Технології концентрованого навчання: методи навчання, плюси і мінуси, варіанти реалізації

Технології концентрованого навчання – це інтерпретація популярного активного методу занурення. Суть полягає у використанні елементів навіювання, релаксації, ігри. Частково технології концентрованого навчання використовувалися В. Ф. Шаталовим, А. Тубельским, Ш. А. Амонашвілі.

Специфіка методу

У кінці двадцятого століття Р. Ібрагімовим була успішно систематизовано модифіковані методи, дано їх точні психологічні обґрунтування. Причиною появи такого підходу стала актуалізація відсутності у багатьох учнів системи умінь і знань з конкретних навчальних дисциплін.

Завдяки технології концентрованого навчання можна вирішити проблему відсутності прихильності і мотивації до досліджуваних предметів, швидкого забування матеріалу, відсутність використання теоретичної бази при виконанні практичних робіт. Такий підхід допомагає педагогам вирішувати проблему підвищеної стомлюваності школярів.

Відмінні риси

У технології концентрованого навчання не передбачається штучного поділу навчального матеріалу на параграфи, теми, розділи, що характерно для класно-урочної системи.

В даний час деякі предмети пропонуються тільки 1 раз у тиждень, що негативно відбивається на міцності знань, якість умінь і навичок.

Р. Ібрагімов доводив, що таке розосередження предмета у часі є неефективним, таким, що суперечить закономірностям психології і фізіології сприйняття і запам’ятовування інформації.

Протягом одного навчального дня хлопці знайомляться відразу з декількома різними предметами. Після завершення уроків у школі вони змушені витрачати час на підготовку до наступного дня, аналізуючи матеріал ще з 4-5 предметів.

Подібна ситуація повторюється щодня, протягом усіх років навчання в школі, що призводить до появи депресивного стану у підлітків.

Зміна предметів не дозволяє хлопцям повною мірою занурюватися в предмет, осмислювати конкретне питання, занурюватися в потрібну тематику.

На перемикання дитина витрачає значну кількість енергії. Функціонування школи за певним алгоритмом, зазначеного в розкладі, призводить до розсіювання уваги, викликає підвищену нервозність, низьку ефективність навчальної діяльності.

Кожен вчитель прагне максимально активізувати навчальну діяльність, незалежно від дня тижня, розташування уроку в розкладі.

Завдання

Шанувальники методики «занурення в предмет» вважають, що класно-урочна система організації навчального процесу є причиною дроблення особистості, призводить до виховання нетворчої і неяскравим особистості. У технології концентрованого навчання попереджається забування матеріалу, який був засвоєний на уроці. Така система навчання спрямована на максимальне зближення навчального процесу з природними психологічними характеристиками школярів.

Концепція концентрованого навчання передбачає особливу технологію організації навчального процесу, при якій увагу учнів і педагогів концентрується на детальному розгляді предмета при їх об’єднання в блоки. При цьому відбувається скорочення кількості досліджуваних предметів протягом дня, тижня.

Мета навчання

У технології концентрованого навчання Щетиніна вона полягає в підвищенні якості виховного та освітнього процесу за допомогою створення повноцінної організаційної структури навчального процесу, зближення його з психологічними особливостями школярів.

Суть даного підходу полягає у безперервному процесі пізнання і його цілісності.

Принципи концентрованого навчання передбачають одночасне тривале вивчення розділу, теми конкретної навчальної дисципліни, яка забезпечує тривалість розгляду теми, розділу, всієї навчальної дисципліни, гарантує міцність її засвоєння. При цьому скорочується кількість дисциплін, що вивчаються одночасно.

Технології концентрованого навчання в ДОЦ ґрунтуються на відповідальності, самостійності, творчої активності школярів. Вони передбачають використання комплексу варіативних методів і форм навчання, розумних за змістом і цілям навчального матеріалу, які враховують працездатність педагогів та учнів.

Класифікація

Розглянемо деякі варіанти реалізації технології концентрованого навчання. Р. Ібрагімов пропонував три моделі, дві з яких описав д. Р. Левитес.

Перша модель припускає вивчення протягом певного тимчасового проміжку одного предмета. Тривалість занурення характеризується наступними факторами:

  • специфікою змісту і логіки засвоєння школярами;
  • загальною кількістю годин, що відводиться на вивчення дисципліни;
  • наявністю матеріально-технічної бази.

Залежно від змісту предмета припустимі різні варіанти реалізації технології концентрованого навчання.

Річне число годин з навчальної дисципліни ділять на частини. Протягом 3-5 днів хлопці займаються вивченням цього предмета. За такий часовий проміжок розглядається тільки конкретна навчальна область на якісному рівні. На наступному часовому етапі знову повертаються до матеріалу, поглиблюючи і розширюючи його шляхом застосування набутих знань на практичному рівні. Третє занурення передбачає застосування навичок в нестандартних ситуаціях.

Алгоритм використання

Які плюси і мінуси технології концентрованого навчання? Важко знайти однозначну відповідь на це питання.

Останній етап такого вивчення предмета передбачає творче використання отриманих знань і вмінь.

У подібній формі тривалість навчального заняття скорочується до 35 хвилин. Після 2-3 уроків педагог проводить розвантажувальне заняття, не задаючи школярам домашнього завдання.

Бажано, щоб навантаження на першу половину навчального дня, не перевищувала 5-6 уроків. Після обіду хлопці (за бажанням) можуть (за особистим бажанням) займатися додаткових гуртках і студіях, організованих в освітньому закладі. Такий підхід дає можливість розвивати школярів у певній сфері, а педагог може готувати собі помічників з числа тих учнів, які мають максимальну підготовку, виявляють інтерес до конкретної галузі знань.

Чим ще характеризується технологія концентрованого навчання? Переваги та недоліки цього підходу заслуговують окремого розгляду.

Плюси полягають в можливості органічного поєднання протягом навчального дня різних форм організації навчання, які об’єднані єдиною метою – формуванням умінь і знань за певним курсом.

Основні відмінні риси першої моделі

Чим принципово відрізняється технологія концентрованого навчання? Недоліки цього підходу полягають у виділенні суттєвого обсягу самостійної роботи учнів. Не всі сучасні підлітки готові до подібної діяльності, тому для них така технологія навчання не підходить.

Виникають серйозні проблеми із-за невміння дітей співпрацювати в невеликих групах. На рівні навчального плану організація такого навчання передбачає якийсь «конвеєр», в якому спостерігається перехід від розгляду одного предмета до іншого в певній послідовності. Як довго може реалізовуватися концепція концентрованого навчання? Розробники пропонують здійснювати подібні освітні та виховні процеси не більше трьох навчальних днів.

Друга модель концентрованого навчання

Яка технологія концентрованого навчання? Недоліки такого підходу полягають у необхідності перебудови навчального розкладу. В якості основної одиниці для подібної методики виступає навчальний блок. Шкільний розклад передбачає при такій моделі два навчальні блоки, між якими є 40 хвилин часу на відпочинок і обід.

Другу половину дня розробники методики пропонують відводити на творчу діяльність, у рамках якої школярі можуть розвивати свої творчі та інтелектуальні можливості.

До складу блоку включають самостійну роботу школярів, лекційні заняття, практичні роботи, заліки.

Лекція

У чому суть технології концентрованого навчання? Шпаргалка у вигляді опорного конспекту, укладена в процесі лекційного заняття, допомагає хлопцям повторювати теоретичний матеріал при підготовці до лабораторних занять. Після того, як школярі будуть налаштовані педагогом на майбутню діяльність, педагог починає виклад матеріалу. Далі теорія розглядається в стислому вигляді, а в завершенні лекції вчитель робить короткий висновок про розглянутому матеріалі.

В кінцевому підсумку у школярів складається цілісне сприйняття знань, первинне осмислення інформації.

Самостійна діяльність

Вона передбачає організацію індивідуальної та парної роботи, в ході якої здійснюється осмислене вивчення лекційного матеріалу, формуються навички і вміння. Школярі вчаться працювати з підручників, виділяти в параграфі головний матеріал, складати план, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Для відпрацювання нових знань на практиці, закріплення матеріалу, педагог пропонує дітям практичні роботи. Вони сприяють осмисленню вивченого матеріалу, дають можливість для саморозвитку, самоаналізу.

Переваги концентрованого навчання

Така методика дозволяє долати роз’єднаність змісту навчального матеріалу, забезпечувати поглиблене і міцне засвоєння школярами повних блоків.

Технологія «занурення» сприяє створенню позитивного клімату в колективі, встановлення співпраці між усіма учасниками освітнього процесу.

Для реалізації такого підходу у викладача має бути багатостороння підготовка. Він зобов’язаний володіти активними методами і формами навчання, мати глибокі знання психології.

Варіанти технологій

Вперше така ідея була висловлена польським педагогом Яном Коменським. Його думку підтримав К. Д. Ушинський, П. П. Блонський. Реалізацією концепції концентрованого навчання займалися педагоги: М. П. Щетинін, Б. Ф. Райський.

В кінці ХХ століття на її основі стали розробляти інші технології: бінарне навчання, інтегрований навчальний день, вивчення циклів різних дисциплін.

Р. В. Ібрагімов вважав, що в тій організації навчального процесу, що склалася у вітчизняній освіті, не враховувалися особливості динаміки працездатності учнів і викладачів протягом дня, тижня. Причиною є різноманіття досліджуваних дисциплін, бажання вчителів приділяти максимальну увагу тільки того предмета, який викладає.

Концентричне навчання стало тією технологією організації навчального праці, завдяки якій пізнавальна енергія школярів і робочий час об’єднуються в окремі блоки. При цьому скорочується число паралельних предметів, що розглядаються в рамках одного навчального дня, тижня. Метою такого підходу є підвищення якості виховання та навчання школярів через створення оптимального розкладу. Такий підхід передбачає вивчення матеріалу великими блоками, оптимальний розподіл матеріалу по часу. Педагог застосовує в роботі інтерактивні форми, насичує навчальне заняття різноманітними формами і видами навчальної діяльності.

В даний час подібна концепція передбачає різні варіанти, які пов’язані з одиницями укрупнення: навчальним предметом, днем, тижнем:

  • скорочення кількості предметів, що вивчаються в один день, до 2-3 штук;
  • включення в рамках тижня 4-5 суміжних дисциплін;
  • заняття з фізичної культури, технологій естетичного циклу розподіляться на другу половину дня.

Друга модель вибудовується на «зануренні» в окремий предмет. Наприклад, протягом кількох навчальних днів розглядається лише одна навчальна дисципліна. Подібний підхід часто використовується в середніх і вищих навчальних закладах, він дав непогані результати апробації.

Подібна модель технології «занурення» досягається цілісним засвоєнням суті предмета, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності, успішному розвитку інтересів. Подібний підхід вписується в класно-урочну систему вітчизняної школи, не передбачає її радикальних змін.

Інтерес представляє технологія «опорного конспекту», яка є різновидом розглянутого підходу. Її засновником вважають В. Ф. Шаталова. Він придумав таку методику викладання математики і фізики, потім вона перейшла на уроки географії, російської мови, історії, хімії.

У Шаталова з’явилися тисячі послідовників, які пристосували технологію «опорного конспекту» до викладаються ними навчальних дисциплін. Виділимо основні технологічні умови такої методики:

  • укрупнення одиниць основного змісту: об’єднання матеріалу різних тем програми, скорочення до мінімуму конкретизації, створення розділу на основі теоретичних понять, виділення закономірностей і взаємозв’язків;
  • освоєння одиниць теорії здійснюється завдяки застосуванню умовно-знакової наочності зображень «опорних сигналів».

Такі схеми мають простий вигляд. У них можуть використовуватися дати, формули, геометричні фігури, пов’язані між собою стрілками.

Щоб складати «опорні конспекти», цілком можна використовувати різні асоціативні символи, незвичайні малюнки, «ключі», кольори.

Такі сигнали дають учням можливість швидко відновити певний матеріал у пам’яті. Систему «опорних сигналів» Шаталов пропонував вбудовувати в конспект заняття.

На одному аркуші можна розміщувати відразу кілька абзаців шкільного підручника, і навіть цілу тему.

Які основні переваги такого викладу матеріалу? В першу чергу можна відзначити можливість пояснення вчителем основної думки теми, виділення в якості опорної схеми найважчі терміни і поняття.

Готові схеми дозволяють педагогу перевіряти універсальні навчальні навички, сформовані у школярів після повного вивчення теми.

«Опорну схему» педагог часто пропонує учневі, який готує усний відповідь по заданому матеріалу. На основі схеми дитина складає докладний переказ матеріалу.

Розглянута технологія найбільш прийнятна для предметів наукового циклу, тому вчителі математики та фізики активно користуються нею у своїй роботі. незважаючи на ті інновації, що відбуваються в даний час в російській освіті, технологія “занурення” не втратила своєї актуальності.