Основні розділи бізнес-плану, його роль і призначення

Бізнес-план – це документ, в якому містяться основні відомості про реалізацію фінансової програми. Він розробляється для обгрунтування інвестиційного проекту, а також поточної діяльності з управління підприємством. У документі прописуються мети діяльності, шляхи їх досягнення та кошти.

Навіщо потрібен бізнес-план: цілі складання

Перш ніж розбиратися, з яких розділів бізнес-план повинен складатися, потрібно зрозуміти, навіщо потрібен цей документ. Отже, в його складання є дві ключові цілі:

 • Є чимось на зразок керівництва або інструкції для безпосереднього керівника підприємства. Періодично повертаючись до даного документа, менеджер розуміє, чи в правильному напрямку рухається проект.
 • Є обґрунтуванням для інвестора, який сумнівається, чи варто вкладати гроші в запропонований проект. Документ повинен містити переконливі аргументи, підкріплені математичними розрахунками.
 • На які питання повинен відповідати бізнес-план

  Складання бізнес-плану – це складний тривалий процес, який вимагає глибоких фундаментальних знань, практичних навичок і повного занурення в процес. Деколи, підприємець не знає з чого почати розробку документа. Першим ділом, потрібно скласти для себе перелік питань, на які має відповідати бізнес-план. Ось ключові з них:

  • Яким видом підприємництва зайнятися чи який новий вид продукції (послуг) почати випускати в рамках існуючої організації?
  • Будуть продукти (послуги) користуватися попитом, як показник затребуваності буде змінюватися з плином часу?
  • Які ресурси (а головне – в яких кількостях) потрібні для реалізації та запуску проекту в намічені терміни?
  • Де дістати необхідні для виробництва продукції (надання послуг) ресурси за оптимальною ціною?
  • Якою буде сума витрат на організацію, безпосереднє виробництво і збут виробленої продукції (надання послуг)?
  • Яка оптимальна ціна на вироблену продукцію, і як на даний показник впливає зовнішнє ринкове середовище і діяльність конкурентів?
  • Які очікувані прибутки від проекту, і за якою схемою вони будуть розподілені між учасниками?
  • Які очікувані показники ефективності виробництва, а також, які заходи можна вжити для їх підвищення?

  Етапи розробки документа

  Перш ніж переходити до характеристики розділів бізнес-плану, варто визначити алгоритм, згідно з яким відбувається розробка і складання даного документа. Процес включає в себе наступні етапи:

 • Збір і аналіз даних про затребуваність продуктів або послуг, які стануть основою інвестиційного проекту.
 • Розробка стратегії маркетингу.
 • Аналіз наявних ресурсів та потенційних джерел їх надходження.
 • Побудова фінансової стратегії.
 • Розробка організаційної структури підприємства і огляд кадрового потенціалу.
 • Групування отриманих даних та оформлення документа.
 • Титульна сторінка

  Всім розділам бізнес-плану передує титульний аркуш. Може здатися, що це зовсім незначний атрибут. Тим не менш, саме з “обкладинці” потенційний інвестор складає перше враження про проект. Звичайно, буде зайвим говорити, що титульний аркуш повинен бути оформлений чітко і акуратно. Доречніше згадати про те, що він повинен бути змістовним. Отже, на титульній сторінці має бути зазначено наступне:

  • Найменування організації або проекту.
  • Повний юридична адреса підприємства.
  • Контактна інформація для зв’язку з керівництвом (телефони, електронна пошта, факс).
  • ПІБ керівника підприємства та упорядника бізнес плану (повністю).
  • Дата складання документа.
  • ПІБ інвестора (якщо документ подається на розгляд кільком потенційним партнерам).

  Розділ №1 “Резюме”

  Перший розділ бізнес-плану – це резюме. По суті, це скорочена узагальнена версія самого документа, яка вміщується на 3-4 сторінках. Незважаючи на те, що резюме знаходиться на початку документа, складається воно вже після того, як весь план буде готовий. Таким чином, інвестор може швидко ознайомитися з основними положеннями. Резюме повинно включати в себе такі моменти:

  • Мета і стратегія проекту.
  • Кошти, завдяки яким ці цілі будуть досягнуті.
  • Характеристика продукції (або планованої до выпусканию) продукції або послуг.
  • Порівняння продукції (послуги) з аналогічними позиціями, представленими на ринку.
  • Фінансові показники на поточний момент і в перспективі.
  • Потреба в матеріальних ресурсах, а також напрями їх використання.
  • Прогноз обсягів випуску та реалізації продукції (надання послуг), рівнем рентабельності вкладень і очікуваний період їх окупності.

  Розділ №2 “Опис підприємства”

  Другий розділ бізнес-плану – це розгорнутий опис самого підприємства і специфіки його діяльності. В даному пункті повинні бути висвітлені такі моменти:

  • Найменування підприємства (повна та скорочена).
  • Дата державної реєстрації.
  • Опис видів діяльності.
  • Організаційно-правова форма та форма власності.
  • Частка держави в капіталі.
  • Вищестоящий орган.
  • Юридична та фактична адреса.
  • Географічні масштаби розвитку бізнесу.
  • Відомості про стадії розвитку (не зазначається для новостворених підприємств).
  • Короткі відомості про асортиментному ряді.

  Розділ №3 “Товари і послуги”

  У третьому розділі бізнес-плану, описуючи товари і послуги, ви повинні довести інвестору їх винятковість і привабливість. Ось що повинно бути обумовлено в даному розділі:

  • Фізичні характеристики продукції і способи її використання.
  • Привабливість для потенційного споживача.
  • Властивості, що виділяють товар або послугу серед аналогічних, представлених на ринку.

  Розділ №4 “План маркетингу”

  Розділ бізнес-плану “Маркетинг” переконує кредиторів або інвесторів у тому, що продукт або послуга буде користуватися попитом на ринку. По суті, результатом складання цього розділу повинна стати фінансова проектування з продажу в цілому і по кожній асортиментній одиниці. Ось які складові включає маркетинговий план:

  • Дослідження цільового ринку з виявленням і описом цільових сегментів.
  • Оцінка ступеня конкуренції з визначенням частки кожного “суперника” в цільовому сегменті.
  • Опис маркетингової стратегії підприємства з відображенням механізму досягнення бажаного обсягу продажів.
  • Опис рекламних інструментів. Визначення ключового параметра фінансових розрахунків (як правило, це обсяг продажу щодо асортименту і ціна).
  • Обґрунтування прогнозного значення обсягу продажів і цін.
  • Деталізація структури ціни і розгляд її коливань в динаміці.
  • Визначення перспектив збуту.
  • Заходи по найбільш повному задоволенню потреб і вимог споживачів.
  • Конкретний перелік потенційних покупців продукції.
  • Заходи щодо стимулювання збуту.
  • Розробка декількох сценаріїв збуту, в залежності від можливих станів внутрішнього і зовнішнього середовища в майбутньому періоді (песимістичний, оптимістичний і реалістичний плани).

  Розділ №5 “Виробничий план”

  Серед основних розділів бізнес-плану виділяється виробничий план. Тут розраховується такий суттєвий показник, як собівартість продукції. Важливо найбільш детально опрацювати кожну складову, а саме:

  • Опис технологічного процесу.
  • Виробничі потужності.
  • Сировина і матеріали (з точки зору постачальників і розцінок).
  • Потреби в трудових ресурсах.
  • Рівень післяпродажного сервісу.
  • Екологічна відповідальність та заходи щодо мінімізації шкідливого впливу на навколишнє середовище.

  Розділ №6 “Організація управління”

  Аналіз розділів бізнес-плану продовжується описом організації управління. Це все, що стосується функціонування підприємства або проекту, описаного в документі. Ось на які моменти варто звернути увагу:

  • Кількісна і якісна оцінка наявних кадрів.
  • Потреба у залученні нових співробітників.
  • Опис організаційної структури, розподіляє відповідальність між виробничими і управлінськими ланками.
  • Роз’яснення з приводу принципів підбору і підготовки кадрів.
  • Підхід до формування оплати праці.
  • Структура заробітної плати і системи матеріальної мотивації.
  • Оцінка витрат на управлінський персонал.

  Розділ №7 “Капітал і організаційно-правова форма”

  Наступний розділ бізнес-плану (проекту інвестицій) описує організаційно-правову форму підприємства, а також особливості капіталу. Тут потрібно зробити акцент на таких моментах:

  • Обгрунтування і доцільність вибору поточної організаційно-правової форми підприємства.
  • Необхідний обсяг капіталу для безперебійного функціонування організації.
  • Основні напрями використання капіталу.
  • Визначення можливих джерел збільшення капіталу.

  Розділ №8 “Фінансовий план”

  Фінансовий розділ бізнес-плану є найбільш трудомістким в сенсі складання. Це ключовий елемент документа, який дає потенційним інвесторам відповіді на питання про доцільність вкладення коштів. Отже, фінансовий розділ бізнес-плану включає в себе такі пункти:

  • Фінансовий аналіз стану підприємства у ретроспективі з урахуванням 3-5 попередніх років роботи (не проводиться для новостворюваного підприємства).
  • Аналіз поточного фінансового стану на момент планування і підготовки нового інвестиційного проекту (для новостворюваного підприємство відбувається опис поточної фінансової бази).
  • Прогнозування грошових потоків і прибутку.
  • Оцінка ефективності проекту.

  На підставі проведеного аналізу потрібно розробити і прикласти до бізнес-плану три документа:

  • план доходів і витрат;
  • план руху грошових коштів;
  • баланс активів і пасивів.

  Розділ №9 “Аналіз ризиків”

  Один з істотних розділів бізнес-плану підприємства – це аналіз ризиків підприємницької діяльності. У ньому повинні бути наведені такі дані:

  • Оцінка ступеня невизначеності в питаннях досягнення запланованих економічних показників.
  • Можливе час, місце та фінансові наслідки настання небажаного економічної кризи із зазначенням найбільш ймовірних причин.
  • Перелік профілактичних заходів щодо недопущення ризиків або зниженню втрат від їх настання.

  Принципи цілепокладання

  Розглядаючи зміст основних розділів бізнес-плану, окрему увагу потрібно приділити цілям. Цей пункт грає одну з визначальних ролей у процесі прийняття інвестором рішення про доцільність інвестування. Цілепокладання має здійснюватися згідно з такими принципами:

  • Конкретність. Результати діяльності повинні мати конкретне кількісне вираження (наприклад, збільшити обсяги продажу на 15% до кінця звітного періоду).
  • Вимірність. Показники повинні вимірюватися в грошовому, процентному або натуральному вимірі. Наприклад, це може бути обсяг виробництва, частка ринку, чистий прибуток і так далі.
  • Досяжність. Формування цілей здійснюється виходячи з наявних ресурсів та існуючих умов на ринку без будь-яких припущень.
  • Реалістичність. Мета повинна бути порівнянна рівня розвитку підприємства.
  • Прив’язка до часу. Для досягнення цілей повинні бути вказані конкретні тимчасові рамки.

  Перелік додатків до бізнес-плану

  Коли структура розділів бізнес-плану дотримана, можна переходити до “останнього штрихові”, а саме – додатками. Їх склад і кількість визначається, виходячи із спрямованості проекту і змісту документа. Але обов’язковими є такі:

  • Копії документів, що свідчать про реєстрацію (крім новостворених підприємств).
  • Копії документів, що характеризують роботу підприємства або кваліфікацію автора бізнес-плану (дипломи, сертифікати тощо).
  • Демонстраційні матеріали, що дають уявлення про новий товар або послугу (графічні зображення, схеми, фотографії).
  • Документи, що свідчать про значимість проекту (дані соціальних опитувань і фокус-груп, результати дослідження цільового сегмента ринку).
  • Коротка характеристика основних конкурентів (бажано в табличній формі).
  • Розрахунки, калькуляції, кошториси, графіки – все, що стосується фінансового розділу документа.
  • Каталоги, прайси (або їх приблизні макети).
  • Резюме керівника проекту або укладача бізнес-плану.
  • Висновок експертиз і так далі.

  Корисні поради з бізнес-планування

  Грамотно складений докладний бізнес-план – це вже половина успіху на шляху до реалізації проекту. Щоб ваш документ справив враження на інвестора, запам’ятайте кілька корисних порад:

  • Не сподівайтеся зробити все за один день. І навіть в один місяць вам, швидше за все не вкластися. Підійдіть до питання сумлінно, займайтеся теоретичними дослідженнями, постійно аналізуйте і коректуйте вже готові розділи.
  • Структуруйте запису. Інвестор легше сприйме документ, розбитий на безліч логічних пунктів і підпунктів, ніж на суцільну “простирадло” тексту. До того ж, вам набагато легше буде працювати в рамках деталізованого плану.
  • Не нехтуйте оформленням. Бізнес-план зобов’язаний легко читатися, а значить, він повинен бути надрукований досить великим шрифтом (12-14) з достатнім міжрядковим інтервалом (полуторний). Діаграми і графіки краще робити кольоровими.
  • Прочитайте кілька чужих бізнес-планів. Проаналізуйте ці документи. Виберіть те, що вам подобається і не подобається. Зроблені висновки обов’язково застосуйте на практиці.
  • Почніть з самого простого. Першим сформулюйте той розділ бізнес-плану, в якому ви добре розбираєтеся, в рамках якого у вас є ідеї та напрацювання. Інші розділи вибудовуйте на основі базового.