Інтерактивні методи навчання в школах і вузах

Із збільшенням об’єму отримуваних знань і зростанням вимог до якості освіти класична класно-урочна система поступово витісняється інтерактивними методами навчання. Як випливає з самого терміна, такий спосіб ведення уроку передбачає інтенсивне внутрішньогрупову взаємодію. Нові знання набуваються і перевіряються в безперервному контакті одного учня з іншими і вчителем.

Вимоги до проведення інтерактивних занять

Використання інтерактивних методів навчання припускає, що вчитель або викладач володіють достатньою кваліфікацією. Саме від керівника залежить, наскільки добре члени колективу будуть взаємодіяти один з одним.

Між груповими формами активності та індивідуальним підходом повинен існувати баланс. Колектив має властивість розчиняти в собі окремої людини, в той час як основа інтерактивних методів навчання – формування особистості.

Заняття повинно бути побудовано таким чином, щоб учні виявляли активність і зацікавленість на всіх його етапах. Для цього необхідно мати дидактичну базу і достатня кількість наочного матеріалу, а також враховувати накопичений раніше досвід.

І, нарешті, урок повинен відповідати віку і приймати до уваги психологічні особливості учнів. Інтерактивні методи навчання у початковій школі значно різняться за своїми цілями і змістом від аналогічних занять у дошкільній чи студентській групі.

Принципи і правила

Інтерактивні форми і методи навчання передбачають свободу вибору, тобто учень повинен мати можливість викласти свою точку зору на запропоновану проблему в найбільш оптимальною для нього формі вираження. При цьому викладач не повинен обмежувати свою аудиторію тільки рамками досліджуваного питання.

Інший принцип інтерактивних методів навчання полягає в обов’язковому обмін досвідом вчителі c учнями, так і між учнями усередині групи. Отримане в ході заняття знання повинне перевірятися на практиці, для чого необхідно створювати належні умови.

Третє правило полягає у постійній наявності зворотного зв’язку, яка може виражатися в закріпленні пройденого матеріалу, його узагальнення і оцінки. Дієвим методом є обговорення самого освітнього процесу.

Активний груповий метод

Хоча в центрі методики інтерактивного навчання варто окремий учень, його здібності та особистісні якості, сам процес є колективним, тому першорядне значення мають групові методи. Роль учителя зводиться до того, щоб спрямувати діяльність класу на комунікацію в рамках якої-небудь мети: навчально-пізнавальної, творчої, корекційної. Такий підхід до навчання називається активним груповим методом. У ньому виділяється три основних блоку:

 • Дискусія (обговорення будь-якої теми, розбір отриманого на практиці знання).
 • Гра (ділова, рольова, творча).
 • Сенситивний тренінг, тобто тренування міжособистісної чутливості.
 • Найбільш важливу роль в організації навчального процесу із застосуванням технології інтерактивних методів навчання відіграє активність учнів. При цьому необхідно розуміти, що мета комунікації полягає не тільки в накопиченні і порівнянні досвіду, але й у досягненні рефлексії, учень повинен з’ясувати, як він сприймається іншими людьми.

  Інтерактивні заняття з дітьми дошкільного віку

  Особистість людини починає формуватися в ранньому дитинстві. Інтерактивні методи навчання дозволяють дитині з допомогою контакту з однолітками і вихователем навчитися не тільки висловлювати власну думку, але і навчитися приймати до уваги чуже.

  Активність дошкільника може проявлятися в різних формах. По-перше, отримання нових знань можна надати ігрову форму. Це дозволяє дитині реалізувати його творчі здібності, а також сприяє розвитку уяви. Ігровий метод реалізується у вигляді виконання логічних вправ, так і в імітації реальних ситуацій.

  По-друге, важливу роль грає проведення експериментів. Вони можуть бути як розумовими (наприклад, визначення кількості можливих способів розв’язання однієї і тієї ж задачі), так і предметними: вивчення властивостей якого-небудь предмета, спостереження за тваринами і рослинами.

  При проведенні інтерактивного заняття в молодшій віковій групі слід розуміти, що для підтримки інтересу до навчання, потрібно заохочувати спроби дитини розібратися в проблемі самостійно, нехай навіть його рішення виявилося неправильним. Головне – дати дошкільнику напрацювати свій власний досвід, до якого входять в тому числі і помилки.

  Інтерактивні методи навчання у початковій школі

  Вступ до школи – завжди важкий період для дитини, оскільки з цього моменту йому потрібно звикнути до нового режиму, усвідомити, що час розписано по годинах, а замість звичних ігор доведеться слухати не завжди зрозумілі пояснення вчителя і виконувати на перший погляд непотрібні завдання. В силу цього застосування на уроках інтерактивних методів навчання стає нагальною необхідністю: саме вони найбільш ефективно дозволяють дитині включитися в навчальний процес.

  На першому плані полягає створення такої обстановки, де пізнавальна активність дитини постійно б мотивувалася. Це сприяє і глибокому засвоєнню матеріалу, і внутрішнім прагненням до отримання нових знань. Для цього застосовується ряд методів: заохочення старань дитини, створення ситуацій, в яких він відчуває себе успішним, стимулювання пошуку нестандартних та альтернативних рішень.

  Ситуація у класі повинна орієнтувати дитину на співпереживання, надання взаємодопомоги. Завдяки цьому школяр починає відчувати себе корисним, прагне внести внесок у загальну справу і бути зацікавленим у результатах колективної праці.

  Інтерактивні заняття перешкоджають сприйняттю занять в школі як нудною необхідності. Завдяки їм подача матеріалу здійснюється в яскравою і образною формі, завдяки чому пізнавальна активність дитини завжди знаходиться на високому рівні, і паралельно формуються навички міжособистісного спілкування та спільної роботи.

  Стратегія “Зигзаг”

  Одна з найважливіших завдань навчання полягає у формуванні у дітей навичок критичного мислення. Цей процес також може бути здійснено в ігровій формі, наприклад, із застосуванням стратегії “Зигзаг”.

  Цікаве:  Як виховати підлітка: проблеми, труднощі і способи їх вирішення. Поради психологів і рекомендації педагогів

  Цей прийом передбачає поділ класу на невеликі групи (4-6 осіб у кожній), перед якою ставиться певне запитання. Мета робочої групи полягає в розборі завдання, визначенні можливих методів її рішення і намітити план досягнення цілі. Після цього вчителем формуються експертні групи, в які має увійти як мінімум одна людина з робочої групи. Їм пропонується вивчити певний елемент поставленого завдання. Коли це здійснено, відновлюються початкові групи, в яких тепер є експерт у своїй сфері. Взаємодіючи, діти передають один одному отримані знання, діляться досвідом і на підставі цього вирішують поставлену перед ними задачу.

  Застосування інтерактивної дошки

  Використання сучасного обладнання дозволяє підвищити наочність досліджуваного питання, а також сприяти збільшенню зацікавленості класу в темі. Інтерактивна дошка синхронізується з комп’ютером, але не жорстко прив’язується до нього: основні дії виконуються безпосередньо з дошки за допомогою електронного маркера.

  Форми застосування такого обладнання можуть бути найрізноманітнішими. Перш за все, наявність інтерактивної дошки звільняє вчителя від необхідності контролювати наявність наочного матеріалу і стежити за його збереженням. Наприклад, на уроках математики інтерактивне навчання із застосуванням дошки дозволяє робити креслення до завдань, співвідносити завдання з їх відповідями, вимірювати площі, периметри і кути фігур.

  Розширення області застосування інтерактивної дошки залежить тільки від фантазії і зацікавленості вчителя в роботі класу.

  Особливості застосування інтерактивних методів у середній і старшій школі

  На пізніх етапах навчання форми проведення інтерактивного заняття ускладнюються. Рольові ігри мають на меті не стільки імітувати якусь ситуацію, а створювати її. Так, в старших класах можна провести гру “Акваріум”, дещо нагадує реаліті-шоу. Її суть полягає в тому, що кілька учнів розігрують якусь сцену по заданій проблемі, в той час як інші члени класу спостерігають і коментують розвиток дії. У кінцевому підсумку необхідно домогтися всебічного розгляду проблеми та знайти оптимальний алгоритм її розв’язання.

  Крім того, учні можуть виконувати проектні завдання. Одній людині або декільком учителем дається завдання, яке виконується самостійно. Результати своєї роботи така група представляє на занятті, що дозволяє класу сформулювати свою думку щодо проекту та оцінити якість його виконання. Форма реалізації проектів може бути різною: від коротких виступів на уроці до проектної тижні, причому в останньому випадку до обговорення результатів можуть бути залучені й інші класи.

  “Мозковий штурм”

  Мета цієї методики полягає у швидкому вирішенні поставленої задачі в результаті індивідуального або колективного пошуку. У першому випадку один учень записує виникають у нього в ході роздумів ідеї, які потім обговорюються всім класом.

  Однак більша перевага віддається колективним мозкового штурму. Після оголошення проблеми члени колективу починають висловлювати всі приходять в голову ідеї, які потім аналізуються. На першому етапі важливо набрати якомога більшу кількість варіантів. В ході обговорення поступово усуваються найменш ефективні або неправильні. Позитивний ефект від методу проявляється в тому, що неможливість обговорення ідей на першому етапі усуває страх учня, що його думка буде осміяна, що дозволяє вільно висловлювати свої думки.

  Інтерактивні методи у вищій школі

  Семінарські заняття у вузі дозволяють студентам контактувати один з одним і з викладачем при обговоренні заданої проблеми. Однак, застосування інтерактивних методів навчання дозволять значно збільшити варіанти читання лекцій. В цьому випадку всі зрівнюються, а студенти отримують можливість відкрито висловлювати свою думку з досліджуваної дисципліни. Сама лекція з матеріалу для зубріння перетворюється в інформацію для роздумів.

  Застосування методів інтерактивного навчання у вузі дозволяє по-різному уявляти лекційний матеріал. Він може бути розданий студентам в електронному вигляді, його можна вивести на екран і вдосконалити в процесі колективного обговорення, або він може стати основою презентації, де на слайдах будуть виділені ключові положення теми.

  Використання відеоконференцій

  Розвиток інформаційних технологій дозволяє використовувати досвід інших внз при проведенні заняття. Останнім часом стають популярними вебінари: спеціаліст в своїй області в режимі реального часу пояснює проблему, ділиться досвідом і відповідає на виникаючі в аудиторії питання, перебуваючи в іншому місті. Крім того, відеоконференції роблять можливим прослуховування лекцій відомих викладачів та взаємодія з ними. Сучасне обладнання дозволяє не тільки студентам бачити лектора, але і здійснювати зворотний зв’язок.

  Електронні освітні ресурси

  Сучасний студент стикається з великою кількістю інформації практично по будь-якій темі, і в цьому потоці деколи буває складно підібрати необхідний матеріал. Щоб уникнути цього провідні вузи створюють електронні портали, де необхідна інформація структурована по проблематиці, а доступ до неї вільний завдяки наявності електронних каталогів.

  Крім цього, на порталах розміщується організаційна інформація: розклад занять, навчально-методичний комплекс, зразки курсових і дипломних робіт та вимоги до них, “електронний деканат”.

  Значення інтерактивних методів

  Досвід інтерактивних методів навчання показує, що тільки пряме і відкриття взаємодію учнів і викладача дозволять сформувати зацікавленість в отриманні нових знань, мотивувати на розширення вже наявних, а також закласти основи міжособистісної комунікації. Нова інформація постійно перевіряється і підтверджується досвідом, що полегшує його запам’ятовування і подальше використання на практиці.