Задачі та цілі екологічного виховання дошкільників

Метою екологічного виховання є виховання патріотичних якостей в підростаючому поколінні. Ця проблема є багатоаспектною. В даний час екологія стала окремою наукою, що допомагає людині жити у згоді з природним співтовариством.

Цілі і задачі екологічного виховання дошкільнят пов’язані з формуванням у дитини бажання і здатності дотримуватися основні закони екології.

Спрямованість і значимість

Незалежно від спеціалізації педагога, в даний час важливо приділяти увагу питанням екологічного розвитку та виховання підростаючого покоління. Всі напрямки розвитку особистості повинні бути тісно пов’язані з вихованням у дитини серйозного ставлення до природного світу.

Важливі аспекти

У дошкільній педагогіці цей напрям з’явилося в кінці двадцятого століття, і в наші дні воно проходить етап становлення. Мета екологічного виховання дошкільнят – закладка у підростаючого покоління базисних основ любові до живого світу, які дозволять дитині в майбутньому розвиватися і виживати в гармонії з природою.

Призначення

З урахуванням нових освітніх стандартів можна відзначити цілі і задачі екологічного виховання дітей:

 • створення й успішна реалізація освітньої і виховної моделі, що дозволяє досягати ефекту – прояви шанобливого ставлення до природи у дошкільнят;
 • створення атмосфери важливості і значущості екологічних проблем в педагогічному колективі;
 • формування в дошкільному освітньому закладі умов, які дозволяють реалізовувати екологічне просвітництво хлопців дошкільного віку;
 • постійне підвищення педагогічним персоналом своєї кваліфікації, освоєння педагогами нових методик екологічної освіти, підвищення рівня культури батьків дошкільнят;
 • ведення постійної роботи з дітьми в рамках певних методологічних технологій;
 • діагностика сформованості навичок дбайливого ставлення до живого світу у дітей дошкільного віку;
 • складання на основі отриманих результатів планів екологічного виховання.

Діти 4-6-річного віку володіють певними віковими особливостями, що є основою для формування світоглядних уявлень, дає вихователю величезні можливості для екологічного просвітництва.

Аспекти діяльності

Мета екологічного виховання може бути досягнута тільки в тому разі, якщо вихователь зацікавлений у даному питанні. Саме педагог є основною фігурою педагогічного процесу, вносить вирішальний внесок в екологічне просвітництво підростаючого покоління.

Основні аспекти його особистості характеризують можливість формування у малюків дошкільного віку основ шанобливого ставлення до біосфері:

 • усвідомлення проблеми, відчуття громадянської відповідальності за ситуацію, що створилася, бажання внести свій вклад в його зміну;
 • педагогічна майстерність та професіоналізм, володіння методами розвитку любові до світу тварин і рослин у маленьких громадян, систематична реалізація технології у практичній діяльності при вихованні дітей, творчий пошук в її вдосконалення;
 • практична реалізація гуманістичної виховної моделі з метою виховання екологічної культури.

Педагог повинен створювати сприятливу атмосферу для перебування малюків у дитячому садку, піклуватися про психічне і фізичне здоров’я дітей. Застосування особистісно-орієнтованих виховних методів, індивідуалізація роботи з вихованцями та їх батьками – основна мета екологічного виховання.

Специфіка екологічної освіти в ДНЗ

Воно є частиною освітнього процесу, сприяє розвитку у дітей дошкільного віку мовлення, логічного мислення, ерудиції, емоційності. Застосування подібних методів в ДНЗ сприяє моральному вихованню дошкільнят, дозволяє виховувати гармонійно розвинену особистість.

Мета екологічного виховання дітей полягає в освоєнні ними норм безпечної поведінки на базі найпростіших знань, усвідомлення важливості дбайливого ставлення до живого світу.

Концепції екологічної освіти Федосєєвої

На думку педагога П. Р. Федосєєвої, мета екологічного виховання в дошкільному вихованні полягає у формуванні базової екологічної культури, становлення на її основі у дошкільників емоційно-морального, науково-пізнавального, практично-діяльного відношення до живої природи.

Любов до рідної природи, турботливе ставлення до неї формуються в дитячій душі тільки тоді, коли малюк постійно бачить приклади такого ставлення з боку вихователя, батьків, дідусів і бабусь.

Специфіка методики Ніколаєвої

Цілі екологічного виховання школярів в авторській методиці С. Н. Ніколаєва визначені як «становлення» правильного і усвідомленого ставлення до природи у всій її багатогранності. Це поняття включає в себе і бережливе ставлення до історичної спадщини рідного краю, його людям як складової частини природи. Складовими частинами екологічної культури, на думку С. Н. Ніколаєва, є не тільки володіння теоретичними знаннями про природу, але і вміннями застосовувати їх у реальному житті.

Серед основних завдань, які Миколаєва відносить до екологічної освіти, можна виділити кілька сфер. У науково-пізнавальної області автор виділяє:

 • формування у дошкільнят найпростіших наукових знань, які доступні для їх розуміння і усвідомлення;
 • прищеплення пізнавального інтересу до природного світу;
 • формування навичок і вмінь проведення спостережень за явищами, що відбуваються у живій природі.

У морально-емоційної сфері автор методики ставить наступні завдання:

 • виховання дбайливого, позитивного, дбайливого ставлення навколишнього світу;
 • розвиток сприйняття себе в якості складової частини живого світу;
 • усвідомлення цінності кожного об’єкта природи.

Мета екологічного виховання в практико-діяльнісному аспекті передбачає формування у дошкільнят первинних навичок та вмінь грамотного і безпечного поводження в біосфері. Ніколаєва відзначає, що необхідно з раннього віку розвивати у дітей навички раціонального застосування природних ресурсів в повсякденному житті. Для того щоб сформувати основи екологічної культури, автор пропонує залучати дошкільників у діяльність, пов’язану з доглядом за рослинами і тваринами.

Мета екологічного виховання передбачає формування у дитини можливості передбачити результати його ставлення до навколишнього середовища. Це зумовлює основні напрями роботи вихователів у дошкільному освітньому установі.

Особливість методики экоразвития дошкільнят Н. А. Рижової

На думку автора, екологічну культуру дітей дошкільного віку можна охарактеризувати як «певний рівень сприйняття дитиною навколишнього світу, природи, оцінки свого становища в екосистемі».

Завдяки засвоєнню дошкільням екологічних, етичних правил поведінки в природі, можна встановлювати правильні і безпечні його відносини з тією природою, яка його оточує в рідному селі, селі, місті.

Саме тому так важливо включати в процес виховання екологічної культури дітей дошкільного віку емоційну складову, підбирати методи і засоби, які ефективно впливають на мотиваційну і моральну сфери особистості.

Відбір змісту

Для того щоб реалізувати цілі екологічного виховання школярів та дошкільнят, важливо здійснювати відбір змісту освіти. В такому випадку екологічні знання стануть базою для виховання культури дбайливого ставлення з живою природою. Вони допоможуть сформувати у підростаючому поколінні певну систему цінностей, створити уявлення про людину як про складової частини природи.

Завданням педагога є формування у вихованців почуття відповідальності за своє життя і здоров’я.

Екологічне виховання та саморозвиток дошкільника

Якщо педагог використовує в своїй роботі методики, які базуються на емоційності дитини – його вміння дивуватися, співчувати, співпереживати, проявляти турботу про оточуючих людей, рослин, тварин, бачити красу ландшафту, це дозволить йому досягти поставленої мети – виховати гармонійно розвинену особистість.

Акцент у своїй роботі вихователь робить на формування навичок дбайливого ставлення до живого світу, вироблення трудових навичок, знайомства дітей дошкільного віку з рослинами і тваринами, поширеними в конкретній місцевості. Діти не тільки отримують теоретичну інформацію, але і відпрацьовують набуті знання в процесі догляду за квітами на ділянці, тваринами в живому куточку.

У роботі з дітьми дошкільного віку педагоги намагаються звертати пильну увагу на проведення дослідів та експериментів, залучаючи своїх вихованців до проектної та дослідницької діяльності в галузі екології.

Наприклад, діти старшого дошкільного віку спочатку знайомляться з птахами, що живуть в їх регіоні, потім разом з батьками виготовляють годівниці, ведуть спостереження за пернатими вихованцями.

Висновок

В даний час екологічне виховання дітей дошкільного віку не повинно обмежуватися теоретичними заняттями. У силу вікових особливостей малюкам властива допитливість, яку педагог повинен використовувати для підбору ефективних методів виховання екологічної культури.

Даний процес повинен бути організованим, цілеспрямованим, систематичним, послідовним, планомірним алгоритмом формування системи навичок, переконань, поглядів, моральних якостей, який гарантує розвиток і становлення в особистості відповідального ставлення до природи як універсальної цінності.

Основним завданням екологічної освіти сучасних дітей дошкільного віку є виховання в них позитивного ставлення до рідного краю, його природних багатств.

Даний процес повинен бути інтегрований в шкільну освіту. Саме тому після запровадження на всіх ступенях шкільного навчання нових освітніх стандартів з’явився предмет “екологія”.

Інтегровані форми роботи дозволяють уникати перевантаження дітей, допомагають педагогам використовувати різні методи і форми роботи при екологічній освіті дітей.