Преторское право в римському праві: зміст і розшифровка поняття

Що таке преторское право в римському праві? Щоб розібратися в цьому, необхідно розглянути, в який період римської історії воно з’явилося, хто такий претор, які його повноваження. А також ознайомитися з системою римського права: цивільним, преторским, правом народів.

Хто такий претор?

Слово «претор» по латині означає «той, що йде попереду, ватажок». Так називалася одна з важливих державних посад в Стародавньому Римі. Її зміст протягом століть змінювалося кілька разів. Після скасування царської влади преторами називали диктаторів і консулів – двох вищих магістратів.

З другої половини IV століття до нової ери вища посадова особа стала іменуватися консулом, а друге – претором. У його компетенцію стало входити здійснення правосуддя по цивільних справах міста. Коли ж консул був відсутній, до претору переходили повноваження першої особи. Саме в цей період починає складатися преторское право в римському праві.

З середини III століття до н. е. преторів було вже два. Один з них, міський, відав процесами, які велися між громадянами Риму. А інший – вів справи, що стосуються спорів між римлянами і іноземцями чи між іноземцями.

В чому суть?

Преторское право в римському праві – це особливий вид приватного права, який поступово склався в період з III по I століття до нашої ери. В його основі лежали норми, розроблені в ході діяльності преторів, що відноситься до цивільно-процесуальної, а також інших судових магістратів.

До цього споконвічним римським приватним правом було право цивільне, засноване на правилах XII таблиць та коментарях до них. Пізніше сформувалося право народів – загальне для всього римського населення різних національностей. Воно регулювало відносини між римськими громадянами і перегринами і спочатку складалося з міжнародних договорів. Пізніше виникла необхідність заснувати посаду претора по справах перегринов, про який було сказано вище. Адже на іноземців цивільне право не поширювалося. Згодом норми цих двох галузей стали зближуватися, в чому була і заслуга преторів.

У римському праві цивільне право і право преторское відрізнялися зокрема тим, що претори не мали законодавчої функції. Але їм були властиві широкі процесуальні повноваження, і вони займалися творчою діяльністю. Це дозволяло в кінцевому підсумку змінювати матеріальні норми як цивільного, так і іноземного права, робити їх більш вдалими, більш гнучкими, менш формальними.

Подальший розвиток

Особливим чином правотворчість преторів активізувалося починаючи з середини II століття до н. е.., коли була введена преторская формула в римському праві. Це був новий порядок ведення цивільного процесу. Як і раніше, він проходив у два етапи. Перший відбувався безпосередньо у претора або ж у будь-якого іншого судового магістрату. Другий – у судді, якого вони призначали.

На першому етапі відбувалося обґрунтування позову, коли відповідач представляв свої заперечення. В обов’язки претора не входила перевірка фактичних обставин справи. Він надавав це судді, сам же лише давав оцінку обґрунтованості позову, вирішував, чи заслуговують уваги заперечення відповідача.

Далі він виробляв для судді «формулу» – обов’язкову інструкцію, дотримуючись якої, той повинен був вести розгляд по справі. Від цього і походить назва «формулярний процес». Претор указував на те, які саме обставини сприятимуть розгляду позову, і в якій ситуації до нього буде відмовлено. І це незалежно від норм цивільного права, навіть якщо б у відповідності з ними розглянуті відносини підлягали захисту.

Інші засоби захисту

Крім коштів у вигляді захисту позову, існували і засоби преторской захисту в римському праві.

Претори могли користуватися:

 • Интердиктом.
 • Реституцією.
 • Стипуляцией.
 • Введенням у володіння.
 • Інтердикт – це наказ претора, в якому він вказував на необхідність припинення будь-яких дій, що ведуться з порушенням прав римських громадян. Їх претор видавав у певних справах громадянської спрямованості на етапі розслідування. Найчастіше вони стосувалися застав та штрафів і підлягали негайному виконанню. Далі розглянемо докладніше спочатку види интердиктов.

  Різновиди интердикта

  Преторские интердикты в римському праві підрозділялися на такі види, як:

 • Простий, стосується тільки однієї зі сторін.
 • Двосторонній, який був звернений до двом ворогуючим сторонам.
 • Заборонний – забороняв поведінку або дії (наприклад, заборону на порушення меж володіння).
 • Відновлювальний, що приписує відновити зруйновану споруду, яка була публічною, або повернути річ особі.
 • Предъявительный – вимагав негайного пред’явлення особи претору.
 • Реституція

  Розглянемо три останніх виду преторских интердиктов, зазначених у попередньому розділі. Один з них – реституція.

  Реституцією називається повернення до первісного стану речей. Даний спосіб претор застосовував в тому випадку, коли не можна було скористатися нормами загального права або коли претор вважав, що це не буде справедливим.

  Підставами застосування реституції є:

 • Неповнолітній вік якої-небудь із сторін.
 • Відсутність однієї із сторін на тимчасовій основі (наприклад, перебування у полоні).
 • Здійснення угоди за наявності загрози.
 • До умов реституції відносяться:

 • Факт заподіяння шкоди.
 • Присутність одного з зазначених вище підстав.
 • Своєчасність прохання про застосування реституції.
 • Стипуляція та введення у володіння

  Ще один вид преторских интердиктов – стипуляція. Це обіцянка особи, що дається в присутності претора, здійснити певні дії. Наприклад, передати право власності або право володіння.

  До видів стипуляции відносяться:

 • Регулювання правильного проведення суперечок.
 • Стипуляции позасудові.
 • Забезпечення проведення процесу без будь-яких перешкод.
 • На закінчення скажемо про введення у володіння. Цей вид преторского интердикта застосовувався у позовах, пов’язаних зі спадковим правом. Претор проводив таку дію, як «вступ спадкоємця у володіння», тобто він фактично оголошував того спадкоємцем.

  Зобов’язальне право

  Зобов’язання є складним юридичним правовідносинами, сторони якого – кредитор і боржник. А його зміст – права і обов’язки беруть участь у ньому суб’єктів. Той, у кого є право вимагати кредитор, а той, хто зобов’язаний виконати вимогу – боржник. Юрист Модестин вважав, що боржником є той, з кого можна стягнути за законом проти його волі.

  Предметом зобов’язання завжди є дія, що має юридичне значення і породжує правові наслідки. Римські правознавці підрозділяли зобов’язання на ті, які виникають з договорів і ті, що випливають з деліктів. Між ними існували значні відмінності. Перші переходили до спадкоємців завжди, а другі – лише в рідкісних випадках.

  Засобом їх реалізації був позов про примусове стягнення, яке гарантувалося державою. Тут знаходить відображення зобов’язальна санкція, тобто правові наслідки порушень. Для захисту зобов’язальних прав застосовувалися особисті позови. Кредитор мав можливість пред’явити зобов’язання лише до зобов’язаному, але не до третьої особи. В цьому полягала основна відмінність особистих позовів від речових, давали абсолютний захист.

  Цивільне і преторское зобов’язання в римському праві

  За принципом походження правового захисту зобов’язання ділилися на цивільні і преторские.

  • Цивільними були такі зобов’язання, які визнавалися цивільним правом, були засновані на його нормах.
  • Преторские претор встановлював відповідно до преторским правом. У римському праві вони створювалися і захищалися його позовами і мали тимчасовий характер. Їх дія обмежувалося часом правління конкретного претора. Деякі з норм поступово впроваджувалися в цивільне право.

  Преторский едикт

  Як один з вищих магістратів претор мав право скликати народні збори і представляти законопроекти. Він також міг командувати армією, коли його до цього закликали. Крім цього, преторское право в римському праві передбачало видання едиктів при вступі його на посаду, а також видання наказів-интердиктов. Вони мали обов’язкову силу, і їх виконання забезпечувалося застосуванням суворих санкцій.

  Едикт був обов’язковим для магістрату, який видав його, і діяв протягом одного року. Саме таким був термін повноважень претора. Але на практиці кожен новопризначений чиновник, випускаючи свій едикт, згідно з усталеною традицією зберігав ту частину едикту його попередника, яку оцінював як розумну і обґрунтовану.

  При цьому скасовувати або припиняти дію законодавчих норм претори були не вправі. Це була прерогатива народного зібрання. В особливих випадках передбачалося постанову сенату, яке називалося «сенатконсульт». Однак неможливість скасування закону претор міг «компенсувати» виданням едикту, що було досить ефективним засобом. Тим більше що до скасування закону вдавалися дуже рідко і без особливої охоти.

  Протягом усього строку своїх повноважень претор мав право вносити доповнення і зміни до видані їм едикти. За своєю формою вони були процесуальними, тобто мали відношення до позовів, які претор допускав до захисту.

  Вплив преторского права

  Звуження правотворчої діяльності преторів стало спостерігатися при переході до імперії. Замість преторских едиктів стали з’являтися постанови імператорів, звані «конституціями», та постанови сенату.

  В II столітті нашої ери імператор Адріан наказав знаменитого римського юриста Юліану видати звід преторских едиктів. Його називали «постійним едиктом», так як увійшли в нього незмінні едикти стали одним з найважливіших джерел римського права протягом кількох століть.

  Особливий вплив преторского права відчувалося в розвитку таких інститутів, як власність, володіння, спадкування, договори. При цьому зміна римського права відбувалося без ломки його форм, але змінювалася його природа. Паралельне існування цивільного і преторского права тривало до VI століття нашої ери, в якому відбулася кодифікація Юстиніана. В ній обидві системи, об’єднавшись, перетворилися в класичне римське право.