Соціальна інформація – це…. Поняття, види, функції і методи збору інформації

Соціальна інформація ‒ це відомості і повідомлення, які передаються в процесі спілкування. Це сукупність емоційних і інших впливів, переданих учасниками комунікаційного процесу. Це знання і емоційні сигнали, що передаються людьми наступним поколінням.

Що являє собою соціальна інформація

Існують різні канали передачі таких повідомлень, що несуть просвітницьку і освітню функції. Наприклад, найбільш яскраво невербальні соціальні повідомлення передаються за допомогою традиційної культури. В сучасному суспільстві важливим каналом обміну такими даними є засоби масової інформації.

Поняття “інформація” і “соціальна інформація” нерозривно між собою пов’язані. Тільки, на відміну від першої, являє собою знання про суспільство, друга відрізняється своєю динамічністю і повною мірою відображає процеси, що відбуваються при соціальній комунікації. У процесі еволюційного розвитку суспільства відбулося ускладнення структурної частини соціальної інформації. Якщо раніше поведінку людини регулювалося виробленими поколіннями генетичними знаннями, то в даний час суспільство воліє оперативну інформацію, що відрізняється своїм різноманіттям і оперативністю.

Види суспільної інформації

З точки зору соціального призначення інформацію даного типу можна класифікувати на наступні види:

 • спеціальна;
 • масова.

Інший спосіб ділення заснований на тому, за допомогою якого способу вона відображається у свідомості людини. Розрізняють естетичну і логічну складові соціальної інформації.

Крім цього, існують види соціальної інформації, засновані на чуттєвому сприйнятті надходять до людині даних від навколишнього світу. У відповідності з цим розрізняють тактильний, аудіальний, смакової та інші види.

Методи систематизації

Соціальна інформація ‒ це дані, які потребують періодичного зборі і систематизації. Наприклад, соціальна інформація може бути отримана наступними методами:

 • спостереження;
 • анкетування;
 • аналіз;
 • експертне опитування;
 • соціальний експеримент і ін

Найбільше поширення отримав метод соціологічного спостереження, що передбачає проведення опитувань, анкетування та взяття інтерв’ю. Дані методи дозволяють отримати максимально актуальні, надійні і достовірні відомості.

Як здійснюється збір соціальних дані

Збір даних є важливим етапом будь-якого соціологічного дослідження. При цьому збір соціальної інформації здійснюється комплексно, із застосуванням відразу декількох методів. Наприклад, аналіз документів є традиційним і досить надійним методом, який часто виступає в якості формалізованого і додаткового способу отримання потрібних соціологічних даних. Універсальним і часто використовуваним методом є опитування, який може проходити у формі пресового або роздаткового анкетування, у формі стандартизованого інтерв’ю, а також вільного, позбавленого формальностей інтерв’ю. Соціологічне спостереження — метод збору первинної соціологічної інформації, який здійснюється шляхом безпосереднього сприйняття і прямої реєстрації подій, значимих з погляду цілей дослідження.

Цілі і завдання

Соціальна інформація ‒ це всі накопичені знання про світ, які використовуються людством в самих різних сферах їх життєдіяльності. Звідси можна виділити наступні функції:

 • науково-пізнавальна;
 • ідеологічна;
 • управлінська;
 • комунікативна та ін.

Кожна з цих функцій строго специфічна, однак доцільно розглядати їх у комплексі. Деякі пари функцій нерозривно пов’язані між собою, як, наприклад, комунікативна і управлінська. Примітно, що соціальна інформація ніколи не перестає бути цінною. Навіть у тому випадку, якщо втрачається її актуальність, вона залишається незамінним джерелом різноманітних історичних фактів.

Соціальна інформація – це прекрасна можливість добре орієнтуватися в навколишньому кожної людини реальному світі, а також максимально об’єктивно сприймати цю реальність. Можливість спостерігати за навколишньою обстановкою та прийнятими в тому чи іншому колективі нормами дає можливість індивіду правильно орієнтуватися в навколишньому середовищі, а також будувати свою поведінку таким чином, щоб воно органічно вписувалося у вже існуючі правила.

Канали передачі

Людина отримує необхідну для нього інформацію за допомогою різних соціокультурних інститутів, в якості яких можуть виступати: сім’я, освіта і засоби масової комунікації. Сім’я виступає як перший соціокультурного інституту, звідки людина отримує перше уявлення про навколишній його світі. Тому важко переоцінити роль сім’ї у формуванні та передачі соціальної інформації наступним поколінням. Телебачення та інтернет дозволяють одержувати найрізноманітніші знання про світ і про норми комунікації в ньому.

Нарешті, освітньо-освітні інститути, а також система безперервної освіти забезпечують сучасної людини достовірною та актуальною інформацією. Важливе значення має безпосереднє спілкування між людьми. Вони за допомогою усних або письмових повідомлень беруть участь в обмін соціальною інформацією. Однак найбільше поширення в даний час отримала громадська інформація з інтернету. Для більшості сучасних людей це найбільш простий і швидкий спосіб отримання відомостей у текстовій формі, а також у формі аудіо – або відеозапису.

Соціально-педагогічна інформація

Вона дає нам загальне уявлення про те, в якому стані нині перебуває соціально-педагогічна система, а також про те, яким чином забезпечуються потреби в інформаційних ресурсах в освітньому процесі. Вона є найважливішим інтелектуальним ресурсом, активно використовується сучасним суспільством.

Соціально-педагогічну інформацію неможливо уявити без використання інформаційних технологій, що дозволяють істотно прискорити процеси збору, переробки та зберігання ресурсів. Вона є важливою частиною суспільного інтелектуальної власності. Більш того, з кожним роком її значення все більше зростає. Достовірні дані такого типу необхідні в процесах управління. Соціальна інформація дозволяє приймати правильні управлінські рішення, а також коригувати раніше прийняті рішення. Збирати, систематизувати і застосовувати дану інформацію вкрай доцільно у всіх сферах життя і у всіх видах людської діяльності, так як це сприяє прийняттю обгрунтованих, адекватних поточній ситуації дій.

Узагальнення отриманих дослідних даних

Впливаючи на різні сфери суспільного життя, соціальна інформація може класифікуватися на економічну, політичну, соціальну. Розрізняють також паперову, електричну і електронну в залежності від того, який саме матеріальний носій використовується для її передачі. Формально в якості носіїв інформації застосовуються друковані видання, радіо і телебачення. В залежності від поставлених цілей соціальна інформація може бути представлена якісно або кількісно. Розглядаючи надходження даних від об’єкта до суб’єкту і навпаки, можна виділити прямий і зворотний тип передачі даних.

З соціальних даних може бути сформована довідкова інформація, що включає нормативні відомості, або ж оперативна інформація. Остання володіє змінним періодом використання і характеризується швидкими термінами збору. Залежно від того, до яких саме функцій управління відноситься соціальна інформація, вона класифікується на такі види:

 • регулятивна;
 • прогнозна;
 • організаційна;
 • контрольно-навчальна.

Методи збору соціально-педагогічної інформації

Аналіз документів дозволяє отримати дані про ті події, спостереження за якими вже не представляється можливим. Проте доповіді, протоколи, публікації та інші джерела можуть надати цінну статистичну соціальну інформацію. Архівні дослідження надають унікальну можливість вивчити те чи інше соціальне явище, зачіпаючи більш широкий часовий інтервал. Архівне дослідження припускає роботу з даними перепису населення, фольклором, особистими листами, а також газетними матеріалами і різними статистичними звітами.

Іншим, не менш важливим методом соціальної інформації є спостереження, в процесі якого збираються первинні емпіричні дані. Головним достоїнством даного методу є незалежність і максимальна об’єктивність одержуваних даних, а також можливість фіксації самого процесу людського спілкування і його елементів. Експеримент є найбільш цінним і в той же час найбільш важко здійсненним методом збору соціальної інформації. В сукупності всі існуючі методи досліджень соціальної поведінки людини спрямовані на пізнання і поліпшення комунікативного процесу. У цьому полягає головна функція соціальної інформації.