Визначення, види, функції і сутність підприємництва

Сутність підприємництва полягає в тому, що це ключова складова сучасної економічної системи. Щороку з’являються тисячі нових організацій, які виробляють матеріальні блага, надають послуги населенню і забезпечують наповнення державного бюджету за рахунок податкових надходжень.

Сутність підприємництва

Підприємництво – це самостійна або колективна діяльність громадян, яка здійснюється на свій ризик і під повну відповідальність. Головна мета – це отримання максимального прибутку. Бізнес (як ще прийнято називати підприємництво) передбачає виробництво товарів або надання послуг. Описати підприємницьку діяльність можна такими ознаками:

 • Підприємець вільно і незалежно визначає сферу діяльності і способи реалізації власної справи.
 • Початок справи пов’язане з ризиком і невизначеністю результату.
 • Незалежність в питаннях прийняття управлінських рішень.
 • Акцент на інновації та творчу діяльність.

При розгляді сутності підприємництва суб’єктам також потрібно приділити увагу. Займатися цією діяльністю можуть як окремі особи, так і групи (з можливістю застосування найманої праці). Це можуть бути резиденти та нерезиденти держави (а також особи без громадянства, не обмежені законодавством у праві займатися бізнесом.

Підприємництво як система

Щоб розібратися, в чому полягає сутність підприємництва, варто розглянути його як систему. Вона включає в себе такі складові:

 • Об’єкти – виготовлена продукція чи надані послуги. Тобто, це все те, що є результатом діяльності підприємства, що задовольняє потреби споживача.
 • Суб’єкти – фізичні або юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, а також споживачі та державні регулюючі органи.
 • Зовнішнє середовище – мікросередовище, піддається впливу з боку підприємця (постачальники, споживачі, конкуренти і так далі) і незалежна макросередовище (природа, демографія, законодавство і так далі).
 • Внутрішнє середовище – місія, організаційна система, напрямок діяльності, персонал і так далі.

Принципи

Сутність та роль підприємництва визначаються виходячи з принципів ведення бізнесу. А саме:

 • вільний вибір напрями, галузі та форми діяльності;
 • добровільне залучення до діяльності інших осіб;
 • самостійність у формуванні програми діяльності, яка не суперечить законодавству;
 • вільний найм працівників з дотриманням трудового законодавства;
 • використання на благо підприємство всіх ресурсів, не заборонених законодавством;
 • вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків і зборів;
 • вільне і самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Умови розвитку підприємництва

Розглядаючи сутність підприємництва, важливо визначити умови, при яких вона буде функціонувати і розвиватися. Ось на які істотні моменти варто звернути увагу:

 • різноманітність форм власності і господарювання;
 • економічна, політична та соціальна стабільність;
 • свобода виробництва і споживання;
 • рівноважне положення всіх учасників ринку;
 • відкритість ранка;
 • захист приватної власності і прав підприємців з боку держави;
 • дотримання законодавчих норм у суспільстві;
 • щадна система оподаткування;
 • доступність та вигідні умови кредитування;
 • державна підтримка підприємництва;
 • можливість страхування комерційних ризиків;
 • перспектива виходу на зовнішні ринки.

Сутність і функції підприємництва

В економіці і суспільстві підприємництво виконує ряд важливих функцій:

 • Загальноекономічна. Підприємець виробляє товари і надає послуги для населення. Як результат, економічний суб’єкт отримує прибуток, частина якої йде на сплату податків.
 • Ресурсна. Ефективне використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, а також виробництво нових.
 • Новаторська. В процесі підприємницької діяльності проводяться дослідження і конструкторські розробки.
 • Творча. Увазі оригінальний підхід до прийняття управлінських рішень.
 • Соціальна. Підприємець забезпечує суспільство товарами і послугами, а також робочими місцями. Крім того, дана функція проявляється в тому, що кожна людина має право займатися підприємницькою діяльністю.

Підприємницькі функції

Вивчення сутності підприємництва передбачає розуміння ролі його основного суб’єкта – підприємця. З метою ефективного ведення бізнесу і отримання максимального прибутку підприємець повинен виконувати такі функції:

 • Приймати ефективні новаторські рішення в типових і нестандартних ситуаціях.
 • Генерувати ідеї та втілювати їх у життя.
 • Ризикувати і брати на себе відповідальність за результат.
 • Визначати потреби потенційних покупців.
 • Оцінювати рівень платоспроможності споживачів.
 • Шукати кращі ринки і визначати оптимальні способи збуту.
 • Визначати потребу в сировині і матеріальних засобах і знаходити оптимальні джерела.
 • Реалізація оптимальної технології виробництва товарів (надання послуг).
 • Мінімізація витрат.
 • Визначення оптимальної організаційної структури підприємства.

Класифікація підприємницької діяльності

Крім сутності та функцій підприємництва, його види також вимагають докладного вивчення. Класифікація виглядає наступним чином:

 • По суб’єктам: діяльність фізичних осіб; діяльність юридичних осіб.
 • По сфері діяльності: виробниче (вироблення конкретних товарів або надання послуг); комерційне (проведення угод купівлі-продажу матеріальних і нематеріальних цінностей); фінансовий (операції з купівлі-продажу валюти і цінних паперів); консультативний (надання ділових послуг).
 • За формами власності: приватна (ведуть роботу і розпоряджаються майном окремі особи або групи осіб); державне (майно належить державі); муніципальне (майно належить містам, селищам і так далі); інші види (об’єднання, фонди, релігійні організації і так далі).
 • За масштабами: мале; середня; велике.
 • З основної мети: комерційне (з метою отримання прибутку); некомерційне (не має мети отримання прибутку).

Мале підприємництво: характеристика

Сутність малого підприємництва можна описати низкою обмежень. По-перше, це менше 100 найманих працівників. По-друге, річний оборот не повинен перевищувати 800 млн рублів. Це найбільш поширена форма ведення бізнесу у світі. У провідних країнах світу на малі підприємства припадає 2/3 новостворюваних робочих місць. При цьому вони виробляють близько 40% ВВП і є “піонерами” в області інноваційних технологій. У таблиці описані переваги і недоліки малих підприємств.

ПеревагиНедоліки

– швидка адаптація до мінливих умов господарювання;

– незалежність дій;

– гнучкість в прийнятті і виконанні управлінських рішень;

– порівняно невисокі витрати на ведення підприємницької діяльності;

– широкі можливості для реалізації ідей і демонстрації здібностей;

– порівняно невеликі стартові капіталовкладення;

– гнучкість при впровадженні нововведень;

– висока оборотність капіталу;

– висока мотивація приватного підприємця.

– нестійке становище на ринку;

– залежність від діяльності великих підприємств;

– недостатня компетентність керівників;

– чутливість до змін зовнішнього економічного середовища;

– труднощі у кредитуванні і фінансуванні;

– невпевненість партнерів при укладанні договорів.

Нормативно-правова база

Сутність підприємництва в економіці така, що це одна з її основних категорій. Тому питання бізнесу регулюються і контролюються на державному рівні. Ось які нормативно-правові акти впливають на підприємницьку діяльність:

 • Конституція визначає основи підприємництва, як складової частини ринкової економіки.
 • Цивільний кодекс містить основні відомості про умови та форми ведення підприємницької діяльності.
 • Трудовий кодекс – регулює взаємовідносини між підприємцями і найманими працівниками.
 • Податковий кодекс – встановлює принципи і порядки сплати податків і зборів.
 • Федеральні закони регулюють питання роботи з цінними паперами, функціонування банків, а також особливості ліцензування певних видів діяльності.

Етапи створення нового підприємства

Щоб розпочати власну справу, майбутній бізнесмен повинен розбиратися в понятті і сутності підприємництва. Створення нового підприємства – це складний багатоетапний процес, який включає в себе такі пункти:

 • Формування ідеї щодо створення бізнесу в якійсь певній сфері діяльності.
 • Постановка цілей роботи майбутнього підприємства (тактичних і стратегічних).
 • Прийняття обґрунтованого рішення про відкриття підприємства.
 • Підбір надійних професійних співзасновників.
 • Визначення джерел фінансування підприємницької діяльності.
 • Складання установчих документів.
 • Проведення організаційних заходів, пов’язаних з відкриттям нового підприємства.
 • Складання докладного бізнес-плану.
 • Реєстрація підприємства в державних органах.
 • Постановка підприємства на податковий облік.
 • Реєстрація у фондах.
 • Відкриття розрахункових рахунків у банківських установах.
 • Укладення угод на постачання сировини або інших ресурсів для здійснення підприємницької діяльності.
 • Дослідження ринку з метою визначення стратегії збуту продукції.
 • Укладення договорів на поставку продукції (надання послуг).
 • Облік доходів і витрат.
 • Культура підприємництва

  Істотну роль грає не тільки економічна сутність підприємництва, але також і культура ведення бізнесу. Вона включає в себе такі елементи:

  • законність функціонування підприємства, проведення операцій та угод;
  • суворе і неухильне дотримання обов’язків, прописаних у законодавстві, а також договори;
  • чесне і справедливе ставлення до конкурентів, партнерам і споживачам;
  • дотримання професійної етики, прийнятої у сфері діяльності;
  • дотримання звичаїв і моральних норм, прийнятих у суспільстві;
  • підтримання необхідного рівня знань і постійне підвищення кваліфікації;
  • мотивація найманих працівників до підвищення професіоналізму;
  • вироблення власного управлінського стилю;
  • впровадження нових форм виробництва і організації праці, відповідних часу і ситуації на ринку;
  • відповідність матеріальної винагороди партнерів і співробітників їх внеску в роботу підприємства;
  • усвідомлення цінності людини і особистості;
  • створення безпечних і комфортних умов праці.