Структура наукових революцій

Важливе значення у становленні соціології і філософії зіграв Т. Кун. «Структура наукових революцій», написана ним, показувала, що вчені часто ґрунтуються на неявних угодах – парадигмах.

Його робота сприяла розвитку різних дисциплін. Наприклад, робота Т. Куна лягла в основу курсу сучасного природознавства, дозволяє осмислювати методологію наукового пізнання.

Етапи розвитку техніки

Розвиток наукової революції відбувається поетапно. В даний час виділяють:

 • Первісний період, який виник відразу після появи у людства елементарних знарядь праці. Він тривав до XVIII – початку XIX ст., охопив понад трьох мільйонів років.
 • Другий етап тривав до середини минулого століття, ґрунтувався на машинній праці. Саме з кінця XVIII до початку XIX століття відбувалася науково-технічна революція.

Форми НТП (науково-технічного прогресу)

Він має революційну та еволюційну форми розвитку. Науково-технічна революція передбачає виникнення нових видів техніки, тобто зміна технологічного способу виробництва. У промисловій революції xviii століття в якості вихідного пункту виступило винайдення робочої машини, в якій поступово модернізувалися складові компоненти.

Як пов’язані наука та наукова революція? НТП припускає еволюційні (якісні) та революційні (істотні) зміни предметів і засобів праці, технологій, тобто існуючої системи продуктивних сил.

Незважаючи на те що перші машини виникли на основі накопичення емпіричних уявлень, з цього періоду техніка перетворюється в результат цілеспрямованого вивчення фізичних законів, матеріалізації теоретичних фактів. Саме це призводить до перетворення науки в унікальну продуктивну силу.

Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний стимул розвитку науки.

Сутність НТП

На нижчій стадії капіталістичного розвитку основною формою у промисловості стали фабрики. В якості технологічного способу виробництва став виступати не ручну працю, а діяльність машин.

Перехід до комплексної механізації на виробництві, вдосконалення машин – все це стало стимулом для появи кваліфікованих наладчиків, верстатників, робітників, фахівців, які займалися розробкою нової техніки.

Все це сприяло зростанню освітнього рівня працівників фабрик, змістом праці.

Наукова революція – відмінний спосіб розвитку особистості, стимул для підвищення працівниками знань і умінь.

Наприкінці дев’ятнадцятого століття була створена всередині американської корпорації «Дженерал електрик» перша наукова лабораторія. Поступово вони стали звичним явищем на великих монополістичних підприємствах.

Історія терміна

Термін «наукова революція» ввів Дж. Бернал у творі «Світ без війни», яке вийшло в СРСР. Після цього було створено більше 150 різних визначень сутності НТР у працях російських вчених. Часто її вважають способом передачі функцій людини механізмам, процесом зближення виробництва і техніки, змін у головній продуктивній силі.

Наукова революція – це докорінні зміни у взаємодії природи і людини, у системі техніко-економічних і продуктивних сил.

Глибинна сутність НТР

В даний час між природою і людством існують серйозні протиріччя. Наукова революція – це процес, який призводить до деградації, деформації людської особистості.

Глибинна сутність НТР виявляється в перетворенні її в продуктивну силу. Наука є духовним продуктом розвитку суспільства, результатом накопичення знань кількома поколіннями.

Наукова революція пов’язана з математизацией, кибернетизацией, екологізації, космизацией. Інноваційні технології, що впроваджуються у виробництво, дозволяють розширювати межі продуктивності праці.

Наукова революція сприяє економічному зростанню, формуванню наукомістких виробництв, появи конкурентної боротьби, перетворення результатів наукових досліджень в конкретний товар.

Особливості НТР

Якими відмінними параметрами мають наукові революції? Коротко можна відзначити, що саме вони сприяють подоланню обмеженість психофізичних можливостей людини.

Отримуючи певний імпульс від результатів наукової діяльності, наприклад, при виявленні нових властивостей певних матеріалів, у техніці з’являються інноваційні конструкційні матеріали, альтернативні джерела енергії.

Саме техніка є стимулом розвитку науки. Виникнення автоматів стало потужним проміжною ланкою між предметами праці і людиною. В даний час техніка включає наступні варіанти трудової діяльності:

 • транспортна;
 • технологічна;
 • управлінська;
 • контрольна;
 • енергетична.

Сучасний етап

З середини минулого століття почалася інформаційна революція. В якості матеріальної бази для неї виступили оптоволоконні, космічні засоби зв’язку. Це викликало інформатизацію праці в різних виробництвах і галузях.

Вихідним пунктом цього етапу НТР стала розробка микропроцессов для інтегральних схем. Суперкомп’ютери п’ятого покоління, «розуміючі» людську мову, стали зчитувати різноманітні символи, прискорився процес формування «штучного інтелекту».

Мікропроцесорна революція стала базою для нових роботів, здатних сприймати інформацію про події за допомогою сенсорної системи, обробляти її. Це стало матеріальною передумовою для повної автоматизації виробництва, виключення «людського фактору» при виготовленні машин. Такі перетворення дозволяють здійснювати безперервну роботу, істотно збільшити продуктивність праці, здійснювати контроль якості продукції.

На базі клітинної інженерії з’являються нові промислові галузі, істотно знижується матеріаломісткість і енергоємність у хімічній і нафтовій галузі, сільському господарстві. Інновації торкнулися харчової промисловості, медицини.

Парадигми

Структура наукових революцій була описана Куном. Він відводив особливе місце сукупності методологічних установок і загальних ідей, які визнаються науковим співтовариством.

Парадигма характеризується двома параметрами:

 • є основою для подальшої діяльності;
 • має змінні питання, що відкривають можливості для подальших досліджень.

Структура наукових революцій по Куну є «дисциплінарної матриці», що використовується для спілкування між дослідниками. Парадигма, про яку він згадує в своїй роботі, є необхідною умовою для нормального розвитку науки.

Кун виділяв у ній три типи:

 • клан фактів, які дозволяють розкривати суть речей;
 • факти, що не представляють інтересу, але дозволяють пояснювати парадигмальную теорію;
 • емпірична діяльність, використовувана в науковій роботі.

Коли «нормальна наука» виявляє невідповідність передбачення парадигми і реальних спостережень, з’являються аномалії. При накопиченні їх у великій кількості нормальний плин науки припиняється, з’являється кризу, вирішити який здатна тільки наукова революція. Вона ламає старі стереотипи, створюється нова наукова теорія.

Біологічна революція

Вона пов’язана з створенням нових організмів з певними властивостями, зміною спадкових якостей тварин та сільськогосподарських рослин. В якості каталізаторів для такого етапу НТР виступають нові технології, винаходи в генній інженерії, космічної галузі.

В даний час складно уявити життя без навігації, точної метеорології, супутникового зв’язку. У космічному просторі були отримані ідеальні кристали для напівпровідникової промисловості, чисті препарати, біологічно активні речовини. Саме під час космічних досліджень, які є прямим підтвердженням науково-технічної революції, ведеться аналіз ефективності енергозберігаючих речовин, дистанційне зондування Землі з космосу.

Без комп’ютерних систем такі проекти неможливі. Завдяки бурхливому розвитку електронної техніки спостерігається автоматизація виробництва, створюються потужні індустріально-інформаційні комплекси.

Висновок

Наука є основною рушійною силою для інновацій в промисловості. Наприклад, завдяки патентному справі, яка останнім часом розвивається досить активно, бізнесу представлена можливість не тільки створювати інноваційні програми і устаткування, але і отримувати права на свої винаходи.

Комплекс, що функціонує в даний час, передбачає збір, обробку, систематизацію інформації, надання її споживачеві. Багато комп’ютери обслуговуються через сучасні штучні супутники Землі.

Завдяки інформаційній революції, яка стала одним з етапів НТП, радикально змінилася роль людини у створенні духовних і матеріальних ресурсів.

Які наслідки науково-технічного прогресу для структури світового господарства? Еволюційний шлях передбачає галузеву і територіальну спеціалізацію окремих країн, підвищення потужностей обладнання і машин, збільшення вантажопідйомності механізмів різноманітних транспортних засобів.

Основними напрямками діяльності людини в таких умовах є:

 • електронізація, що дозволяє забезпечувати засобами обчислювальної техніки всі різновиди діяльності людини;
 • комплексна автоматизація передбачає застосування механічних маніпуляторів, мікропроцесорів, роботів.

При відсутності інновацій у науковій сфері неможливо вести мову про позитивні перетворення в політичній, громадській, економічній, соціальній життя людського суспільства.