Магістерська дисертація: вимоги, оформлення, структура

Магістерський проект – кваліфікаційна робота, на підставі захисту якої проводиться державна атестація спеціаліста з присвоєнням йому кваліфікаційного рівня певної спеціальності.

Магістерська дисертація за тематикою, змістом, використаним джерелам, способу виконання і отриманими результатами повинна засвідчувати, що автор повністю засвоїв навчальну програму навчання в магістратурі, може творчо використовувати отримані теоретичні знання і певний досвід для проведення наукових досліджень, вирішення проблемних управлінських і інженерно-технічних професійних завдань з обраної спеціальності.

Робота над магістерської дисертацією

Написання роботи переслідує кілька цілей:

 • Поглиблення, систематизація та закріплення отриманих студентом під час навчання теоретичних знань.
 • Виявлення його здібностей у плані вибору і аналізу наукової чи практичної проблеми роботи, вміння зробити теоретичні висновки та узагальнення, обґрунтувати конкретні рекомендації.
 • Напрацювання і розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментів.
 • Визначення рівня підготовленості випускника до самостійної практичної роботи і творчого вирішення завдань.

Під час виконання та захисту кваліфікаційної роботи випускник зобов’язаний показати:

 • Вміння осмислити отриману інформацію та надати її у зрозумілій для певної галузі науки формі.
 • Професійну ерудицію та вміння логічно мислити.
 • Вміння працювати з науковою літературою.
 • Загальну грамотність і мовну культуру.
 • Володіння прийомами комп’ютерної техніки.
 • Знайомство з нормативами і правилами оформлення рукописів, прийнятих у науковій літературі.

Приклади робіт (магістерських дисертацій) завжди є у вищому навчальному закладі, де з ними можна ознайомитися.

Основні етапи підготовчої роботи

Підготовка магістерської дисертації здійснюється в кілька етапів. Основними з них є:

 • Вибір теми і схвалення її кафедрою.
 • Складання завдання на магістерську роботу і виконання календарного графіка.
 • Підбір, вивчення, аналіз літератури, виконання самостійних досліджень і робіт.
 • Ознайомлення наукового керівника з текстом кваліфікаційної роботи, складання зауважень по ній.
 • Остаточне оформлення і подача дисертації для нормоконтролю, відгуку наукового керівника та рецензії.
 • Публічний захист випускної роботи.

Студенту надається право обрати тему магістерської дисертації з питань, які розробляються у відповідності з комплексним планом наукових досліджень у рамках міжнародного співробітництва. Також студент може запропонувати власну тему, яка відповідає його нахилам та інтересам.

Теми магістерських дисертацій визначаються після отримання ступеня бакалавра, обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри. Якщо протягом виконання магістерської роботи з’являється необхідність уточнити тему, то така можливість надається після відповідного затвердження на засіданні кафедри, але не пізніше, ніж за місяць до захисту кваліфікаційної роботи.

Науковий керівник і консультант

Для керівництва магістерською роботою студента кафедра призначає наукового керівника. Для цієї діяльності залучаються викладачі, які мають наукові ступені та звання. У разі необхідності керівником магістерської дисертації може бути призначений працівник іншого навчального закладу або наукової установи. Для обробки складних питань або розділів можуть бути залучені консультанти.

Науковий керівник допомагає студентові:

 • Обрати тему магістерської дисертації і правильно сформулювати її.
 • Визначити джерела пошуку інформації та досліджень.
 • Знайти зразок магістерської дисертації.
 • Виконати й оформити роботу у відповідності з діючими вимогами.

Уточнення теми дисертації може бути запропоновано за ініціативи наукового керівника або консультанта, але не пізніше, ніж за місяць до її захисту.

Права та контроль керівника

Вимоги до магістерської дисертації містяться і обов’язки наукового керівника. Так, він здійснює контроль:

 • За дотриманням студентом графіка виконання роботи.
 • За підготовкою, виконанням, написанням і оформленням дисертації.
 • За своєчасної її подачею на відгук та рецензію.
 • За підготовкою студента до публічного захисту перед екзаменаційною комісією.

Науковий керівник знайомиться також з змістом і формою остаточного варіанту магістерської дисертації перед подачею її на рецензування. Зі свого боку він подає відгук про роботу студента безпосередньо Державної екзаменаційної комісії та інформує кафедру про стан підготовки кваліфікаційної роботи.

У випадку, коли захист магістерської дисертації визнається незадовільною, і екзаменаційна комісія дає згоду на повторний захист цієї роботи, науковий керівник повинен допомогти студенту з доопрацюванням.

В даній ситуації він має право:

 • Ознайомитися з рецензією на роботу студента до її захисту.
 • Приймати участь у відкритому засіданні екзаменаційної комісії, на якому захищається дисертація.
 • У разі необхідності порушувати питання перед деканом і проректором про відрядження студента для роботи в архівах, установах і підприємствах над темою роботи.
 • Відмовитися від керівництва підготовкою студента, який без поважних причин не дотримується затвердженого графіка, що показує неорганізованість і безвідповідальність або наполягає на ідеях, які розходяться з науковими переконаннями керівника, але не пізніше ніж за два місяці до захисту роботи. Підставою є офіційна письмова заява. Рішення з цього приводу приймає кафедра.

Студент і наукове керівництво

Учень має право:

 • Вибрати наукового керівника з викладацького складу кафедри або (за згодою останньої) з інших наукових установ. Також до роботи може бути залучений висококваліфікований фахівець будь-якого підприємства.
 • Отримувати консультації провідних фахівців вузу з приводу вибору теми та основних етапів виконання магістерської дисертації.
 • Клопотати перед кафедрою про заміну наукового керівника, якщо для цього є поважні причини.

Студент зобов’язаний:

 • Не порушувати графік підготовки магістерської роботи.
 • Оформити її відповідно до вимог вищого навчального закладу та кафедри.
 • Своєчасно передати її для нормативного контролю та захисту перед екзаменаційною комісією.
 • Взяти участь у процедурі публічного захисту відповідно до вимог кафедри.

Відповідальність за склад, зміст, оформлення і своєчасне виконання дипломного проекту повністю лежить на його автора.

Зміст і структура магістерської дисертації

У зв’язку з тим, що результати кваліфікаційної роботи є науковий продукт, на її зміст і структуру поширюються певні вимоги. У магістерській дисертації розкривається сутність проблеми, показується ступінь її наукової розробки і практичні аспекти.

Цікаве:  Як очистити легені після куріння швидко в домашніх умовах?

Проблема розглядається на підставі дослідження літератури, наукових джерел, вивчених фактів, даних експериментів. Вона всебічно аналізується, висновки обґрунтовуються відповідно, відображається позиція автора.

Структура магістерської дисертації:

 • титульний аркуш;
 • завдання на магістерський проект;
 • реферат;
 • зміст;
 • перелік умовних скорочень ( за необхідності);
 • вступ;
 • розділи;
 • заключні висновки (рекомендації);
 • список використаних джерел;
 • доповнення.

Реферат коротко надає опис основних аспектів роботи, а саме:

 • обсяг, кількість розділів, малюнків, таблиць, додатків, джерел;
 • перелік ключових слів;
 • короткий опис тексту роботи.

У вступі:

 • обґрунтовується актуальність теми, її наукове і практичне значення;
 • подається коротка характеристика джерел, аналітичний огляд використаної літератури;
 • аргументується вибір теми, визначається предмет дослідження;
 • показуються різні погляди, тенденції в розробці проблеми;
 • відображається методологічна основа.

У розділах викладається основний зміст дослідження:

 • теоретичні основи;
 • практичні питання;
 • вказуються методи та способи вирішення певних завдань.

Кожен розділ слід закінчувати короткими висновками. Окремий розділ присвячений експерименту і опису його проведення.

У підсумковій частині роботи висвітлюються теоретичні і практичні висновки дослідження. У разі необхідності даються рекомендації щодо їх практичного застосування.

Загальний текст магістерської роботи повинен становити від 60 до 80 сторінок (без додатків).

Як оформити дипломний проект

Оформлення магістерської дисертації починається з титульної сторінки. За нею розміщують «Завдання на дипломний проект студенту» та «Реферат».

На наступній сторінці подається зміст кваліфікаційної роботи, який відображає її структуру (розділи, підрозділи) з позначенням сторінок їх розміщення.

Кожна структурна частина дисертації починається з нової сторінки і пишеться великими літерами. Назва підрозділів пишуться з нового рядка малими буквами. Відступ між підрозділом і текстом дорівнює двом рядам.

Необхідно витримувати пропорції обсягу всіх структурних частин кваліфікаційної роботи. Рекомендується, щоб вступ і висновки в сумі не перевищували 20% загального обсягу дисертації. Бажано, щоб відносно рівномірним було і розподіл матеріалу за розділами.

Комп’ютерний набір рукопису виконують у текстовому редакторі Word Microsoft Office і роздруковують на одній стороні аркуша білого паперу формату А4, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм, Міжрядковий інтервал – полуторний, шрифт – Times New Roman розміром 14, вирівнювання проходить по ширині, абзацний відступ – п’ять знаків (1.27 см).

Заголовки розділів відокремлюються зверху і знизу двома рядами і пишуться великими літерами. Всі сторінки нумеруються. Загальна нумерація починається з титульної сторінки, але порядковий номер на ньому не ставиться.

Обов’язкова умова високої якості кваліфікаційної роботи – це її науковість, грамотність, чітка логіка, правильність стилістичного оформлення. Автор повинен старанно перевірити текст після комп’ютерного набору перед друком. Відповідальність за достовірність числових, фактичних даних і цитат покладено на автора дослідження.

Після повного виконання студент підписує титульну сторінку роботи і передає її науковому керівнику.

Приклад магістерської дисертації можна подивитися в архіві вищого навчального закладу.

Захист диплома

Щоб оцінити ступінь готовності роботи, завідувач кафедри приймає рішення про допуск випускника до попереднього захисту. Ця процедура проводиться не пізніше, ніж за три тижні до засідання екзаменаційної комісії. Попередній захист – це закрите слухання магістерської роботи на кафедрі. На слуханні обов’язково присутність наукового керівника та кількох провідних фахівців (доценти, старші викладачі), які працюють в галузі досліджень підготовленої дисертації.

Ступінь готовності магістерської роботи, яка необхідна для допуску до процедури попереднього захисту, визначається наступним чином:

 • Дипломна записка та презентація – 90%.
 • Доповідь – 100%.

Дипломна робота затверджується завідувачем кафедрою, вона допускається до захисту після усунення недоліків, які були виявлені на попередньому слуханні.

Допуск до захисту

Якщо дипломна робота не підготовлена і завідувач кафедри не знаходить можливості допустити випускника до захисту, то питання розглядається на позачерговому засіданні кафедри, а матеріали подаються в Державну екзаменаційну комісію для прийняття відповідного рішення (не пізніше, ніж за два тижні до її офіційного засідання).

Робота допущена до захисту, супроводжується відгуком наукового керівника, в якому дається оцінка дипломного проекту та рекомендації.

У цьому відкликання міститься обґрунтування актуальності, самостійності, завершеності, наукового рівня, теоретичного та практичного значення отриманих випускником результатів досліджень обраної теми. Також є рекомендації наукового керівника дипломної роботи до її офіційної захисту.

Рецензенти випускної роботи

Рецензія на магістерську дисертацію може бути написана провідними фахівцями, які працюють на підприємствах або в наукових установах в області вирішення проблеми, пов’язаної з темою дипломної роботи. Рецензент дає попередню оцінку, оскільки остаточно дисертацію оцінює Державна комісія в процесі захисту.

Рецензія готується у довільній формі, але в ній обов’язково повинні бути висвітлені наступні моменти:

 • коректність редакційної формулювання теми;
 • чітке структурне і логічне викладення матеріалу;
 • оформлення науково-довідкового матеріалу дисертації;
 • самостійність, творчий підхід випускника до обробки і дослідження теоретичного і фактичного матеріалу;
 • завершеність досліджень обраної теми;
 • вміння критично аналізувати наукові праці;
 • стилістичний рівень роботи;
 • рівень оформлення дипломної роботи в цілому.

До захисту допускаються магістранти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану. Захист диплома проходить на відкритому засіданні Державної комісії за участю не менше трьох її членів.

Написання магістерської дисертації – складний і трудомісткий процес. Студенту, який успішно захистив роботу, присвоюється ступінь магістра і видається диплом.