з роботою, щоб виявити недоліки, своєчасно їх усунути. Далі проводять необхідні процедури збору первинної інформації. Студент повинен виявити і відзначити головні тенденції розглянутих процесів, підібрати і докладно проаналізувати фактичний матеріал. В якості підтвердження своїх думок автор прикладає цифрові розрахунки, вибирає ефективні методи аналізу.

Обробка отриманих результатів

На даному етапі здійснюють обробку всіх зібраних матеріалів, використовуючи статистичний аналіз, математичне моделювання. Отримані дані групують, оформляючи діаграми, графіки, таблиці. Етап теоретичної інтерпретації є найважливішим кроком в роботі дослідника. Він повинен володіти відмінною теоретичною підготовкою з обраної дисципліни. Саме в цей період автор звертається до гіпотези, робить висновок про її підтвердження або спростування. Аналіз проведених експериментів дає можливість сформулювати рекомендації по розглянутій проблемі.

Приклад тез проекту про воду

Як скласти докладний план науково-дослідної роботи? Приклад тез проекту дасть відповідь на це питання. Використовуючи водопровідну воду, далеко не завжди ми замислюємося про безпеку. Серед проблем, характерних для водопровідної води, виділяють: підвищену жорсткість, неприємний присмак, бактерії, механічні частинки, радіонукліди, пестициди. Питання, пов’язані з пошуком ефективних способів очищення водопровідної води, залишаються актуальними, такими, що заслуговують детального аналізу та розгляду.

В роботі автор проаналізував вплив неякісної води на здоров’я людини, досліджував зразки води на вміст Cl-; SO42-; оцінив жорсткість води. Автором були виготовлені шунгітовие фільтри для очищення водопровідної води, вивчена доцільність застосування вугілля і шунгита для очищення водопровідної води, проведено порівняльний аналіз їх ефективності, зроблені висновки, дані рекомендації. Методи, використані автором: аналітичний, експериментальний, кількісний аналіз (зі статистичною обробкою результатів вимірювань).

Результати роботи: при проведенні експериментів на базі шкільної лабораторії та спеціалізованої лабораторії автор зумів підтвердити поставлену гіпотезу, переконатися в здатності шунгитового фільтра зберігати протягом тривалого часу каталітичну, бактерицидну, сорбційну активність.

Перспективи дослідження. Тривалий експлуатаційний період шунгитовых фільтрів робить їх перспективними для вирішення питань, пов’язаних з очищенням водопровідної води в різних регіонах країни, включаючи очищення промислових стоків, підготовку води ТЕЦ.

Варіант опису проекту про альтернативні джерела енергії

Чому Сонце світить та не остигає вже мільярди років? Яке «паливо» дає йому «вічну» енергію? Ці питання стали основними в нашій дослідницькій роботі. Сонячна радіація може бути перетворена в корисну енергію, з допомогою активних і пасивних сонячних систем. У Північно-західному регіоні РФ даний напрямок малої енергетики перебуває на ранній стадії розвитку. Причини полягають в холодному кліматі, низькому рівні обізнаності про принципи роботи обладнання, відсутність стимулюючих заходів з розвитку відновлюваної енергетики з боку держави. Методи, використані автором: аналітичний, експериментальний, кількісний аналіз (зі статистичною обробкою результатів вимірювань). Була проаналізована доцільність використання сонячних колекторів в Північно-західному регіоні, розглянуто принцип їх дії, особливості монтажу.

Перспективи роботи. В даний час використовується лише незначна частина сонячної енергії з-за того, що існуючі сонячні батареї мають порівняно низький ККД, високу вартість. Геліоенергетика могла б одна покрити всі мислимі потреби людства в енергії на тисячі років вперед, в тому числі і в нашій країні.

Тезисний оформлення проекту про енергії припливів і відпливів

Актуальність роботи. Одним з потужних джерел електричної енергії є приливи і відливи. Вони здатні дати людству майже 70 мільйонів мільярдів кВт/год в рік. Даний показник можна порівняти з енергією, яку можна отримати з усіх запасів бурого і кам’яного вугілля. Виникла ідея проаналізувати доцільність використання такої енергії: під час припливів накопичувати воду у водосховищах, а під час максимального навантаження на энергодобывающую мережа, розвантажувати її, використовуючи енергію, накопичену при приливі. На практиці в Онезькім районі подібна ідея не реалізується що свідчить про актуальність розглянутої теми. Методи, використані автором: аналіз літератури з проблеми дослідження. З проведеного аналізу випливає, що будівництво Мезенської приливної електростанції є перспективним. Мезенская приливна електростанція здатна давати 4 млн кВт.

Результати досліджень показали, що немає технічних перешкод щодо використання переривчастої генерації Мезенської приливної електростанції в об’єднаній енергосистемі Європи. Управління робочою потужністю приливної електростанції у відповідності з вимогами енергосистеми дозволить забезпечити еквівалентну у режимному щодо роботу енергосистеми з припливної електростанції. Можна розраховувати на істотне зниження вартості експлуатації припливної електростанції, враховуючи економічний ефект від екологічної чистоти станції. Сподіваємося, що найближчим часом у Білому морі з’явиться припливна станція, і витрати сіверян, пов’язані з оплатою електричної енергії, істотно знизяться.

Висновок

Тему науково-дослідницької роботи можна віднести до наукового напрямку або проблеми, у рамках якої ведуть дослідження.

Вона носить глобальний, міжгалузевий, галузевий характер. Теми курсових робіт визначаються відповідними кафедрами. Вони строго відповідають програмам навчальних дисциплін та навчальних планів, розроблених кафедрами.

Для отримання високої відмітки студент повинен приділити пильну увагу підбору актуальною, практично і теоретично значущої, інноваційної теми для своєї науково-дослідницької роботи. Якщо розглянута проблема буде розмитою, нецікавою для інших людей, вона не отримає позитивної рецензії. В даний час науково-дослідна діяльність стала обов’язковим елементом не тільки у вищих учбових закладах, але і в звичайних загальноосвітніх школах.