Поняття і принципи державного управління

Управлінням називають функцію строго організованих систем різної природи. Воно забезпечує цілісність систем, так як спрямована на досягнення поставлених перед ними цілей і завдань. Завдяки управлінню зберігаються інтереси різних елементів, забезпечується їх взаємодія. У нашому матеріалі буде докладно розказано про організацію державного управління. Принципам, функціям, завданням і змістом владного керівництва буде дана велика характеристика.

Поняття державного керівництва

Відразу треба умовитися, що управління і керівництво є синонімами. Обидва явища спрямовані на розкриття функцій будь-яких систем. Вони служать інтересам елементів, укладених в єдину структуру. Наприклад, соціальне управління являє собою організацію спільної діяльності людей. Такого роду діяльність ще не в змозі забезпечити потрібний взаємодія учасників системи, але організує людей у певні групи і поступово їх оформляє.

Найважливішим принципом державного управління (соціального керівництва) є наявність впорядкувального впливу на учасників єдиній діяльності. Взаємодії учасників системи надається організованість, забезпечується узгодженість індивідуальних дій кожного члена. Виконуються загальні функції, що випливають з природи системи. Це координація, контроль, планування та інше.

Основним об’єктом соціального керівництва є регулювання поведінки учасників системи. Це свідомо-вольова категорія – пріоритетний елемент всієї системи. Так, керівництво, реалізоване владою, є певним соціальним еталоном. Виникають зв’язки між суб’єктом і об’єктом. Така підпорядкованість має свідомо-вольове опосередкування.

Зазначені вище ознаки і принципи державного управління вказують на пріоритетність волі керуючих по відношенню до волі керованих. Суб’єкт управління формує і здійснює волю панівних осіб, а об’єкт їй підкоряється. Звідси можна зробити висновок про те, що соціальне керівництво являє собою систему владних відносин, які забезпечуються рядом принципів державного управління.

Сутність владного управління

Влада – це специфічний засіб, спрямоване на забезпечення проходження волі керованих бажанням керуючих. Таке визначення було сформульовано завдяки трактуванням філософів і мислителів різних епох. При цьому термін “державне управління”, загальні принципи якого формувалися протягом століть, з’явився зовсім недавно.

Майже 80 років владне керівництво в нашій країні являло собою лише інструмент для досягнення “вищої мети” – побудови нової формації. Формально пріоритет віддавався ідейних міркувань, а не бажанням організовувати громадський порядок в теперішньому часі. З розпадом Радянського Союзу, все стало зовсім інакше.

В 1993 році з’явилася Конституція Росії, яка закріпила основні методи, функції та принципи державного управління. З’явився новий термін – “виконавча влада”. Він має вирішальне значення при аналізі соціального керівництва. Від радянського “поділу праці” країна перейшла до “поділу влади”. Змінилася сама сутність управління.

Поділ влади

Концепція поділу влади базується на одному важливому принципі. Організація державного управління не може здійснюватися тільки однією особою або державним органом. Це призведе до створення антидемократичного, тоталітарного режиму. Неприпустимо обмеження влади законодавством. Управління повинно будуватися на компетенционно-функціональної спеціалізації, яка не порушує його принципової єдності.

Влада повинна бути основою для функціонування суб’єктів, які уособлюють ту чи іншу її галузь. Усі гілки влади – частина єдиного “дерева”, іменованого державністю. Розділ влади тут вкрай необхідний. Три гілки соціального управління відрізняються деякою часткою самостійності, вони незалежні один від одного.

Виконавча влада являє собою одну з трьох гілок. У її повноваження входить організація державного життя і контроль за дотриманням законів. Виконавча галузь тісно співпрацює з законодавчою, яка займається формуванням основних норм і правил поведінки. Є також судова влада, в повноваження якої входить тлумачення законів та покладення відповідальності за їх недотримання.

Виконання влади є політико-правової категорією, а управління державою – організаційно-юридичної. Право на життя мають обидві категорії, хоча в законі поняття управління відсутня зовсім.

Загальні принципи управління

Розглянувши базові ознаки та структурні елементи соціального керівництва, слід звернути увагу на основні принципи державного управління. Саме поняття “принцип” означає основоположні ідеї, збудників та мотиви, які лежать в основі реалізуються вчинків або дій. Принципи соціального керівництва вказують на основні риси та сутнісні характеристики влади.

Найбільш поширена класифікація принципів виглядає наступним чином:

 • Законність. Передбачає суворе і неухильне дотримання суб’єктами управління всіх правових приписів.
 • Конкретність. Реалізація управління має застосовуватися до конкретних життєвих обставин, враховувати найрізноманітніші форми прояву дій і законів суспільного розвитку.
 • Об’єктивність. Вивчення наявних закономірностей соціальної еволюції та визначення шляхів для подальшого вдосконалення суспільства і держави.
 • Ефективність. Прагнення до досягнення цілей з максимальним застосуванням сил, часу і коштів.
 • Поєднання централізації і децентралізації. Цей принцип особливо актуальний в Росії – країні з федеративним устроєм.

На основі загальних принципів суспільно-державного управління шикуються організаційні ідеї та начала. Про них буде розказано далі.

Загальні організаційні засади управління

Вченими-правознавцями виділяються дві групи принципів, на яких базується управління державою. Перша група іменується загальної організаційної, друга – внутрішньоорганізаційної. У першу групу входять:

 • Територіальний принцип. Лежить в основі формування державного апарату в точній відповідності з територіально-адміністративним поділом країни.
 • Галузевий принцип. Виступає в якості ведучого в організації апаратів і служб, що реалізують виконавчу владу. У відповідності з цим принципом реалізується державно-управлінська діяльність: охорона здоров’я, культура, охорона порядку і т. д.
 • Функціональний принцип. Обумовлює оптимізацію міжгалузевих зв’язків. Суб’єкт управління може здійснювати методичне керівництво, а також адміністративний примус і контрольно-наглядові функції. Це Центробанк, Рахункова палата, Прокуратура, Центральна виборча комісія і т. д.
 • Лінійний принцип. Кожен керівник в межах своєї компетенції володіє всіма управлінськими правами і функціями відносно своїх підлеглих.
 • Принцип подвійного підпорядкування. Забезпечує поєднання почав централізованого керівництва з урахуванням місцевих умов і особливостей російських регіонів. Лежить в основі федеральних виконавчих органів.

Таким чином, загальні організаційні принципи дають всі необхідні відомості про елементи державного управління.

Внутрішньоорганізаційні принципи

Наступна група ідей і почав пов’язана з внутрішньою організацією владного управління. Так, раціональний розподіл повноважень між різними суб’єктами виконавчої діяльності передбачає закріплення завдань, обов’язків та повноважень за кожним працівником і державним органом. Відповідальність суб’єктів за результати роботи тісно пов’язана з раціональним розподілом функцій.

Найважливішим принципом вважається поєднання колегіальності і єдиноначальності. Найбільш яскраво цей принцип проявляється в ситуаціях взаємодії великих інстанцій з посадовими особами. Простим прикладом є робота Президента з Федеральним зборами або прем’єр-міністра з Урядом.

Методи державного управління

Внутрішньоорганізаційні початку тісно пов’язані з базовими інструментами і методами державного управління. Принципи і методи взаємодіють між собою, в результаті чого вибудовується система соціального керівництва.

Ось які юридичні інструменти слід виділити:

 • Переконання – цілеспрямований процес впливу суб’єкта влади на керований об’єкт. Сюди входять пропаганда, агітація, навчання, критика та інше.
 • Заохочення – спосіб впливу, що має під собою позитивне оцінювання суб’єкта.
 • Непряме управління – пов’язане з психологічними та економічними інструментами впливу на суспільство.

Принципи зарождают ідеї, на основі яких з’являються цілі та функції. Методи є своєрідним інструментом, що допомагає перейти від ідеї до практики.

Цілі державного управління

Основні принципи соціального керівництва є своєрідною базою для складання цілей управління, що лежить в основі життєдіяльності людей.

Слід виділити основні завдання:

 • розвиток та оптимізація соціальних інститутів, які забезпечують стійке і надійне розвиток країни по демократичному шляху;
 • дотримання зовнішньої і внутрішньої безпеки;
 • захист свобод, інтересів і прав людей відповідно до положень Конституції РФ, наявність загальної адміністративно-юридичної регуляції;
 • підтримання сприятливої екологічної, економічної, соціальної, культурної та політичної обстановки в країні;
 • формування державної політики, спрямованої на підвищення рівня життя народу;
 • якісне та ефективне регулювання механізмів ринку;
 • грамотне співробітництво регіонів і федерального центру, засноване на взаємній вигоді.

На основі поданих вище цілей і правових засад державного управління формується велика система функцій, які реалізує влада. Про них буде розказано далі.

Функції соціального керівництва

Під функціями державного управління розуміють об’єктивно обумовлені типи владних, целеполагающих та організаційно-регулюючих впливу влади на соціальні процеси. Це цілісне і специфічне вплив держави на людину. На формування функцій впливає цілий ряд факторів, таких як стан суспільства, його структура, рівень самоврядності і багато іншого. Знову ж таки, формується функціонал базується на принципах державного і муніципального управління.

Традиційно виділяються наступні види функцій:

 • Планування. Ставиться проблема: з допомогою чого, коли, де і як може бути досягнута визначена мета.
 • Організація. Необхідно створити умови щодо якісного соціального взаємодії, яке приносило б бажаний результат.
 • Регулювання. Направлено на те, щоб людина в рамках організації виконував певний обсяг діяльності.
 • Функція роботи з персоналом.
 • Наглядово-контрольна функція.

Існує й інша класифікація, згідно з якою держава повинна піклуватися про наступне:

 • забезпечення громадського порядку та безпеки;
 • створення і підтримання добробуту громадян, їх прав і свобод, задоволення соціальних потреб та інтересів;
 • державне регулювання процесів, що реалізуються в області соціального, культурного й економічного життя.

На сьогоднішній день Російська Федерація реалізує всі представлені функції в повному обсязі. Але чи дає це бажаний результат? Розібратися в цьому питанні можна тільки проаналізувавши всі проблеми державного управління, існуючі в країні в даний час.

Проблеми соціального керівництва в Росії

Вирішення питання про модернізацію державного управління полягає в тому, щоб створити якісну систему стримувань і противаг. Вона дозволила б виробити відносно неефективної або протиправної діяльності надійне правове регулювання. Але для початку варто виявити основні проблеми соціального керівництва в Росії.

Політтехнологи і правознавці нарікають на наступні явища:

 • Президент знаходиться над гілками влади. Його завдання зводиться до забезпечення їх узгодженого функціонування. Однак практика засвідчує інше: глава держави задіяний в основному у зовнішньополітичній сфері, а за прийняті владою рішення ніякої відповідальності не несе.
 • Федеральна, регіональна і муніципальна системи влади не повною мірою реалізують свої повноваження. Необхідний якісний механізм, який сприяв би їх спільного ведення.
 • Відсутня чітка нормативно-правова база соціального керівництва. Досі в законах присутня безліч прогалин і так званих юридичних дірок. Недостатньо одного лише дотримання принципів державного управління. Освіта чіткої та чітко спланованою нормативної бази допомогло б вирішити ситуацію.

Вирішення всіх зазначених проблем повинно бути пріоритетним завданням нинішньої влади.

Отже, у статті були розібрані основні методи, функції, принципи та поняття державного управління. Російська Федерація вбирає в себе всі демократичні елементи, однак існуючі проблеми владного керівництва не дозволяють застосовувати їх на практиці повною мірою.