Посадова інструкція менеджера з персоналу. Обовязки, права, відповідальність менеджера по персоналу

Одна з ключових посад у великих організаціях – це менеджер з персоналу. Посадова інструкція прописує досить широкий перелік обов’язків такого працівника і вимог до нього. Якщо менеджер з персоналу працює ефективно, це виражається у злагодженому функціонуванні всіх ланок організації, а також збільшенні обсягів прибутку.

Трохи про професії

Вкрай важлива фігура організації – менеджер з розвитку персоналу. Посадова інструкція дає уявлення про специфіку цієї професії, але не зовсім пояснює її важливість. Насправді менеджер по персоналу – це справжній дослідник, який повинен з сотень людей вибрати якісні кадри і розвивати їх у подальшому. До того ж на ньому лежить тягар кропіткої “паперової” роботи.

Не варто плутати менеджера з персоналу з звичним кадровиком, знайомим всім ще з радянських часів. Це принципово нова для вітчизняного свідомості посаду, характерна, як правило, для великих підприємств. Саме на ньому лежить відповідальність за якість праці найманих працівників. Якщо щось пішло не так, значить, це помилка менеджера по персоналу, і він зобов’язаний її виправити.

Ця посада належить до керівного ланки компанії – менеджер з навчання персоналу. Посадова інструкція тому дає йому певну свободу дій. До того ж генеральний директор не повинен контролювати кожен крок свого менеджера по персоналу.

Загальні положення

Посадова інструкція менеджера з персоналу визначає місце даного працівника в організації, сферу його діяльності і певні вимоги.

Загальні положення документа формулюються наступним чином:

 • Менеджер по персоналу відноситься до керівного ланки.
 • Претендент на цю вакансію повинен мати повну вищу освіту.
 • На посаду може бути призначено особу, яка має не менш ніж трирічний досвід роботи в області кадрів.
 • Менеджер підпорядковується безпосередньо вищому керівництву організації.
 • Під час відсутності менеджера з персоналу його обов’язки виконує заступник, призначений генеральним директором.
 • Повноваження щодо призначення на посаду та звільнення менеджера по персоналу покладено на генерального директора.

Що повинен знати спеціаліст

Посадова інструкція менеджера з персоналу визначає базову галузь знань, якими повинен володіти людина, що обіймає зазначену посаду.

Ось про що йде мова:

 • законодавча база, що регламентує роботу з найманими працівниками;
 • норми трудового законодавства;
 • стратегія та цілі організації;
 • методики аналізу якісного та кількісного складу персоналу;
 • методики прогнозування майбутньої потреби у кадрах;
 • основи психології, соціології та економіки праці;
 • теоретичні основи і практичні навички управління персоналом;
 • системи та форми оплати праці;
 • методи стимулювання підвищення продуктивності праці;
 • порядок укладення та розірвання трудових договорів, а також врегулювання спірних питань;
 • методики оцінки та аналізу результатів праці найманих працівників;
 • стандарти ведення документації, пов’язаної з кадрами;
 • основи педагогіки;
 • основи конфліктології та методик вирішення спорів;
 • норми охорони праці;
 • ситуація на ринку робочої сили та освіти;
 • методи тренінгів та підвищення кваліфікації.

Чим керується спеціаліст

Посадова інструкція менеджера з управління персоналом визначає перелік документації, яку повинен керуватися фахівець у своїй роботі.

Ось про що йде мова:

 • внутрішні розпорядчі документи організації;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • правила охорони праці;
 • документація по техніці безпеки;
 • накази вищого керівництва;
 • безпосередньо посадова інструкція;
 • загальнодержавні та місцеві нормативно-правові акти.

Посадові обов’язки

Головний розділ посадової інструкції менеджера з персоналу стосується обов’язків спеціаліста.

До них відносяться наступні:

 • Організація роботи з персоналом у відповідності зі стратегією розвитку підприємства.
 • Своєчасне визначення потреби в персоналі.
 • Своєчасне забезпечення підприємства працівниками з необхідним рівнем освіти, кваліфікації та професійного досвіду.
 • Вивчення ринку праці з метою визначення тенденцій розвитку та потенційних джерел кваліфікованих кадрів.
 • Проведення співбесід з претендентами на заміщення вакантної посади.
 • Проведення роботи з випускниками навчальних закладів з метою пошуку молодих перспективних кадрів.
 • Навчання персоналу.
 • Координація роботи по підвищенню кваліфікації кадрів.
 • Доведення до персоналу інформації про ключові рішення вищого керівництва підприємства.
 • Проведення оцінки праці найманих працівників за допомогою моніторингу та атестацій.
 • Участь у розгляді питань підвищення або пониження по службі, переведення або звільнення працівника.
 • Розробка системи оцінки особистих і професійних якостей співробітників.
 • Консультація керівників підрозділів і генерального керівництва з питань управління персоналом.
 • Участь у вирішенні трудових конфліктів і спорів.
 • Оформлення та упорядкування документації.
 • Безпосереднє керівництво підлеглими.
 • Дотримання і підтримка внутрішньої трудової дисципліни.
 • Дотримання законодавства, а також правил, встановлених в організації.

Права фахівця

Крім обов’язків, прописані також права посадової інструкції менеджера з персоналу.

Зразок даного розділу виглядає наступним чином:

 • Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи організації, преміювання співробітників і матеріальних стягнення.
 • Запитувати у начальників підрозділів необхідні відомості про співробітників.
 • Вивчати документи, що містять відомості про права та обов’язки фахівця, а також тих, що необхідні для безпосереднього забезпечення робочого процесу.
 • Ознайомлюватися з рішеннями керівництва, що стосуються його діяльності.
 • Вимагати від керівництва створення належних і комфортних умов для виконання роботи.
 • Вимагати дотримання трудового законодавства.

Відповідальність спеціаліста

Певну ступінь відповідальності також позначає посадова інструкція менеджера з персоналу.

За профстандарту позначені такі пункти:

 • За неналежне або неповне виконання посадових обов’язків (в рамках трудового законодавства).
 • За правопорушення, скоєні фахівцем у процесі виконання посадових обов’язків (у рамках адміністративного, цивільного і кримінального законодавства).
 • За нанесення організації матеріальної шкоди (в рамках трудового і цивільного законодавства).
 • За невиконання наказів і розпоряджень вищого керівництва (в рамках внутрішніх правил підприємства).
 • За надання недостовірної інформації про власну роботу та результати роботи свого відділу (у рамках внутрішніх правил підприємства).

Навіщо потрібна інструкція?

Посадова інструкція менеджера по роботі з персоналом (або будь-якого іншого працівника) – це обов’язковий документ на будь-якому підприємстві. Можна сказати, що це задокументований порядок роботи.

Якщо такої інструкції не буде, для організації можливі наступні негативні наслідки:

 • Співробітник не знає своїх повноважень, тому не може повноцінно виконувати роботу.
 • Досить важко визначити, чи відповідає людина посади, якщо не буде задокументованих вимог до здобувача.
 • Менеджер буде керуватися в доборі персоналу не інтересами і потребами організації, а своїми особистими симпатіями.
 • Нижчі за посадою менеджера з персоналу не будуть підкорятися своєму безпосередньому керівнику, будуть недобросовісно або не повною мірою виконувати свої обов’язки.
 • Менеджер не буде знати про зміни в трудовому законодавстві, з-за чого у підприємства можуть виникнути проблеми з контролюючими органами.