Як написати реферат: зразок

Поговоримо про те, як правильно написати реферат. Він є самостійною роботою, в процесі якої здійснюється атестація учня. Для початку важливо вибрати тему для подальшого дослідження, визначитися з цілями і завданнями, відобразити своє бачення даної проблеми, продумати логіку викладу матеріалу.

Завдання написання

Спробуємо зрозуміти, як написати реферат з історії. Ця дисципліна відноситься до гуманітарних наук, тому не передбачає запису математичних формул, проведення алгебраїчних обчислень геометричних побудов.

Наприклад, в якості мети реферату може виступати вивчення історії однієї сім’ї, визначеного музейного експоната, битви. В залежності від того, який матеріал буде взято для роботи, ставиться мета, визначаються завдання дослідження.

Розмірковуючи над тим, як написати реферат з хімії, зауважимо, що в ньому повинні бути присутніми рівняння процесів, описуваних в основній частині.

Важливі аспекти

Не всі школярі і студенти знають, як правильно написати реферат. Зразок запропонуємо нижче, а поки поговоримо про тих нормах, які пред’являються до таких робіт. Реферат використовується для демонстрації учнем власних досягнень, які він зможе показати після детального вивчення обраної теми.

Автор має продемонструвати вміння вести аналіз матеріалу з різних джерел, грамотно викладати теорію, формулювати висновки, давати рекомендації по розглянутій тематиці.

Формулювання теми

Як правильно написати реферат? Це питання актуальне в даний час не тільки для студентів середніх і вищих навчальних закладів, а й для школярів. Після введення у навчальні заклади федеральних освітніх стандартів другого покоління, в якості обов’язкового елементу для учнів всіх ступенів стало проведення дослідницької роботи. Реферат є одним з її видів, тому так важливо мати уявлення про особливості його написання.

Спочатку важливо правильно сформулювати тему роботи, щоб вона повною мірою відображала суть самого реферату. Наприклад, продумуючи, як написати реферат з історії певного музейного експоната, важливо зрозуміти, до якої історичної епохи він належить.

Матеріал підбирається так, щоб він допомагав авторові роботи повністю розкрити суть реферату.

Структура

Ведучи мову про те, як правильно написати реферат, зупинимося на основних її елементах. Візитною карткою є титульний аркуш, тому при його оформленні необхідно враховувати вимоги, розроблені Міністерством освіти і науки РФ. Крім найменування навчального закладу, на базі якого написана робота, вказується назва реферату. Потім в правій частині вказується інформація про автора, його наукового керівника.

Розмірковуючи про те, як написати реферат, зазначимо, що на титульному аркуші вказують рік, місце.

Далі йде лист з змістом (змістом) роботи. Всі назви розділів, пунктів, указуються разом зі сторінками. Якщо реферат має додатки, кожне з них повинно бути названо, зазначено у змісті.

Продовжимо розмову про те, як написати реферат. Зразок шкільного твору вчитель демонструє дітям до того, як вони приступлять до самостійної діяльності. Це дозволить уникнути проблем, пов’язаних з оформленням реферату, підвищить шанси автора на хороші відгуки рецензента за його роботі.

Корисні поради

Як написати реферат правильно? Зразок розділів, представлений на фото, свідчить про те, наскільки важливо домогтися логічного витікання одного абзацу до іншого. При втраті логічного зв’язку між окремими частинами реферату, автор не зможе продемонструвати результат своєї діяльності, отже, не піде мови про отримання за свою працю позитивної позначки.

Безумовно, в рефераті не допускаються орфографічні і пунктуаційні помилки, стилістичні похибки, некоректні формулювання.

Як написати реферат? Приклади готових робіт можна знайти в бібліотечних фондах. Окрему увагу потрібно звертати на правильність бібліографічного списку.

По-перше, джерела, обрані для реферативної діяльності, не повинні бути старше п’яти років.

По-друге, важливо враховувати ті правила, які пред’являються до бібліографічного списку. Джерела подаються в алфавітному порядку. Крім авторів, назви твору, записується видавництво, рік випуску, кількість сторінок.

Якщо при написанні реферативної роботи були використані сторінки з інтернету, вони також повинні бути зазначені в списку літератури.

Вимоги до оформлення роботи

Спробуємо з’ясувати, як написати реферат? Зразок титульного аркуша, змісту, оформлення списку літератури можна знайти на сайті навчального закладу, на базі якого здійснюється його написання.

Відзначимо лише деякі моменти, знання яких дозволить успішно впоратися з поставленим завданням. Наприклад, текст в основній частині набирається 12-14 шрифтом Times New Roman. Допускається міжрядковий інтервал у рефератах полуторний або подвійний. У структурі листа повинні бути оформлені поля (відступи). Нижні і верхні поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, праве – 15 мм

Важливо враховувати, що кожен новий абзац починається з нового рядка, допускається відступ 1,25 див. Вирівнювання тексту здійснюється по ширині сторінки, назви розділів вказують по центру.

У рефераті не допускається перенос слів, а після вказівки заголовків і найменувань параграфів не ставляться крапки. Всі сторінки нумеруються, загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 20 стор.

Висновок

Перш ніж приступати до роботи над рефератом, важливо уважно вивчити вимоги, що пред’являються до його оформлення. У структурі такої роботи передбачаються: титульний аркуш, зміст, основна частина, експериментальний блок, заключення, висновки і рекомендації, бібліографічний список, додатки.

Для того, щоб той обсяг робіт, який проведений автором дослідження, був гідно оцінений і відзначений викладачем (науковим журі), важливо викладати матеріал у логічній послідовності, не відходячи від теми роботи.

В даний час в загальноосвітніх державних установах ведеться серйозна позаурочна діяльність, створюються дослідні клуби та творчі проектні об’єднання.

На теоретичних заняттях школярі та студенти вивчають основи індивідуальної і колективної проектної та реферативної діяльності, потім відпрацьовують одержані навики на практиці.

Така діяльність дозволяє педагогам виявляти талановитих і обдарованих дітей, вибудовувати для них індивідуальні освітні траєкторії, підвищувати пізнавальний інтерес до наукової та проектної діяльності.