Методологія в педагогіці – це… Поняття, принципи і функції

Один з аспектів підготовки педагогічних кадрів — ознайомлення їх з основами методології в педагогіці. Це не тільки значно розширює їх професійний кругозір, але і стимулює науковий підхід до педагогічної діяльності.

Що таке методологія?

Становлення терміна «методологія» має тривалу історію. Сучасне визначення «методологія в педагогіці — це вчення про організацію діяльності в навчальних закладах» передбачає необхідність наукового підходу до будь-якого її виду: ігрової, навчальної, професійної (у сфері матеріального виробництва і в сфері духовної).

Науковий підхід до діяльності передбачає низку певних дій, спрямованих на таку організацію праці, яка дозволяє досягти поставлених цілей з найменшими матеріальними, тимчасовими або моральними витратами.

З розвитком матеріального і духовного виробництва, з появою нових професій розробляються нові й удосконалюються вже існуючі методології.

Структура методологічної розробки

Виходячи з того, що методологія вчить організовувати будь-яку працю, слід розглянути, що входить в поняття «організація діяльності». Тобто що конкретно являє собою проектування будь-якої роботи, які теоретичні і практичні завдання при цьому слід вирішити.

В структуру методологічної розробки входить:

 • опис особливостей умов, принципів, норм праці;
 • визначення результатів, предмета, об’єкта, суб’єктів, форм і засобів, методів, етапів досягнення намічених результатів;
 • визначення поетапних завдань роботи і розробка технології їх розв’язання (необхідні кошти, раціональні методи і прийоми).

Правильний методологічний підхід до трудової діяльності гарантує логічну послідовність її етапів і взаємозв’язок усіх учасників (суб’єктів).

У той же час жорстких вимог до побудови процесу буквально всіх видів людської діяльності не існує через їх специфічних особливостей. Наприклад, методологія гри буде істотно відрізнятися від методології виробництва матеріальних предметів.

Сутність методології в педагогічній науці

Суть педагогіки полягає в тому, що вона вивчає процеси відображення дійсності в свідомості особистості. Методологія в педагогіці – це техніка передачі знань про форми, методи, принципи вивчення та накопичення педагогічної теорії і практичного досвіду, про способи впровадження результатів теоретичних досліджень у значущі практичні перетворення в галузі виховання, навчання і розвитку особистості.

Тісний зв’язок теорії і практики — суттєва риса методології в педагогіці. Описуючи вже існуючі принципи та підходи методології педагогіки, вона дає фахівцям нові рекомендації, розробки, програми і відстежує, аналізує результати їх впровадження.

Принципи методології

Основні правила діяльності — принципи — виробляються в результаті аналізу помилок і досягнень попереднього досвіду. Їх облік є одним з основних принципів методології в педагогіці. Дотримання таких правил забезпечує ефективність педагогічного дослідження і практики:

 • цілісність підходів у вивченні та формуванні педагогічної середовища, врахування її особливостей, здатність до розвитку і саморозвитку;
 • облік рівня і особливостей розвитку і виховання особистості або колективу, їх індивідуальних особливостей;
 • формування навчально-виховного процесу в залежності від виду діяльності, в якій він протікає: у навчальній або розважальної, спортивної або творчої;
 • комплексність підходу до вирішення педагогічних завдань, побудова варіантів їх розвитку;
 • точний, науково обґрунтований підбір методів і прийомів роботи;
 • дотримання моральних та етичних норм при здійсненні науково-педагогічної практики.

З розвитком науки і процесів у соціокультурному середовищі принципи педагогічного дослідження і практики можуть доповнюватися та змінюватися.

Функції методології

Відповідаючи на питання «що робить методологія», можна назвати функції методології педагогіки:

 • пізнає, описує і пояснює явища, що відбуваються в педагогічній науці і практиці — пізнавальна функція;
 • прогнозує на основі аналізу цих процесів їх подальший розвиток — прогностична функція;
 • пропонує нові цілі, технології педагогічної діяльності — новаторська функція;
 • аналізує власні досягнення в дослідженнях і практичній роботі, виробляє критерії їх оцінки — рефлексивна функція;
 • розробляє правила і принципи проведення наукових досліджень і практичних дій у педагогіці — нормативна функція;
 • сприяє розвитку наукової та педагогічної творчості — творча функція.

Поняття методології педагогіки реалізується на обох рівнях функцій — науковому і практичному.

Теоретичні методи досліджень

Отримання інформації про нові процеси і явища, їх аналіз — важливий і досить складний етап у дослідницькій роботі. На початкових етапах дослідження використовуються загальнонаукові методи:

 • аналіз літератури, наукових публікацій, підручників з певного питання, документації (у тому числі і резервної);
 • збір і обробка нових фактів, синтез, порівняння, шкалювання, ранжування.

Таким чином, методологія в педагогіці – це ще й ретельне аналізування відбуваються в досліджуваному просторі процесів, формування уявлень про їх відповідність принципам науки, про новаторську цінності.

Практичні (емпіричні) методи

Велика група методів досліджень застосовується при вивченні безпосередньо об’єктів і суб’єктів виховної роботи:

 • вивчення та аналіз продуктів їх діяльності;
 • вивчення документації дітей і педагогів;
 • спостереження за їх діяльністю та характером взаємодій;
 • опитування, інтерв’ю, анкетування;
 • вимірювання і контроль спостережуваних процесів з допомогою тестування, контрольних зрізів, шкалювання;
 • експеримент для підтвердження висновків за результатами дослідження проводиться в природних або штучно створених для його учасників умовах;
 • перевірка типовість, поширеність нових педагогічних явищ в умовах іншого педагогічного закладу (або декількох).

Математичні методи оцінки отриманих даних показують наявність тенденцій до змін в педагогічному просторі (наприклад, скільки учнів схвалюють або не схвалюють дії шкільної адміністрації).

Наукова культура педагога

Кожен педагог щодня стикається з необхідністю вирішувати безліч нестандартних виховних завдань, які ставлять перед ним діти, батьки, колеги, керівництво установи. Це визначає важливість володіння науковою культурою.

Наукова культура включає в себе:

 • розуміння важливості знань теорії виховання і навчання для практичної діяльності педагога;
 • знання основних методологічних категорій, історії наукових досліджень, тенденцій та результатів сучасних підходів методології педагогіки;
 • використання в роботі теоретичних і практичних методів дослідження педагогічного процесу, учасником і організатором якої він є;
 • облік зв’язків і єдності соціальної політики, освіти і виховання;
 • пріоритетність для педагога його розвивальних і виховних функцій;
 • вміння розширювати поле виховного впливу в разі необхідності на соціум вихованця;
 • критично оцінювати з наукової точки зору власні та сторонні педагогічні дії.

Наявність і розвиток методологічної культури педагога — важливий показник високого рівня його професіоналізму й готовності до новаторської практиці.